1. انواع ادبی در حماسه های ملّی ایران

محمدرضا صرفی؛ محمود مدبری؛ محمدصادق بصیری؛ حسین میرزا نیک نام

دوره 2، شماره 4 ، پاییز و زمستان 1387، صفحه 1-30

چکیده
  حماسه های ملی ایران و در راس آن ها شاهنامه، سرگذشت پر فراز و نشیب ایران است در اندیشه ایرانی،آن گونه که بوده است یا آن گونه که ایرانی می پنداشته که بوده است یا می‌خواسته که بوده باشد. چنین آثار سترگی بایسته است که از هر دیدگاه و جنبه ای مورد بررسی قرار بگیرند. یکی از این جنبه ها، بررسی محتوایی این آثار از منظر انواع ادبی(Literary Genres ) یا به ...  بیشتر

2. معیار سنجش کردار نیک و بد از دیدگاه مولوی

جلیل مشیدی

دوره 2، شماره 4 ، پاییز و زمستان 1387، صفحه 31-46

چکیده
  تبیین ملاک و معیار کردار پسندیده و ناپسند از مسائلی است که پیش از حکمای اسلامی در فلسفه یونان باستان مطرح بوده است. آنان یگانه محک برای شناخت کردارها را داوری عقل و خرد می‌دانستند و آن را پشتوانه‌ای برای اصول اخلاقی جاوید قرار داده بودند. در دوره اسلامی ملاک، شناخت افعال خدا و شناخت و سنجش کارهای انسانی بر اساس آن است. در این مقاله ...  بیشتر

3. فردوسی و شاهنامه در منظومه‌های پهلوانی، دینی و تاریخیِ پس از او(ذیلی بر سرچشمه‌های فردوسی شناسی)

سجاد آیدنلو

دوره 2، شماره 4 ، پاییز و زمستان 1387، صفحه 43-74

چکیده
  منظومه‌هایی که پس از شاهنامه و غالباً به پیروی از آن، در زمینه های پهلوانی، دینی و تاریخی به نظم درآمده‌‌‌اند، از مآخذِی هستند که کمتر مورد توجّه فردوسی شناسان است. حال آنکه سَرایندگانِ بیشترِ این آثار افزون بر تأثّرات فراوان زبانی، ادبی و اندیشگی از شاهنامه، به صورتهای گوناگون از فردوسی و شاهنامه نام برده‌اند که گردآوری و بررسی ...  بیشتر

4. هستی شناسی میرِ نوروزی با تکیه بر بیتی از حافظ

محمود رضایی دشت ارژنه

دوره 2، شماره 4 ، پاییز و زمستان 1387، صفحه 75-94

چکیده
  میرِ نوروزی یکی از جشنهای ملی ایران بوده که در بهار با شکوه تمام برگزار می شده است و در شعر حافظ، نمود یافته است. شارحان حافظ، در شرح این جشن، بسیار سخن گفته اند؛ اما هیچ یک، آنچنان که باید فلسفه وجودی این جشن را درک نکرده و حتی گاه مطالبی ضد و نقیض درباره این جشن آورده‌اند. نگارنده در این جستار کوشیده است، این جشن کهن را از زوایای گوناگون ...  بیشتر

5. کاربرد«الگوی کنشگر» گِرِماس درنقد و تحلیل شخصیت‌های داستانی نادر ابراهیمی

مهیار علوی مقدم؛ سوسن پورشهرام

دوره 2، شماره 4 ، پاییز و زمستان 1387، صفحه 95-116

چکیده
  هر داستان از پیوند استوار بین دو عنصر رویه یا سطح و ساختار تشکیل شده است. در حقیقت، ارزش هر داستان در زیبایی نهفته در آن است و که ساختار درست یک داستان، می‎تواند به زیبایی آن بیفزاید. بنابراین، شناخت ساختار روایی و توصیف و تشریح شخصیت‌های داستان، یکی از مهم‌ترین نکته‌ها در پژوهش‌های ادبی است و پژوهشگران نیز می‎کوشند از طریق کاربرد ...  بیشتر

6. حواس پنجگانه و حسامیزی در شعر

پرستو کریمی

دوره 2، شماره 4 ، پاییز و زمستان 1387، صفحه 117-134

چکیده
  شعر معمولاً حاصل تجربه ها و یافته‌های شاعر است. بسیاری از این تجربه‌‌ها و یافته‌ها تنها به یاری یکی از حواس به دست نیامده است. شاعر برای بیان کردن و انتقال دادن اینگونه موارد نیازمند آن است که حواس گوناگون مخاطب را همزمان تحت تأثیر قرار دهد. یکی از راه‌های این کار حسامیزی است. این آرایه گاه از راه به کار بردن واژگان و تعبیرات مربوط ...  بیشتر

7. خوابنامه‌نویسی در زبان و ادب فارسی (سیری در مهمترین خوابنامه‌های فارسی )

مختار کمیلی

دوره 2، شماره 4 ، پاییز و زمستان 1387، صفحه 135-158

چکیده
  خواب یا رؤیا پدیده‌ای عمومی است که از دیرباز مورد توجه آدمی بوده است. در این پدیده، غالباً مفاهیم و پیامها به زبانی سمبلیک و نمادین ظاهر می‌شود و به همین سبب، درک آنها، به تحلیل و رمزگردانی نیاز دارد. تحلیل و رمزگردانی رویاها که در فرهنگ ما بدان «تعبیر خواب» اطلاق می‌شود، در آثاری که بدانها «خوابنامه » یا «تعبیرالرویا» ...  بیشتر