مقاله پژوهشی
2. حسام‌الدین چلبی: مرید مرادپرور بررسی نوع رابطة حسام‌الدین چلبی و تأثیر شخصیت او بر سیر رشد مولانا

تقی پورنامداریان؛ علی قیدی

دوره 10، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-18

http://dx.doi.org/10.22108/jpll.2016.21051

چکیده
  مولانا در سیر رشد خود همواره یار و همدمی در کنار خود داشته است. هریک از این همدمان، نقش خاص و متفاوتی در تعالی و تربیت او داشته‌اند. در مثنوی، نقش حسام­الدین، آخرین همراه مولانا، با ستایش­های اغراق‌آمیز مولوی همراه می‌شود؛ به همین سبب شناخت چگونگی نقش چلبی در ارتقای روحی مولوی دشواری‌هایی دارد. در این مقاله با توجه به آثار مولانا ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. نقد و بررسی دیدگاه‌های ابن‌عربی از منظر شیخ احمد سِرهندی

میثم احمدی؛ مهدی شریفیان

دوره 10، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1395، صفحه 19-42

http://dx.doi.org/10.22108/jpll.2016.21079

چکیده
  ظهور افکار ساختارشکنانة محیی‌الدین ابن‌ عربی، بستری مناسب برای گفتمان معرفت‌شناسانه در فضای تصوف اسلا‌می‌ فراهم کرد و دریچة تازه‌ای از تحقیق را بر اهل ‌معرفت و معنا، به‌خصوص نهان‌گرایان مسلمان گشود. نشر عقاید بی‌باکانة او در جهان اسلام، طیف متنوع و گستردة مخالفان و پیروان را بر آن داشت که به نقد، نکوهش یا ستایش او بپردازند. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. زبان رمز در آثار حلاج

آرزو ابراهیمی دینانی؛ محمدکاظم یوسف پور

دوره 10، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1395، صفحه 43-64

http://dx.doi.org/10.22108/jpll.2016.21080

چکیده
  زبان از مهم‌ترین ویژگی‌های بیانگر باورهای عارف است و به‌ همین‌ سبب اهمیت ویژه‌ای دارد. حلاج از عرفایی است که رمزهای زبانی آثار و سخنان او، زبان وی را از زبان معمول متمایز می‌کند. دستیابی به رویکردهای فکری و تجربیات او مرهون تحلیل و تفسیر این رمزها است. این نوشتار پس از توضیح رمز و رابطة مستقیم آن با تجربة عرفانی و تبیین دیدگاه حلاج ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. بررسی حجابهای عرفانی از دیدگاه ابوعبداللّه نفّری

عظیم حمزئیان؛ سمیه اسدی

دوره 10، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1395، صفحه 65-90

http://dx.doi.org/10.22108/jpll.2016.21081

چکیده
  شناسایی حجاب‌های سلوک و راه‌های گذر از آنها، از مباحث مهم عرفان عملی است که عارفان در سیر و سلوک، بسیار به آن توجه داشته‌اند. حجاب‌های عرفانی از موضوعات اساسی مدّنظر ابوعبدالله نفّری، عارف شیعی قرن چهارم است؛ در آیات قرآن کریم و روایات امامان نیز در این باره نکاتی مطرح شده است. نفّری در المواقف و المخاطبات، ضمن تمرکز بر حجاب و انواع ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
6. معرفت در سوانح‌العشّاق و لمعات

مسروره مختاری

دوره 10، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1395، صفحه 91-120

http://dx.doi.org/10.22108/jpll.2016.21082

چکیده
  سوانح­العشّاق و لمعات، بر اساس دو رویکرد متفاوت عرفانی نوشته شده­‌اند. تفاوت­های نسبی مبانی فکری مؤلفان، تأثیر بسزایی در درک آنها از مفاهیم و اصطلاحات عرفانی دارد. مفهوم معرفت و انواع و مراتب آن با جهان‌بینی عرفانی و مشرب فکری نویسندگان، ارتباط نزدیکی دارد؛ به همین سبب در این مقاله با تأکید بر این دو اثر عرفانی، ارکان معرفت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
7. رویکرد هجویری به حلاج با تأمل در کشف المحجوب

نفیسه ایرانی؛ میلاد جعفرپور

دوره 10، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1395، صفحه 121-134

http://dx.doi.org/10.22108/jpll.2016.21083

چکیده
  هجویری در کشف‌المحجوب بزرگ­زاده­ای دین­ورز، پشمینه­پوشی بی‌خرقه و صوفی‌ آزاد از رسوم است. داوری­های او دربارة مشایخ گذشته و هم‌روزگارش با تأمل و شناخت همراه است. یکی از این مشایخ، حسین‌ بن‌ منصور‌ حلاج است که به گواهی تاریخ، وابستگان دستگاه خلافت عباسی مخالف او بوده‌اند. پیروان حلاج در طول تاریخ از مجازات ایمن نبود‌ه‌اند. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
8. مقایسة مفهوم عرفانی عشق در اندیشه‌های سپهری و عارفان مسلمان

مهدی عرب جعفری محمدآبادی

دوره 10، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1395، صفحه 135-158

http://dx.doi.org/10.22108/jpll.2016.21084

چکیده
  سپهری از شاعران بنام معاصر است. دربارة شعر و اندیشه‌های عرفانی‌ او دیدگاه‌های فراوانی مطرح ‌شده ‌است. برخی مبانی شعر او را برگرفته از عرفان ایرانی‌اسلامی و یا عرفان هندی و شرقی دانسته‌اند و البته برخی نیز شعر او را تهی از عرفان می‌دانند. تاکنون پژوهشی به مقایسة کاربرد مفاهیم و اصطلاحات عرفانی در شعر سپهری و گفتار عارفان مسلمان ...  بیشتر