دوره و شماره: دوره 13، شماره 4 - شماره پیاپی 43، زمستان 1398 

مقاله پژوهشی

1. تحلیل تأویل‌های قرآنی ـ روایی عارفان در تذکرةالاولیا

صفحه 1-28

10.22108/jpll.2019.113207.1283

مجید رستنده؛ وحید مبارک؛ فاطمه کلاهچیان


6. خوانش هرمنوتیکی غزلی از مولانا با تکیه بر نظریة گادامر

صفحه 89-108

10.22108/jpll.2020.121353.1446

شرافت ناصری؛ بدریه قوامی؛ جمال احمدی؛ سید صادق زمانی