دوره و شماره: دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 31، دی 1395 (شماره دوم(پاییزوزمستان1395)پیاپی31) 
زبان رمز در آثار حلاج

صفحه 43-64

10.22108/jpll.2016.21080

آرزو ابراهیمی دینانی؛ محمدکاظم یوسف پور