دوره و شماره: دوره 12، شماره 3 - شماره پیاپی 38، آذر 1397، صفحه 0-0 
مهم‌ترین کارکردهای عرفانی داستان لیلی و مجنون

صفحه 47-72

10.22108/jpll.2019.113332.1287

سمیه مرادی نژاد؛ محمدرضا حسنی جلیلیان؛ علی حیدری؛ سیدمحسن حسینی