مقاله پژوهشی تاریخ عرفان و تصوف
2. طریقۀ فردوسیه و تأثّرات آن از سلسلۀ کبرویه از رهگذر مکتوبات صدی

محمّدصادق خاتمی؛ سلمان ساکت؛ سیّد جواد مرتضایی؛ ابوالقاسم قوام

دوره 12، شماره 4 ، زمستان 1397، صفحه 1-28

http://dx.doi.org/10.22108/jpll.2019.114507.1309

چکیده
  در برخی از منابع کهن و متأخر، طریقۀ شرف‌الدین مَنیَری (661 ؟‑782 ق) به سلسلۀ سهروردیه و گاه چشتیه منسوب شده؛ حال آنکه به‌گواه آثار شیخ منیری و نیز بیشترِ منابع هم‌روزگار او، شرف‌الدین به طریقۀ کبرویۀ فردوسیه منتسب بوده است. در این پژوهش با روش توصیفی- ‌تحلیلی به این مسئلۀ کانونی، نادرستی انتساب شیخ منیری به سهروردیه و گاه چشتیه، پرداخته ...  بیشتر

مقاله پژوهشی زبان عرفانی
3. رابطه اعیان خارجی و اعیان ثابته بر اساس نظریه ابن عربی

شجاع کیانپور؛ جلیل مشیدی

دوره 12، شماره 4 ، زمستان 1397، صفحه 29-46

http://dx.doi.org/10.22108/jpll.2019.109943.1201

چکیده
  اعیان ثابته یکی از نظریه‌های ابن‌عربی در حوزة جهان‌شناسی عرفانی است که عامل تبیین معارف بسیار دیگری مانند شیوة علم خداوند به جزئیات و مسئلة قضا و قدر و خیر و شر و توحید افعالی و نظریة وحدت وجود است. اعیان ثابته مظاهر علمیِ اسماء و صفات خداوند و پیش‌زمینة خلقت موجودات و مقدرات مؤثر همراه آنان است. ازنظر ابن‌عربی پس از مرتبة احدیت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی نسخه پژوهی و تصحیح متن
4. جلوه‌های معنایی نماد «خضر» در اشعار حزین لاهیجی

رضا همت خواه؛ محمد رضا اسعد؛ محمدرضا قاری

دوره 12، شماره 4 ، زمستان 1397، صفحه 47-72

http://dx.doi.org/10.22108/jpll.2019.112892.1275

چکیده
  حزین لاهیجی، شاعر برجستة سبک هندی، از شعر برای بیان احساسات و باورهای صوفیانة خود بهره برده است. از شگردهای این شاعر عرفان‌مشرب، ابراز عواطف ناب عارفانه به پشتوانة شخصیت‌های صوفی‌مسلک بوده است که در تبیین جهان‌بینی او اهمیّت بسزایی دارد. از بن‌مایه‌های نمادین شعر لاهیجی در این حوزه، می‌توان به «خضر» اشاره کرد که به‌سبب ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مطالعات تطبیقی عرفانی
5. تأثیرپذیری اروپا از آثار و اندیشه‌های عرفانی عطار نیشابوری

آزاده ذبیحی؛ اسماعیل آذز

دوره 12، شماره 4 ، زمستان 1397، صفحه 73-100

http://dx.doi.org/10.22108/jpll.2019.113204.1282

چکیده
  خاورشناسان اروپایی از نیمۀ دوم سدۀ هجدهم میلادی به ترجمه و تصحیح آثار عطار پرداختند. فون اشتوئمر در آلمان این کار را آغاز کرد. پس از او، در اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم، سیلوستر دوساسی با ترجمۀ فرانسوی پندنامه و منطق‌الطیر، در معرفی عطار به غرب مؤثر بود. ادوارد فیتز جرالد با خواندن مقدمه‌ای که گارسن دوتاسی بر ترجمۀ فرانسوی منطق‌الطیر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مبانی عرفان و تصوف/ مبانی نظری
6. تطوّر استعارة عقل در غزلیات سنایی، عطار، مولانا

امیرحسین مدنی

دوره 12، شماره 4 ، زمستان 1397، صفحه 101-126

http://dx.doi.org/10.22108/jpll.2019.110433.1218

چکیده
  در منظومة عرفان و تصوف، عارفان بسیاری دربارة بن‌مایة عقل سخن گفته و با توجه به ویژگی‌های زیستی و محیطی و همچنین عوامل برونی و محیطی، دیدگاه‌های سه‌گانه‌ای در این باره بیان کرده‌اند. گروهی عقل را ستوده و با القابی مانند «نور» و «ملازم جان» از آن یاد کرده‌اند؛ برخی دیگر، برخلاف دیدگاه نامبرده، عقل را عاجزی می‌دانند که ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مبانی عرفان و تصوف / متن شناسی
7. درک گام‌به‌گام فرایند ادراک در مکاشفه

تقی پورنامداریان؛ شهرزاد شهدوست؛ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺣﺎﺟﻴﺎﻥ ﻧﮋاﺩ

دوره 12، شماره 4 ، زمستان 1397، صفحه 127-154

http://dx.doi.org/10.22108/jpll.2019.118276.1394

چکیده
  یکی از مباحث بسیار مهم و درخور توجه در عالم عرفان، شیوة متفاوت آن نسبت‌به عالم علم و فلسفه در کسب معرفت و یقین است. درحقیقت بهره‌گیری از مکاشفه، واقعه، شهود و به‌طور کلی تجربه‌های عرفانی و شیوة شهودی در کسب معرفت یکی از بنیادی‌ترین مسائل در مطالعات عرفانی است. برای درک بهتر ماهیت مکاشفات، پیش از هر چیز باید شیوة ادراک اینگونه تجربه‌ها ...  بیشتر