مقاله پژوهشی
2. مفهوم‌سازی عشق در غزلیات شمس و بررسی ارتباط آن با مضامین قرآنی از ‏دیدگاه معنی‌شناسی

لیلا ولی زاده پاشا؛ محبوبه مباشری؛ شیرین پور ابراهیم

دوره 12، شماره 2 ، تابستان 1397، صفحه 1-36

http://dx.doi.org/10.22108/jpll.2018.106199.1135

چکیده
  زبان دین کانون شکل‌گیری بسیاری از استعاره‌ها و راهیابی آن به ادبیات است. ادبیات به‌ویژه ادبیات عرفانی، از مفاهیم دین و مفهوم‌سازی های قرآنی تأثیر پذیرفته است. این مقاله باتوجه‌به استعاره‌های مفهومی، مفهوم‌سازی عشق را در شعر مولانا و تأثیر آن را از قرآن بررسی می‌کند. استعارة مفهومی یکی ازمهم‌ترین مباحث زبان‌شناسی شناختی است. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مبانی عرفان و تصوف/ مبانی نظری
3. اقتراحیۀ مولوی در صورت‌بندی تمثیلی درد و رنج انسان (مناظرۀ صوفی و قاضی )

نعمت الله پناهی؛ محمد تقوی؛ محمود فتوحی رودمعجنی

دوره 12، شماره 2 ، تابستان 1397، صفحه 37-58

http://dx.doi.org/10.22108/jpll.2018.110704.1225

چکیده
  درد و رنج در جایگاه موضوعی فلسفی و دینی و روان‌شناختی، همزاد انسان است. این موضوع در مبحث خیر و شرّ به اسطوره‌ها و افسانه‌ها راه یافت و تاکنون نیز در مرکز توجه و چالش فلسفی و الهیاتی بوده است. در حوزۀ ادبیات و متون ادبی عرفانی نگاه به درد و رنج فراتر از استدلال صرف فلسفی و بیشتر شهودی است؛ به‌طوری‌که عارف در قالب تمثیل، مفاهیم معقول ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مبانی عرفان و تصوف/ مبانی نظری
4. بازخوانی و تحلیل مفهوم سنخیت و جنسیت در مثنوی مولوی

هومان شاکری؛ علی محمد محمودی؛ حامد گلستان اصیل

دوره 12، شماره 2 ، تابستان 1397، صفحه 59-86

http://dx.doi.org/10.22108/jpll.2018.106938.1145

چکیده
  مثنوی مولوی دربردارندة اندیشه‌های متعالی و داستان‌های حکمت‌آمیز و اندیشمندانه است. اندیشمندان از دیرباز به این اثر توجه داشته و دربارة آن پژوهش کرده‌اند؛. درنتیجه این اثر از چشم‌اندازهای مختلف شرح و بررسی شده است. بحث جنسیت و سنخیت یکی از مباحثی است که در اندیشة مولانا جایگاه خاصی دارد و در آثار او به‌‌ویژه در مثنوی بسیار نمود ...  بیشتر

مقاله پژوهشی زبان عرفانی
5. بررسی نقشگرایانة تجربه‌های عرفانی در رؤیانوشت‌های شهودی کشف‌الاسرار ‏و مکاشفات‌الانوار «زندگی‌نامة خودنوشت شهودی روزبهان بقلی»‏

فرشته میلادی؛ عباسعلی وفایی

دوره 12، شماره 2 ، تابستان 1397، صفحه 87-116

http://dx.doi.org/10.22108/jpll.2018.102310.1042

چکیده
  پژوهش حاضر با روشی توصیفی – تحلیلی و تکیه بر رویکرد نقشگرایی هلیدی در زمینة ارتباط بافت موقعیتی و بافت متن، به مطالعة گفتمان مکاشفة عیانی در مراحل مختلف تجربیات عرفانی روزبهان بقلی پرداخته است. «کشف­الاسرار و مکاشفات­الانوار» زندگی­نامة خودنوشت روزبهان بقلی است که محتوای آن براساس «شیوة بازگویی، بدون دغدغة انتقال ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
6. استعارة مفهومی عشق و خوشه‌های معنایی مرتبط با آن در تذکرة‌الاولیای عطار

زهرا عباسی

دوره 12، شماره 2 ، تابستان 1397، صفحه 117-146

http://dx.doi.org/10.22108/jpll.2018.108856.1176

چکیده
  استعاره پیش از پیدایش زبان‌شناسی شناختی، بیشتر رویکردی برای زیبایی‌آفرینی و روشی برای ابداع‌های هنری بود؛ اما با طرح نظریة استعارة مفهومی، استعاره ابزاری برای تفکر و اندیشه به شمار رفت که در سراسر زندگی بشر جریان دارد و بسیاری از مفاهیم انتزاعی به کمک آن مفهوم‌سازی می‌شود. استعاره‌های مربوط به احساسات، به‌ویژه استعارة عشق، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی نسخه پژوهی و تصحیح متن
7. شرح و تصحیح چند بیت از حدیقه سنایی

مختار کمیلی

دوره 12، شماره 2 ، تابستان 1397، صفحه 147-178

http://dx.doi.org/10.22108/jpll.2018.111134.1235

چکیده
  حدیقة الحقیقة و شریعة الطریقة از سنایی غزنوی، یکی از مهم‌ترین و تأثیرگذارترین منظومه‌های صوفیانه در ادب فارسی است که تا امروز چند بار تصحیح و شرح شده است؛ اما هیچ‌کدام از شرح‌ها و تصحیحات این اثر جامع و به دور از لغزش نیست. مسئلة تحقیق در این جستار آن است که چه ابیاتی در حدیقه به آیات و احادیث اشاره دارد و شارحان در شرح‌های نوشته‌شده ...  بیشتر