دوره و شماره: دوره 11، شماره 3 - شماره پیاپی 34، آذر 1396، صفحه 1-148 

مقاله پژوهشی

بررسی انتساب شش غزل از دیوان کبیر به مولوی

صفحه 1-18

10.22108/jpll.2017.83144.0

محمدیوسف نیری؛ الهام خلیلی جهرمی؛ شیرین رزمجو بختیاری


تحلیل حجاب عرفانی از دیدگاه ابن عربی

صفحه 19-44

10.22108/jpll.2017.83163.0

عظیم حمزئیان؛ قدرت ا... خیاطیان؛ سمیه خادمی