دوره و شماره: دوره 1، شماره 4، دی 1386 
ضد قهرمان در شاهنامه و منظومه‌های پهلوانی ایران

صفحه 39-60

هادی یوسفی؛ محمود مدبّری؛ محمدرضا صرفی؛ یحیی طالبیان