درباره نشریه

* تمامی مقالات ارسالی به این نشریه قبل از ورود به فرآیند داوری از طریق نرم افزار مشابهت یابی samimnoor بررسی خواهند شد.

* این نشریه پیرو کمیته اخلاق در انتشار (COPE) است و از بالاترین استانداردهای اخلاقی مطابق با قوانین اخلاقی پیروی می‌کند.  

* سیاست دسترسی آزاد: همه مقالاتی که در این نشریه منتشر می‌شوند دارای مجوز دسترسی آزاد هستند.  (Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0))

CC License: CC BY-NC *


عنوان:  پژوهش‌های ادب عرفانی

عنوان انگلیسی: Research on Mystical Literature 

ناشر: دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

صاحب امتیاز: انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران

مدیر مسئول: مهدی محقق

سردبیر: سید علی‌اصغر میرباقری‌فرد

شاپای الکترونیکی:  2476-3292

اعتبار نشریه: علمی

زبان: فارسی و چکیده انگلیسی

نوبت انتشار:  دوفصلنامه

شروع انتشار: 1386

نوع داوری: دوسو ناشناس

هزینه بررسی و انتشار دارد (هزینه بررسی اولیه: 1000000 ریال، هزینه پذیرش نهایی: 3500000 ریال)