مدیر مسئول


مهدی محقق استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران

زبان وادبیات فارسی

  • motaleat1347gmail.com

سردبیر


سید علی اصغرمیرباقری فرد استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان

زبان وادبیات فارسی

اعضای هیات تحریریه


حسین آقاحسینی استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان

زبان وادبیات فارسی

اعضای هیات تحریریه


مهری باقری استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تبریز

زبان وادبیات فارسی

  • bagheryyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


تقی پورنامداریان استاد پژوهشگاه علوم و مطالعات فرهنگی

زبان وادبیات فارسی

اعضای هیات تحریریه


یحیی طالبیان استاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان

زبان وادبیات فارسی

  • talbiyanyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


محمود عابدی استاد گروه زبان وادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی

زبان وادبیات فارسی

اعضای هیات تحریریه


محمدجعفر یاحقی استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد

زبان وادبیات فارسی

اعضای هیات تحریریه


علیرضا نیکویی دانشیار دانشگاه گیلان

اعضای هیات تحریریه


محمود براتی خوانساری استاد، دانشگاه اصفهان

اعضای هیات تحریریه


کاووس حسن‌لی استاد، دانشگاه شیراز

اعضای هیات تحریریه


نامیر کاراخلیلوویچ دانشگاه سارایوو

  • namir.karahalilovicgmail.com

اعضای هیات تحریریه


ساساکی آیانو دانشگاه مطالعات خارجی توکیو

  • sasaki.ayanotufs.ac.jp

دبیر تخصصی


مسعود آلگونه استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان

زبان و ادبیات فارسی

دبیر تخصصی


احسان رئیسی دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان

زبان و ادبیات فارسی

دبیر تخصصی


الهام سیدان استادیار گروه زبان و ادبیات و فارسی دانشگاه اصفهان

زبان و ادبیات فارسی

کارشناس نشریه


رابعه السادات موسوی‌فرد کارشناس نشریه

آمار