دوره و شماره: دوره 4، شماره 4، اسفند 1389 
تحلیل روان‌شناختی رنگ سرخ و سیاه در اشعار صائب

صفحه 57-92

سید کاظم موسوی؛ جهانگیر صفری؛ سید مجتبی حسینی


ساختار دیالکتیکی روزه در متون عرفانی

صفحه 157-178

محمدکاظم یوسف پور؛ محسن بتلاب اکبرآبادی