1. خواب و رؤیا در اندیشه مولوی

حسینعلی قبادی؛ تقی پورنامداریان؛ امبرتو چیکیتی؛ مهدیس معارفی

دوره 3، شماره 4 ، پاییز و زمستان 1388، ، صفحه 1-20

چکیده
  خواب و رؤیا، جایگاهی مهم در دین اسلام دارد. وحی، در اوایل بعثت پیامبر(ص) به واسطه رؤیای صادقه بوده است. نویسندگان اولیه اسلامی توجه خاصّی به خواب و تعبیر آن داشته و نوعی ادبیات غنی در این باب به وجود آورده‌اند. عرفا و صوفیه، نسبت به اعتقادات و پیش فرض‌هایی که علمای اسلامی در کتابهای تعبیر خواب آورده‌اند، آشنایی داشته و از آن پیروی کرده‌اند؛ ...  بیشتر