مدیر مسئول


مهدی محقق استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران

زبان وادبیات فارسی

  • motaleat1347gmail.com

سردبیر


سید علی اصغرمیرباقری فرد استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان

زبان وادبیات فارسی

  • a_mir_fardyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


حسین آقاحسینی استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان

زبان وادبیات فارسی

اعضای هیات تحریریه


مهری باقری استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تبریز

زبان وادبیات فارسی

  • bagheryyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


تقی پورنامداریان استاد پژوهشگاه علوم و مطالعات فرهنگی

زبان وادبیات فارسی

اعضای هیات تحریریه


یحیی طالبیان استاد گروه زبان وادبیات فارسی دانشگاه باهنر کرمان

زبان وادبیات فارسی

  • talbiyanyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


محمود عابدی استاد گروه زبان وادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی

زبان وادبیات فارسی

اعضای هیات تحریریه


محمدجعفر یاحقی استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد

زبان وادبیات فارسی

اعضای هیات تحریریه


علیرضا نیکویی دانشیار دانشگاه گیلان

  • alireza_nikoueiyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


محمود براتی استاد دانشگاه اصفهان

  • mbkltr.ui.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


کاووس حسن لی استاد دانشگاه شیراز

  • kavooshassanligmail.com

اعضای هیات تحریریه


نامیر کاراخلیلوویچ دانشگاه سارایوو

  • namir.karahalilovicgmail.com

اعضای هیات تحریریه


آیانو ساساکی مطالعات خارجی توکیو

  • sasaki.ayanotufs.ac.jp

دبیر تخصصی


مسعود آلگونه استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان

زبان و ادبیات فارسی

دبیر تخصصی


احسان رئیسی دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان

زبان و ادبیات فارسی

دبیر تخصصی


الهام سیدان استادیار گروه زبان و ادبیات و فارسی دانشگاه اصفهان

زبان و ادبیات فارسی

کارشناس نشریه


رابعه السادات موسوی‌فرد کارشناس نشریه

آمار