تغییر نام نشریه

بر اساس نامه مورخ 6/7/88  کمیسیون نام مجله، به «پژوهش‌های ادب عرفانی» تغییر یافت.