اهداف نشریه

نشریه پژوهش های ادب عرفانی دانشگاه اصفهان به منظور گسترش مرزهای دانش، افزایش اطلاعات وپژوهش های علمی، نشر نتایج تحقیقات بدیع وارزشمند در زمینه مسائل ومباحث عرفانی، شناساندن فعالیت های علمی پژوهشگران وتوسعه و استحکام روابط علمی میان پژوهشگران کشور فعالیت دارد. از جمله اهداف نشریه:

 1- کمک به ارتقای سطح پژوهش در زمنیه موضوعات ، مباحٍث ومفاهیم عرفانی در سنت های ادیان مختلف.

2- جهت دهی وسمت وسو بخشیدن به مطالعات پراکندهای که در زمینه مباحٍ عرفانی به انجام میرسد.

3-ایجاد فضا و بستر مناسب برای انتشار به موقع یافته های نوین پژوهشگران در زمینه مطالعات عرفانی.

چشم­ انداز 

برای تحقیق چنین هدفی زمان نسبتاً درازی باید صرف شود تا همه محققان، استادان ودانشجویان دانشگاهای کشور، فصلنامه را بشناسند و در صورت مفید بودن مقالات آن­ را به دیگران معرفی کنند. این نشریه امیدوار است به نشریات بین المللی اضافه شود.

زمینه ها و محورهای مربوط به مجله شامل موارد ذیل است:     

تاریخ عرفان و تصوف 

 •  تاریخ تطور سنتها و مشربهای عرفانی
 •  تک نگاری
 •  فرقه ها و مشربهای عرفانی

زبان عرفانی

 •  روایت شناسی (متون عرفانی)
 •  سایر
 •  معنا شناسی
 •  نظریه هرمنوتیکی(خوانش و دریافت متن)

 مبانی عرفان و تصوف / مبانی نظری

 •  پیوند عرفان و فلسفه
 •  معرفت شناسی

مبانی عرفان و تصوف / متن شناسی

 •  پیوند عرفان و فلسفه

 مطالعات تطبیقی عرفان

نسخه پوهی و تصحیح متن

 •  شرح متن
 •  واژه پژوهی