1. معرفی نسخه خطّی «حدایق الدقایق»

ناصر کریم پور؛ محمدرضا نصراصفهانی؛ محمود براتی

دوره 9، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1394، ، صفحه 1-24

چکیده
  کتاب حدایق الدقایق نسخه منحصر به فردی است که ابوالحسن وحیدالدین ابن زین­الدین حاجز بن اسفرغابادی نگاشته‌است. تاریخ دقیق تألیف کتاب مشخص نیست اما آنچه مسلم است، میرجان آن را در نیمه اول قرن دهم تألیف کرده است. میرجان در حدایق به شرح سخنان شیخ جلال الدین محمد، پیر و مراد خود پرداخته است. مؤلف از بزرگان سلسله نقشبندیه بوده،  به ناصرالدین ...  بیشتر