پیوندهای مفید

انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران


پژوهشنامه عرفان/ انجمن علمی عرفان اسلامی


مجله ادیان و عرفان/ دانشگاه تهران


مجله الهیات تطبیقی/ دانشگاه اصفهان


مجله اندیشه دینی/ دانشگاه شیراز


مجله علمی آینه معرفت/ دانشگاه شهید بهشتی


مجله مطالعات عرفانی/ دانشگاه کاشان


مجله معرفت ادیان/ موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی