براساس رأی مورخ 11/6/85 کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور درجه علمی به نشریه «گوهر گویا» اعطا گردید و با همکاری انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران است.

 و بر اساس نامه مورخ 6/7/88  کمیسیون نام مجله، به «پژوهشنامه زبان و ادب فارسی (گوهر گویا)» تغییر یافت.