مقاله پژوهشی
2. بررسی تطبیقی طباع تام و راهنمای درونی برپایة خودشناسی در عبهرالعاشقین

عاطفه ترابی؛ سید مهدی نوریان؛ غلامحسین شریفی ولدانی

دوره 11، شماره 4 ، زمستان 1396، صفحه 1-22

http://dx.doi.org/10.22108/jpll.2018.105866.1124

چکیده
  راهنمای درونی یکی از مهم‌ترین ارکان عرفان است. سالک یا هر شخصی که در پی اصل خود است، مراتب یا مقام‌هایی را برای رسیدن به معرفت باید بپیماید. راهنما در این سیر و سلوک اهمیت ویژه‌ای دارد و همة رخدادهای عارف به‌گونه‌ای با راهنمای درونی در ارتباط است. در عبهرالعاشقین لازمۀ دیدار با راهنمای درونی یا طباع تام، بازگشت به درون و پالایش دل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. بررسی و تحلیل تصویر در شرح شطحیات روزبهان بقلی شیرازی (606-522)

علی اصغر خلیلی؛ حسین حسن پور آلاشتی؛ رضا ستّاری؛ سیاوش حق جو

دوره 11، شماره 4 ، زمستان 1396، صفحه 23-40

http://dx.doi.org/10.22108/jpll.2017.83329.0

چکیده
  روزبهان بقلی شیرازی یکی از مشهورترین عارفانی است که آثار گوناگونی از او در زمینه‌های عرفان و حدیث و تفسیر و فقه، به زبان‌های فارسی و عربی بر جای مانده است. شرح شطحیات یکی از مهم‌ترین آثار فارسی اوست. این اثر افزون‌بر اهمیتش در شطح و دفاع از کلام شورانگیز عارفان، ازنظر نثر شاعرانه و زبان تصویری و خیال‌انگیز نیز درخور توجه است. این ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. بررسی تفسیر آیۀ پنجاه و چهار سورۀ مائده در متون عرفانی

مریم آیاد

دوره 11، شماره 4 ، زمستان 1396، صفحه 41-66

http://dx.doi.org/10.22108/jpll.2017.83292.0

چکیده
  هدف در این پژوهش، نشان‌دادن جریانی است که در آن مفهوم حبّ الهی تبیین می‌شود. این بررسی همراه با تأویل عارفان از قرآن کریم و تحلیل نوشته‌های متون تفسیری و غیرتفسیری عرفانی دربارة آیۀ پنجاه و چهار سورۀ مائده (معروف به آیۀ ارتداد) است. آثار بررسی‌شده در این مقاله از ابتدا تا قرن چهاردهم هجری، به‌ترتیب تاریخ نگارش است. نویسندگان عارف، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. تأثیرپذیری متقابل مکتب تصوف و فتوت دربارة نقش و کارکرد پیر

علیرضا خواجه گیر؛ عبداله میرزاوند

دوره 11، شماره 4 ، زمستان 1396، صفحه 67-88

http://dx.doi.org/10.22108/jpll.2018.100979.1014

چکیده
  فتوت یا جوانمردی عنوان یک مکتب دینی است که در طول تاریخ، ارتباط نزدیکی با مکتب تصوف برقرار کرد. این دو مکتب بر یکدیگر تأثیر متقابل گذاشتند. از اصول مهم تصوف و فتوت، در زمینة هدایت مریدان، انتخاب پیر و اطاعت و فرمانبرداری از او در طریقت است. پیر فردی نیک‌سرشت و آزاد از تعلقات است که با پیمودن راه معرفت و رستگاری، راهنمای سالکان در مسیر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
6. تحلیل بازتاب آیة تجلی در متون عرفانی فارسی تا پایان قرن هفتم

تقی اجیه؛ نفیسه آقاخانی

دوره 11، شماره 4 ، زمستان 1396، صفحه 89-112

http://dx.doi.org/10.22108/jpll.2018.83215.0

چکیده
  الفاظ و معانی بلند قرآن کریم، سرشار از اصطلاحات و رمزهایی است که بیشتر، شالوده و بنیان عرفان اسلامی را تشکیل می‌دهد. آیة رؤیت یا آیة تجلی (اعراف: 143) یکی از پرکاربردترین آیات قرآن کریم در تبیین مبانی عرفانی است. شرح معراج موسی(ع) و قرارگرفتن در خطاب «لن‌ترانی»، در متون عرفانی منظوم و منثور فارسی بازتاب بسیاری داشته است. عارفان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
7. بررسی حضور امر قدسی (شهودی) در غزلیات مولانا با‌تکیه‌بر نظریه‌های رودلف اُتو

علی محمدی؛ مجتبی صوفی

دوره 11، شماره 4 ، زمستان 1396، صفحه 113-137

http://dx.doi.org/10.22108/jpll.2018.101958.1031

چکیده
  درک ذات خداوند و دریافت کیفیت صفات او، از مسائل پیچیده‌ای است که انسان با‌شعور و آگاه در همة دوران‌ها به‌ آن ‌اندیشیده‌ و در جستجوی فهم آن برآمده است. این نکته در قرن‌های بسیار، هستة اصلی بحث‌های عارفان، فیلسوفان و متکلمان شرقی و غربی بوده است. آنان در آثار خود کوشیده‌اند تا از این راز سربه‌مهر پرده برگیرند که خدا چگونه وجودی‌ ...  بیشتر