دوره و شماره: دوره 5، شماره 4، اسفند 1390 
مضامین حرکت در شاهنامه

صفحه 65-92

اسماعیل شفق؛ سمیرا جهان رمضان


بررسی عناصر غیرزبانی در شعر گفتار

صفحه 145-174

ساناز رحیم بیکی؛ قدرت الله طاهری