آ

 • آیاد، مریم بررسی تفسیر آیۀ پنجاه و چهار سورۀ مائده در متون عرفانی [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 41-66]

 • آقاخانی، نفیسه تحلیل بازتاب آیة تجلی در متون عرفانی فارسی تا پایان قرن هفتم [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 89-112]

 • آلیانی، رقیه نشانه‌شناسی نماد حیوانی باز در غزلیات شمس [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 1-36]

ا

 • اجیه، تقی تحلیل بازتاب آیة تجلی در متون عرفانی فارسی تا پایان قرن هفتم [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 89-112]

 • ایرج پور، محمد ابراهیم بررسی محتوایی بحرالاسرار [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 1-28]

 • اهل سرودی، نقیسه معناشناسی تأویل در عرفان ابن‌عربی (باتوجه‌به مناسبت‌های انسان‌شناسانة آن) [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 77-96]

ت

 • تدین، مهدی بررسی محتوایی بحرالاسرار [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 1-28]

 • ترابی، عاطفه بررسی تطبیقی طباع تام و راهنمای درونی برپایة خودشناسی در عبهرالعاشقین [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 1-22]

ح

 • حسینی، سید محسن تحلیل و تطبیق سه اصطلاح تمثّل، التباس و منازله در نظام فکری عین‌القضات همدانی، روزبهان بقلی [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 97-128]

 • حسن پور آلاشتی، حسین بررسی و تحلیل تصویر در شرح شطحیات روزبهان بقلی شیرازی (606-522) [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 23-40]

 • حسنی جلیلیان، محمدرضا تحلیل و تطبیق سه اصطلاح تمثّل، التباس و منازله در نظام فکری عین‌القضات همدانی، روزبهان بقلی [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 97-128]

 • حق جو، سیاوش بررسی و تحلیل تصویر در شرح شطحیات روزبهان بقلی شیرازی (606-522) [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 23-40]

 • حمزئیان، عظیم تحلیل حجاب عرفانی از دیدگاه ابن عربی [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 19-44]

خ

 • خادمی، سمیه تحلیل حجاب عرفانی از دیدگاه ابن عربی [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 19-44]

 • خادم الفقرا، مینا بررسی محتوایی بحرالاسرار [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 1-28]

 • خیاطیان، قدرت ا... تحلیل حجاب عرفانی از دیدگاه ابن عربی [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 19-44]

 • خلیلی، علی اصغر بررسی و تحلیل تصویر در شرح شطحیات روزبهان بقلی شیرازی (606-522) [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 23-40]

 • خلیلی جهرمی، الهام بررسی انتساب شش غزل از دیوان کبیر به مولوی [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 1-18]

 • خواجه گیر، علیرضا تأثیرپذیری متقابل مکتب تصوف و فتوت دربارة نقش و کارکرد پیر [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 67-88]

 • خوشحال، طاهره مردم‌گرایی و نوع‌دوستی در عرفان اسلامی و مقایسة آن با روان‌شناسی مثبت [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 29-54]

د

 • دلبری، حسن تحلیل تطبیقی حکایت شیخ صنعان برپایة نظریة تک‌اسطورة کمپبل باتوجه‌به کهن‌الگوهای یونگ [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 129-148]

ر

 • رادمنش، عطا محمد بررسی محتوایی بحرالاسرار [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 1-28]

 • رحمانی، محمد تحلیل و تطبیق سه اصطلاح تمثّل، التباس و منازله در نظام فکری عین‌القضات همدانی، روزبهان بقلی [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 97-128]

 • رزمجو بختیاری، شیرین بررسی انتساب شش غزل از دیوان کبیر به مولوی [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 1-18]

 • روحانی، رضا تفاوت‌ها و تضادهای شمس و مولوی در زندگی فردی و سلوکی [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 55-74]

ز

س

 • ستّاری، رضا بررسی و تحلیل تصویر در شرح شطحیات روزبهان بقلی شیرازی (606-522) [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 23-40]

ش

 • شیرانی، مریم تتبّعی در شرح گیسودراز بر الرساله القشیریه [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 67-90]

 • شریفی ولدانی، غلامحسین بررسی تطبیقی طباع تام و راهنمای درونی برپایة خودشناسی در عبهرالعاشقین [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 1-22]

ص

 • صالحی مازندرانی، محمد رضا کارکرد کنایه در غزلیات شمس [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 95-118]

 • صدیقی، کبری تفاوت‌ها و تضادهای شمس و مولوی در زندگی فردی و سلوکی [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 55-74]

 • صفایی، علی نشانه‌شناسی نماد حیوانی باز در غزلیات شمس [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 1-36]

 • صوفی، مجتبی بررسی حضور امر قدسی (شهودی) در غزلیات مولانا با‌تکیه‌بر نظریه‌های رودلف اُتو [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 113-137]

ع

 • عباسی، زهرا مردم‌گرایی و نوع‌دوستی در عرفان اسلامی و مقایسة آن با روان‌شناسی مثبت [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 29-54]

ف

 • فرهادی، سودابه بررسی و تحلیل تطبیقی مفهوم دوزخ از دیدگاه دانته و ابن‌عربی [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 45-76]

گ

م

 • مالمیر، محمدابراهیم گل در آیینۀ تأویلات ادب عرفانی [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 37-66]

 • مالمیر، محمد ابراهیم بررسی و تحلیل تطبیقی مفهوم دوزخ از دیدگاه دانته و ابن‌عربی [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 45-76]

 • مباشری، محبوبه ساختار روایت در سه روایت از پیر چنگی با تأکید بر دیدگاه ژرار ژنت [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 75-94]

 • متقی نیا، محمدرضا رویکردهای روان‌درمانبخش مولانا در حکایت پادشاه و کنیزک مثنوی [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 143-158]

 • محمدی، علی بررسی حضور امر قدسی (شهودی) در غزلیات مولانا با‌تکیه‌بر نظریه‌های رودلف اُتو [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 113-137]

 • محمدزاده، مصطفی رویکردهای روان‌درمانبخش مولانا در حکایت پادشاه و کنیزک مثنوی [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 143-158]

 • محمدی فشارکی، محسن تتبّعی در شرح گیسودراز بر الرساله القشیریه [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 67-90]

 • محمدنژاد عالی زمینی، یوسف تأملی در ویژگی‌های زبانی و املایی نسخۀ خطی نخستین شرح کامل مثنوی به زبان فارسی در آسیای صغیر [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 119-142]

 • مدنی، امیرحسین بازتاب میراث عرفانی کهن، به‌ویژه مولانا، در اندیشه‌های امیرحسینی هروی [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 117-142]

 • میرزاوند، عبداله تأثیرپذیری متقابل مکتب تصوف و فتوت دربارة نقش و کارکرد پیر [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 67-88]

 • مهری، فریبا تحلیل تطبیقی حکایت شیخ صنعان برپایة نظریة تک‌اسطورة کمپبل باتوجه‌به کهن‌الگوهای یونگ [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 129-148]

ن

 • نیری، محمدیوسف بررسی انتساب شش غزل از دیوان کبیر به مولوی [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 1-18]

 • نزهت، بهمن ضرورت تصحیح مجدد کتاب معارف بهاء‌ولد [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 91-116]

 • نوری، علی تحلیل و تطبیق سه اصطلاح تمثّل، التباس و منازله در نظام فکری عین‌القضات همدانی، روزبهان بقلی [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 97-128]

 • نوریان، سید مهدی بررسی تطبیقی طباع تام و راهنمای درونی برپایة خودشناسی در عبهرالعاشقین [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 1-22]

و

 • ویس کرمی، حسنعلی رویکردهای روان‌درمانبخش مولانا در حکایت پادشاه و کنیزک مثنوی [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 143-158]

 • وهابی دریاکناری، رقیه ساختار روایت در سه روایت از پیر چنگی با تأکید بر دیدگاه ژرار ژنت [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 75-94]