لیست داوران سال 1397

نام

نام خانوادگی

سمت / سازمان

تقی

اجیه

دانشیار/ دانشگاه اصفهان، گروه زبان و ادبیات فارسی

علی اکبر

احمدی دارانی

دانشیار/ دانشگاه اصفهان

نقیسه

اهل سرودی

استادیار/ دانشگاه اصفهان

محمدابرهیم

ایرج پور

استادیار/ دانشگاه پیام نور

حسین

آقاحسینی

استاد/ دانشگاه اصفهان

سمانه السادات

آقادادی

/دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان

مسعود

آلگونه

استادیار/ دانشگاه اصفهان

محمود

براتی

استاد/ دانشگاه اصفهان

سمانه

جعفری

استادیار/ دانشگاه فرهنگیان

مظفر

چشمه سهرابی

دانشیار/ دانشگاه اصفهان

مریم

حسینی

استاد/ دانشگاه الزهرا (س)

اشرف

خسروی

دانشگاه اصفهان

طاهره

خوشحال دستجردی

دانشیار، دانشگاه اصفهان

مهدی

دشتی

دانشیار/ دانشگاه علامه طباطبائی

امید

ذاکری کیش

استادیار/ دانشگاه اصفهان

مرتضی

رشیدی آشجردی

استادیار/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد

والی

رضایی

دانشیار/ دانشگاه اصفهان

مهدی

رضائی

دانشیار/ دانشگاه سلمان فارسی

سیده مریم

روضاتیان

دانشیار/ دانشگاه اصفهان

احسان

رئیسی

دانشیار/ دانشگاه اصفهان

ساسان

زندمقدم

دانشگاه اراک

آیانو

ساساکی

دانشگاه مطالعات خارجی توکیو

الهام

سیدان

استادیار/دانشگاه اصفهان

نصرالله

شاملی

استاد/ دانشگاه اصفهان

جعفر

شانظری

استادیار/ دانشگاه اصفهان

مریم

شعبانزاده

دانشیار/ دانشگاه سیستان و بلوچستان

حمیدرضا

شعیری

دانشیار/ دانشگاه تربیت مدرس

مریم

شیرانی

استادیار/ دانشگاه اصفهان

علی

صادقی شهپر

استادیار/دانشگاه آزاد اسلامی،واحد همدان

مهیار

علوی مقدم

دانشیار/ دانشگاه حکیم سبزواری مشهد-

بتول

علی نژاد

استادیار/ دانشگاه اصفهان

احسان

قبول

لبنان

نامیر

کاراخلیلویچ

استاد/ دانشگاه سارایوو

مرضیه

کاظمی

دانشگاه اصفهان

پرستو

کریمی

استادیار/ دانشگاه اصفهان

تیمور

مالمیر

دانشگاه تهران

مرتضی

محسنی

دانشیار/ دانشگاه مازندران

معصومه

محمدی

استادیار/ دانشگاه اصفهان

علی

محمدی آسیابادی

دانشیار/ دانشگاه شهرکرد

محسن

محمدی فشارکی

استادیار/ دانشگاه اصفهان

علیرضا

محمدی کله سر

استادیار/ دانشگاه شهرکرد

علی محمد

محمودی

دانشگاه اقلید

مریم

محمودی

دانشیار/ دانشگاه ازاد اسلامی واحد دهاقان

مهدی

مطیع

دانشیار/ دانشگاه اصفهان

مجید

منصوری

استادیار/ دانشگاه بوعلی سینا همدان

مریم

نافلی

استادیار/ دانشگاه اصفهان

علیرضا

نبی لو

استاد/ دانشگاه قم

زهره

نجفی

دانشیار/ دانشگاه اصفهان

بهمن

نزهت

استادیار/ دانشگاه ارومیه

وحیده

نوروززاده

دانشگاه تهران

علیرضا

نیکویی

دانشیار/ دانشگاه گیلان

محبوبه

همتیان

استادیار/ دانشگاه اصفهان

محمدکاظم

یوسف پور

دانشیار/ دانشگاه گیلان