دوره و شماره: دوره 7، شماره 2، اسفند 1392 
مکاشفات شبانه حافظ

صفحه 83-104

شمسی رضایی؛ مریم شعبانزاده


تحلیل تقابل‌ها و تضادهای واژگانی در شعر سنایی

صفحه 141-158

طاهره چهری؛ غلامرضا سالمیان؛ سهیل یاری گل دره