دوره و شماره: دوره 12، شماره 4 - شماره پیاپی 39، اسفند 1397، صفحه 0-0 

مقاله پژوهشی

طریقۀ فردوسیه و تأثّرات آن از سلسلۀ کبرویه از رهگذر مکتوبات صدی

صفحه 1-28

10.22108/jpll.2019.114507.1309

محمّدصادق خاتمی؛ سلمان ساکت؛ سیّد جواد مرتضایی؛ ابوالقاسم قوام


درک گام‌به‌گام فرایند ادراک در مکاشفه

صفحه 127-154

10.22108/jpll.2019.118276.1394

تقی پورنامداریان؛ شهرزاد شهدوست؛ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺣﺎﺟﻴﺎﻥ ﻧﮋاﺩ