مقاله پژوهشی
1. تحلیل تأویل‌های قرآنی ـ روایی عارفان در تذکرةالاولیا

مجید رستنده؛ وحید مبارک؛ فاطمه کلاهچیان

دوره 13، شماره 4 ، زمستان 1398، صفحه 1-28

http://dx.doi.org/10.22108/jpll.2019.113207.1283

چکیده
  ادب فارسی و به‌ویژه نوع عرفانی آن با قرآنکریم و حدیث انسی دیرینه دارد. نویسندگان و شاعران عارف‌مسلک در رویارویی با قرآن و حدیث، افزون‌بر بهره‌برداری متعارف از آنها، نگاهی تأویلی به این منابع داشته و گاهی ساختارشکنی هم کرده‌اند؛ عطار نیشابوری از این زمره است. او علاوه‌بر تأویل‌هایی که خود از قرآن و احادیث در آثار گوناگون خود دارد، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی زبان عرفانی
2. ظرفیت‌های مطلوب متون عرفانی ادبیات کلاسیک فارسی برای ساخت بازی‌های رایانه‌ای

علیرضا پورشبانان

دوره 13، شماره 4 ، زمستان 1398، صفحه 29-46

http://dx.doi.org/10.22108/jpll.2020.122301.1467

چکیده
  متن عرفانی نوعی از ادبیات مبتنی بر درون‌مایه‌های خاص و عموماً معنوی است که با توجه به غنای ارزشی و اخلاقی، ظرفیت‌های رسانه‌ای مناسبی دارد و می‌توان از آن در ساخت بازی‌های رایانه‌ای پرمخاطب و همسو با گرایش‌های فکری ایرانی بهره‌ برد. با این رویکرد، در ادبیات عرفانیِ رواییِ کلاسیک فارسی، آثاری وجود دارد که به‌دلیل شیوة بیان و با ...  بیشتر

مقاله پژوهشی زبان عرفانی
3. ادب‌مندی در مقالات شمس و فیه‌مافیه

فائزه عرب یوسف آبادی؛ نسیمه ساری

دوره 13، شماره 4 ، زمستان 1398، صفحه 47-58

http://dx.doi.org/10.22108/jpll.2020.121822.1457

چکیده
  در این پژوهش تلاش می‌شود با استفاده از نظریه‌های کاربردشناسی به روش توصیفی ـ تحلیلی و با تمرکز بر نظریۀ ادب براون و لوینسون، شیوه‌های ادب‌مندی کلام در دو کتاب مقالات شمس تبریزی و فیه‌مافیه مولوی بررسی و مقایسه شود. در این پژوهش همة بخش‌های گفت‌وگومحور در متن هر دو کتاب تحلیل و بررسی شد. نتایج این پژوهش نشان داد که از میان شیوه‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی زبان عرفانی
4. از «سویة کاربردی» در هرمنوتیک گادامری تا «به خود اختصاص‌دادن» در هرمنوتیک ریکور با تکیه بر متون عرفانی

فرزاد بالو

دوره 13، شماره 4 ، زمستان 1398، صفحه 59-72

http://dx.doi.org/10.22108/jpll.2020.122973.1482

چکیده
  گادامر و ریکور از چهره‌های برجستة هرمنوتیک فلسفی به شمار می‌آیند؛ اما با وجود همانندی‌های دیده شده در نظام هرمنوتیکی‌شان، تفاوت‌های چشمگیری با هم دارند. از آن جمله می‌توان به «سویة کاربردی» در تلقی گادامری و «به خود اختصاص‌دادن» در اندیشة ریکوری اشاره کرد. گادامر در جریان فرایند فهم، به دو عنصر «فهم» و «تفسیر»، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی زبان عرفانی
5. بررسی معناشناسی واژة زهد در آثار سنایی

سمانه جاری؛ محمدرضا نصراصفهانی

دوره 13، شماره 4 ، زمستان 1398، صفحه 73-88

http://dx.doi.org/10.22108/jpll.2020.119830.1414

چکیده
  معنی‌شناسی دانشی است که با آن، مفهوم واژه‌ها و کلمات تحلیل می‌شود و در فهم معنای دقیق کلمه راهگشاست. با توجه به نظام معنایی و دایرۀ واژگانی که یک واژه در آن قرار می‌گیرد، مفهوم و معنای آن مشخص می‌شود و کاربرد و بسامد آن، اهمیت و جایگاه دقیق کلمه را برای ما مشخص می‌کند. بسامد بالای زهد در متون عرفانیْ آن را به یکی از مهم‌ترین کلیدواژه‌ها ...  بیشتر

مقاله پژوهشی زبان عرفانی
6. خوانش هرمنوتیکی غزلی از مولانا با تکیه بر نظریة گادامر

شرافت ناصری؛ بدریه قوامی؛ جمال احمدی؛ سید صادق زمانی

دوره 13، شماره 4 ، زمستان 1398، صفحه 89-108

http://dx.doi.org/10.22108/jpll.2020.121353.1446

چکیده
  هرمنوتیک تلاشی برای رسیدن به معنای متن و چگونگی فهم معنا از عناصر گوناگون جهان هستی با ارائة روش‌های مختلف است. گادامر یکی از نظریه‌پردازان معاصر علم هرمنوتیک است که آرا و اندیشه‌های او در این زمینه، نقطة عطفی در علم هرمنوتیک نو به شمار می‌رود. تاریخ‌مندی فهم، محوریّت زبان، نقش پیش‌داوری‌ها در فهم متن، گفت‌وگوی متن و مفسّر و امتزاج ...  بیشتر