1. نمادهای جاودانگی (تحلیل و بررسی نماد دایره در متون دینی و اساطیری)

سعید بزرگ بیگدلی؛ حیبت الله اکبری گندمانی؛ علیرضا محمدی کله سر

دوره 1، شماره 1 ، بهار و تابستان 1386، ، صفحه 79-97

چکیده
  تصور و ساختن نمونه‌های جاودانه، یکی از آشکارترین تلاشهای انسانی است که از نخستین لحظات زندگی، مرگ و زوال را به چشم می‌دیده، و همة مظاهر دنیا را در حال فرو ریختن می‌یافته‌ است. یکی از مهمترین اشکالی که با جاودانگی و مفهوم بی‌نهایت پیوند دارد، نماد دایره است. در حقیقت انسان، مفاهیم جاودانه را در این شکل مجسم کرده‌ است. این تجسم، گاه ...  بیشتر