اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

مهدی محقق

زبان وادبیات فارسی استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران

en.wikipedia.org/wiki/Mehdi_Mohaghegh
motaleat1347gmail.com

سردبیر

سید علی اصغرمیرباقری فرد

زبان وادبیات فارسی استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان

ltrold.ui.ac.ir/~bagheri/
a_mir_fardyahoo.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی

نامیر کاراخلیلوویچ

زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سارایوو

b2n.ir/t77160
namir.karahalilovicgmail.com
0000-0002-1308-814X

ساساکی آیانو

زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مطالعات خارجی توکیو

researchmap.jp/read0185962?lang=en
sasaki.ayanotufs.ac.jp
0000-0003-4068-5852

اعضای هیات تحریریه

حسین آقاحسینی

زبان وادبیات فارسی استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان

ltrold.ui.ac.ir/~h.aghahosaini/
h.aghahosainigmail.com

مسعود آلگونه

زبان و ادبیات فارسی دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان

ltrold.ui.ac.ir/~m.algone/
m.algoneltr.ui.ac.ir
0000-0002-9211-7219

مهری باقری

زبان وادبیات فارسی استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تبریز

civilica.com/p/368024/print/
bagheryyahoo.com

تقی پورنامداریان

زبان وادبیات فارسی استاد پژوهشگاه علوم و مطالعات فرهنگی

b2n.ir/j94889
namdarianihcs.ac.ir

یحیی طالبیان

زبان وادبیات فارسی استاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان

aris.atu.ac.ir/ytalebian
talbiyanyahoo.com

محمود عابدی

زبان وادبیات فارسی استاد گروه زبان وادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی

lh.khu.ac.ir/cv/442/english
abedikhu.ac.ir

محمدجعفر یاحقی

زبان وادبیات فارسی استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد

prof.um.ac.ir/ferdows
ferdowsum.ac.ir

علیرضا نیکویی

زبان و ادبیات فارسی دانشیار دانشگاه گیلان

guilan.ac.ir/en/~nikouei
alireza_nikoueiyahoo.com

محمود براتی خوانساری

زبان و ادبیات فارسی استاد، دانشگاه اصفهان

ltrold.ui.ac.ir/~mbk/
mbkltr.ui.ac.ir
0000-0002-5075-1190

کاووس حسن‌لی

زبان و ادبیات فارسی استاد، دانشگاه شیراز

lhs.shirazu.ac.ir/en/~hasanli
kavooshassanligmail.com
0000-0003-1976-7829

دبیر تخصصی

مسعود آلگونه

دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان

ltrold.ui.ac.ir/~m.algone/
m.algoneltr.ui.ac.ir
0000-0002-9211-7219

احسان رئیسی

زبان و ادبیات فارسی دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان

ltrold.ui.ac.ir/~e.reisi/
e.reisiltr.ui.ac.ir
0000-0003-3238-7230

الهام سیدان

زبان و ادبیات فارسی استادیار گروه زبان و ادبیات و فارسی دانشگاه اصفهان

ltrold.ui.ac.ir/~e.sayyedan/
e.sayyedanltr.ui.ac.ir
0009-0008-2072-8759

کارشناس نشریه

رابعه السادات موسوی‌فرد

آمار کارشناس نشریه

jpll.ui.ac.ir
rb.mousaviyahoo.com
031-37934125