چشم انداز

نشریة پژوهش‌های ادب عرفانی در افق 1405 در شمار نشریات مهم و اثرگذار در زمینة ادبیات عرفانی در داخل و خارج کشور درجهت ارتقای پژوهش‌های روشمند قرار می‌گیرد.

اهداف نشریه

 • ارتقای پژوهش‌های روشمند با رویکرد ارتقای بنیادهای دانشی و تخصصی در حوزة ادبیات عرفانی در زمینه‌های تاریخ عرفان و تصوف (شامل تاریخ تطور سنت‌ها و مشرب‌های عرفانی، تک‌نگاری‌ها، فرقه‌ها و مشرب‌های عرفانی)، زبان عرفانی (شامل پژوهش‌های حوزه روایت شناسی، معناشناسی، نظریه‌های هرمنوتیکی خوانش و دریافت متن و ...)، مبانی عرفان و تصوف (شامل مبانی نظری، پیوند عرفان و فلسفه، معرفت‌شناسی)، متن‌شناسی، مطالعات تطبیقی عرفان، نسخه‌پژوهی و تصحیح متن (شرح متن، واژه‌پژوهی).
 • ترویج و گسترش پژوهش‌های روشمند برای پاسخ‌گویی به نیازهای جامعه در داخل و خارج کشور با سامان‌دهی و بسط فعالیت‌های پژوهشی میان‌رشته‌ای در حوزه‌های روانشناسی، علوم تربیتی، مشاوره، علوم اجتماعی، علوم سیاسی، هنر (نگارگری، نقاشی و ...) و ...

محورهای نشریه عبارتند از:

زبان عرفانی

  • مبانی نظری
  • شکل‌گیری زبان عرفانی
  • زبان عرفانی و مطالعات قرآنی
  • انواع زبان عرفانی
   • بلاغت و زیبایی‌شناسی
   • سبک‌شناسی
  • زبان عرفانی در سنت اول
  • زبان عرفانی در سنت دوم
  • پیوند مشرب و زبان عرفانی
  • نظریه‌های زبانی
   • نشنانه‌شناسی
   • معناشناسی
  • نظریه‌های ادبی
   • نظریۀ فرمالیستی (خوانش متن)
   • نظریۀ ساختارگرایی (خوانش متن)
   • نظریۀ پساساختارگرایی (خوانش متن)
   • نظریۀ هرمنوتیکی (خوانش و دریافت متن)
   •  
  • تحلیل گفتمان (انتقادی)
  • روایت شناسی
  • سایر

مبانی عرفان و تصوف

  • سنت اول عرفانی
   • خداشناسی
   • هستی‌شناسی
   • انسان‌شناسی
   • روش‌شناسی
   • معرفت شناسی
   • پیوند عرفان و کلام
   • پیوند عرفان و فلسفه
   • پیوند عرفان و اخلاق
  • سنت دول عرفانی  
   • خداشناسی
   • هستی‌شناسی
   • انسان‌شناسی
   • روش‌شناسی
   • معرفت شناسی
   • پیوند عرفان و کلام
   • پیوند عرفان و فلسفه
   • پیوند عرفان و اخلاق

 تاریخ عرفان و تصوف

  • فرقه‌ها و مشربهای عرفانی
  • تک‌نگاری
  • تاریخ تطور سنتها و مشربهای عرفانی

 مطالعات تطبیقی عرفانی

  • ----------
  • ----------
  • ----------

 مطالعات بین‌‌رشته‌ای، میان‌‌رشته‌ای و فرارشته‌ای

  • عرفان و فلسفه
  • عرفان و کلام
  • عرفان و اخلاق
  • عرفان و جامعه‌شناسی
  • عرفان و روان‌شناسی
  • عرفان و مشاوره
  • عرفان و علوم تربیتی
  • عرفان و علوم سیاسی
  • عرفان و هنر

 نسخه پژوهی و تصحیح متن

  • مبانی نظری تصحیح متون عرفانی
  • روش‌های تصحیح و ارائۀ متون
  • واژه‌پژوهی
  • شرح متن
  • نسخه‌پژوهی