مقاله پژوهشی
2. طرحی برای سامان‌دهی روش شرح‌نویسی بر مثنوی

معصومه محمدی

دوره 13، شماره 2 ، تابستان 1398، صفحه 1-22

http://dx.doi.org/10.22108/jpll.2019.117180.1372

چکیده
  مثنوی معنوی مولوی مهم‌ترین منظومة عرفانی زبان و ادب فارسی است. اقبال مخاطبان بسیار موجب شد شرح‌نویسی بر این منظومه پس از درگذشت مولوی آغاز شود و تاکنون نیز ادامه داشته باشد. در شرح‌نویسی بر آثار فارسی روش و شیوة مشخصی برای تبیین نکات رعایت نمی‌شود؛ در شروح مثنوی نیز رویه‌ای مشخص و یکسان و الگویی منظم برای چگونگی توضیح مفاهیم و نحوه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مبانی عرفان و تصوف/ مبانی نظری
3. مبانی عرفانی هستی شناسی عین القضات همدانی

صبا فدوی؛ عظیم حمزئیان؛ قدرت الله خیاطیان

دوره 13، شماره 2 ، تابستان 1398، صفحه 23-42

http://dx.doi.org/10.22108/jpll.2020.116864.1365

چکیده
  عینالقضات همدانی (492-525ق.) از مهم ترین پیشروان سنت فلسفه ی حکمت ایرانی و نخستین عارفی است که محور آرای عرفانی خود را بر وجودشناسی بنا نهاد. هدف از پژوهش حاضر شناخت مبانی عرفانی هستی شناختی او و ریشه های آن با روش توصیفی-تحلیلی است که نشان می دهد اگرچه در تقسیم بندی وجود، عین القضات از فلاسفه متأثر است؛ ولی «ممکن الوجود» در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی تاریخ عرفان و تصوف
4. کرامت، گرهگاه تصوف و رمانس ایرانی

غلامعلی ایزدی

دوره 13، شماره 2 ، تابستان 1398، صفحه 43-64

http://dx.doi.org/10.22108/jpll.2020.119701.1411

چکیده
  کرامات همواره به صوفیان بازشناخته می‌شود و برجسته‌ترین توانایی مشایخ صوفیه به شمار می‌آید. بحث کرامت از مباحث آغازین تصوف است و بخش عمده‌ای از آثار صوفیان به نقل کرامات اولیا اختصاص یافته است. برپایة قرآن، انبیا در برابر منکران به انجام اعمالی فراتر از توان بشر دست می‌زدند تا تأییدی بر قول و فعلشان باشد. برخی صوفیان کرامت را دال ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. الگوهای نامگذاری و ساختار عنوان‌ها در متون عرفانی

محمدنبی خیرآبادی؛ ابوالقاسم رحیمی؛ عباس محمدیان

دوره 13، شماره 2 ، تابستان 1398، صفحه 65-94

http://dx.doi.org/10.22108/jpll.2020.115467.1337

چکیده
  برای شناخت موقعیت و جایگاه متن و ارتباط با دنیای درون اثر، عنوان انتخاب‌شده، یکی از ابزارهای مهم برای ارزیابی اولیه و نقد و تحلیل متن است؛ ازاین‌رو دلالت «عنوان به متن» و «متن به عنوان» بیشتر یک دلالت دوسویه است؛ البته گاه این دلالت دوسویه به‌سبب وجود عوامل فرامتنی در عنوان‌ها خدشه‌دار می‌‌شود؛ ازاین‌رو شناخت اصول ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مطالعات تطبیقی عرفانی
6. سفر در سنت اول عرفانی با تکیه بر آرا و نظریه‌های عطار نیشابوری

محمود فرخی؛ محبوبه ضیاخدادادیان

دوره 13، شماره 2 ، تابستان 1398، صفحه 95-120

http://dx.doi.org/10.22108/jpll.2020.119488.1406

چکیده
  سفر همواره یکی از موضوعات مطرح در عرفان و تصوف بوده است و عارفان برای تهذیب نفس به سفرهای طولانی می‌پرداختند. درواقع عرفان و تصوف نوعی مسافرت و تجربه‌ای است که فرد در عین بی‌خویشی، خدا را در خود احساس می‌کند. بسیاری از چهره‌های نامدار تصوف، سیر آفاق و انفس را با یکدیگر آمیخته‌اند و از سفر ظاهری برای مقدمه‌ای بر سیر درون بهره جسته‌اند. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مبانی عرفان و تصوف/ مبانی نظری
7. جستاری در پدیدارشناسی همدلانۀ آنهماری شیمل برپایة آرای فردریش هایلر

امیر پوررستگار؛ محمدیوسف نیّری

دوره 13، شماره 2 ، تابستان 1398، صفحه 121-144

http://dx.doi.org/10.22108/jpll.2020.115978.1344

چکیده
  از پدیدارشناسی در پژوهش‌های مرتبط با امور قدسی (اعم از دین و عرفان) استفاده شده است. به‌تبعِ پدیدارشناسی فلسفی، مهم‌ترین ویژگی‌های پدیدارشناسی دین، توصیف در برابر تحلیل، شهود ذات، تعلیق و همدلی است. بُعد «همدلی» در پدیدارشناسی دین و عرفان، کاربردی بیش از پدیدارشناسی فلسفی دارد. پدیدارشناسی همدلی، توصیف پدیدارشناسانۀ موضوع، ...  بیشتر