دوره و شماره: دوره 11، شماره 4 - شماره پیاپی 35، اسفند 1396 

مقاله پژوهشی

بررسی تطبیقی طباع تام و راهنمای درونی برپایة خودشناسی در عبهرالعاشقین

صفحه 1-22

10.22108/jpll.2018.105866.1124

عاطفه ترابی؛ سید مهدی نوریان؛ غلامحسین شریفی ولدانی


بررسی و تحلیل تصویر در شرح شطحیات روزبهان بقلی شیرازی (606-522)

صفحه 23-40

10.22108/jpll.2017.83329.0

علی اصغر خلیلی؛ حسین حسن پور آلاشتی؛ رضا ستّاری؛ سیاوش حق جو