نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چالوس خیابان 17 شهریور دانشگاه آزاد اسلامی کتابخانه مرکزی

چکیده

در نگرش مولوی به حواس پنج گانۀ ظاهری آدمی، حس شنوایی از جایگاهی ممتاز و برتر، نسبت به دیگر حواس انسان برخوردار است. مولوی با توّجه به ساحت بیرونی انسان و با نگرش فیزیولوژیک ، گوش حسی و ظاهری را اولین و مهم ترین حس فعال انسان برای ادراک دنیای محسوسات می داند که در پیوند با دل و درون آدمی ، موجبات تکامل حقیقی انسان را به واسطۀ استماع اقوال بزرگان فراهم می آورد. از طرف دیگر با توجه به ساحت درونی انسان و با نگرش معرفت شناسانه، گوش باطنی را از مراتب وجودی و روحی آدمی می داند که در اثر رفع حجاب ها، موجب درک و دریافتِ سخن و صدای جماد و نبات و عالم عرش و فرش می شود. این مقاله به روش تحلیلی به واکاوی و تبیین نگرش مولوی دربارۀ حس شنوایی در ساختمان آفرینش آدمی می پردازد؛ با این برآیندکه انسان ها، ضمن بهره گیری از گوش حسی برای ارتباط با دنیای بیرون، باید تا سر حدّ امکان بکوشند مرتبۀ گوش ظاهری و حسی خود را به مرتبۀ گوش باطنی و مقام گوشِ بی گوشی، تبدیل و تصعید ببخشند تا از اصوات عالم بالا و اذواق و مواجید روحانی حاصل از آن بهره مند شوند و از پی آن به صدا و آواز حق برسند.(گفت پیغمبر که آواز خدا / می رسد در گوش من هم چون صدا )

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis of the hearing sense from the stand point of Molavi

نویسنده [English]

  • koros karimpasandi

چالوس خیابان 17 شهریور دانشگاه آزاد اسلامی کتابخانه مرکزی

چکیده [English]

In the attitude of Molavi the five senses of human appearance, the degree of hearing and sense of hearing has the privileged and superior position than the other senses of human . Molavi according to the external dimension of humanity and with physiological attitude, he sees the apparent ear as the first and most important active sense of human perception of the sensible words , which provides the true development of human beings through listening to the words of the elders. On the other hand, rearding the inner context of human and with epistemological attitudes of the inner ear is considered to be an existential and psychological one which is due to the removal of the veils, makes it possible to comprehend and receive the word of heaven and revelation. This article analyzes attitude of Molavi about the position of the ear in the building of human creation, with the result that human use sensory ears to communicate with the outside world, must work as for as possible , for give and convert their ocular and sensory ears at the level of inward ears and position of earless ear to benefit from the sounds of the high word and to the punishment and persecution of the clergy and seek to reach perfection.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Molavi
  • mysticism
  • hearing sense
  • Ocular ear
  • inner ear