دوره و شماره: دوره 3، شماره 4، اسفند 1388 
خواب و رؤیا در اندیشه مولوی

صفحه 1-20

حسینعلی قبادی؛ تقی پورنامداریان؛ امبرتو چیکیتی؛ مهدیس معارفی


تقابل‌های دوگانه در شعر احمدرضا احمدی

صفحه 21-34

یحیی طالبیان؛ محمدرضا صرفی؛ عنایت الله شریف پور؛ فاطمه کاسی


تحلیل عناصر داستانی الفرج بعد الشّده

صفحه 109-132

علیرضا نبی لو؛ هاجر فتحی نجف ابادی