دوره و شماره: دوره 16، شماره 2 - شماره پیاپی 49، اسفند 1401 
مشرب عرفانی شاه‌داعی‌الله شیرازی

صفحه 115-132

10.22108/jpll.2022.128907.1619

خدیجه کیانی؛ محسن محمدی فشارکی؛ محمود براتی