پرسش‌های متداول

جهت چاپ مقاله مستخرج از پایان‌نامه در حال دفاع خود، ترتیب نویسندگان می‌بایست به چه صورتی باشد؟

برطبق قوانین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ترتیب نویسندگان می‌بایست به صورت زیر باشد:


 


1- نام دانشجو 2- استاد راهنما (نویسنده مسئول) 3- استاد مشاور

آیا دانشجو می‌تواند نویسنده مسئول مقاله باشد؟

بر طبق قوانین نوینسده مسئول مقاله حتما بایست عضو هیات علمی دانشگاه باشد

آیا دانشجو می‌تواند به تنهایی ارسال کننده مقاله باشد؟

بر طبق قوانین مقاله حتما بایستی با همکاری عضو هیات علمی ارسال گردد.

میانگین زمان داوری نشریه از زمان ارسال مقاله؟

میانگین زمان داوری نشریه حداقل 4 ماه می‌باشد.