اهداف و چشم انداز

چشم انداز

نشریة پژوهش‌های ادب عرفانی در افق 1405 در شمار نشریات مهم و اثرگذار در زمینة ادبیات عرفانی در داخل و خارج کشور درجهت ارتقای پژوهش‌های روشمند قرار می‌گیرد.

اهداف نشریه

 • ارتقای پژوهش‌های روشمند با رویکرد ارتقای بنیادهای دانشی و تخصصی در حوزة ادبیات عرفانی در زمینه‌های تاریخ عرفان و تصوف (شامل تاریخ تطور سنت‌ها و مشرب‌های عرفانی، تک‌نگاری‌ها، فرقه‌ها و مشرب‌های عرفانی)، زبان عرفانی (شامل پژوهش‌های حوزه روایت شناسی، معناشناسی، نظریه‌های هرمنوتیکی خوانش و دریافت متن و ...)، مبانی عرفان و تصوف (شامل مبانی نظری، پیوند عرفان و فلسفه، معرفت‌شناسی)، متن‌شناسی، مطالعات تطبیقی عرفان، نسخه‌پژوهی و تصحیح متن (شرح متن، واژه‌پژوهی).
 • ترویج و گسترش پژوهش‌های روشمند برای پاسخ‌گویی به نیازهای جامعه در داخل و خارج کشور با سامان‌دهی و بسط فعالیت‌های پژوهشی میان‌رشته‌ای در حوزه‌های روانشناسی، علوم تربیتی، مشاوره، علوم اجتماعی، علوم سیاسی، هنر (نگارگری، نقاشی و ...) و ...

محورهای نشریه عبارتند از:

زبان عرفانی

 • نشانه‌شناسی
 • معناشناسی
 • تحلیل گفتمان
 • زبانشناسی نقش‌گرا
 • تحلیل انتقادی گفتمان
 • نظریۀ فرمالیستی (خوانش متن)
 • نظریۀ ساختارگرایی (خوانش متن)
 • نظریۀ هرمنوتیکی (خوانش و دریافت متن)
 • روایت‌شناسی (متون عرفانی)
 • سبک‌شناسی (زبانشناختی)
 • زبانشناسی پیکره‌ای
 • نظریۀ پسا ساختارگرایی (خوانش متن)
 • سایر

 مبانی عرفان و تصوف

  • سنت اول عرفانی
   • مبانی نظری
    • خداشناسی
    • هستی‌شناسی
    • انسان‌شناسی
    • روش‌شناسی
    • معرفت‌شناسی
    • پیوند عرفان و کلام
    • پیوند عرفان و فلسفه
   • متن‌شناسی
    • خداشناسی
    • هستی‌شناسی
    • انسان‌شناسی
    • روش‌شناسی
    • معرفت‌شناسی
    • پیوند عرفان و کلام
    • پیوند عرفان و فلسفه
  • سنت دوم عرفانی
   • مبانی نظری
    • خداشناسی
    • هستی‌شناسی
    • انسان‌شناسی
    • روش‌شناسی
    • معرفت‌شناسی
    • پیوند عرفان و کلام
    • پیوند عرفان و فلسفه
   • متن‌شناسی
    • خداشناسی
    • هستی‌شناسی
    • انسان‌شناسی
    • روش‌شناسی
    • معرفت‌شناسی
    • پیوند عرفان و کلام
    • پیوند عرفان و فلسفه

تاریخ عرفان و تصوف

 • فرقه‌ها و مشرب‌های عرفانی
 • تک‌نگاری
 • تاریخ تطور سنت‌ها و مشرب‌های عرفانی

مطالعات تطبیقی عرفانی

مطالعات بین‌رشته‌ای، میان‌رشته‌ای و فرارشته‌ای

 • عرفان و فلسفه
 • عرفان و کلام
 • عرفان و اخلاق
 • عرفان و جامعه‌شناسی
 • عرفان و روان‌شناسی
 • عرفان و مشاوره
 • عرفان و علوم تربیتی
 • عرفان و علوم سیاسی
 • عرفان و هنر

نسخه‌پژوهی و تصحیح متن

 • مبانی نظری تصحیح متون عرفانی
 • روش‌های تصحیح و ارائۀ متون
 • واژه‌پژوهی
 • شرح متن
 • نسخه‌پژوهی