دوره و شماره: دوره 17، شماره 1 - شماره پیاپی 50، شهریور 1402 

مقاله پژوهشی

رویکرد تربیتی به کارکردهای پرسش‌های هم‌گرا در دفتر اول مثنوی مولانا

صفحه 1-23

10.22108/jpll.2023.134817.1722

فاطمه داوری دولت آبادی؛ محسن محمدی فشارکی؛ محمدحسین حیدری


طراحی الگو و بسته مشاوره معنوی براساس (موضوع عشق) در مثنوی معنوی مولوی

صفحه 103-121

10.22108/jpll.2023.135700.1736

معصومه محسنی اژیه؛ محمد رضا عابدی؛ فاطمه جواد زاده شهشهانی؛ مصطفی خانزاده