آ

 • آیدنلو، سجاد مقدّمه‌ای بر نقّالی در ایران [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 35-64]

 • آزاد، راضیه بررسی ساختار حکایتهای مرزبان نامه (بر اساس الگوی الماسی شکل لابوف) [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 123-140]

ا

ب

 • بامدادی، محمد نگاهی به فراهنجاری دستوری در اشعار م. سرشک [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 1-20]

پ

ج

 • جابری، سید ناصر در آمدی بر پیوند قصه‌ها و محور طولی ابیات مثنوی [دوره 3، شماره 3، 1388، صفحه 21-40]

 • جعفری، اسدالله ساخت‌‌ روایی «مرگ و رستاخیز» در آینه اساطیر [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 11-32]

 • جعفری، طیبه کنون زین سپس هفتخان آورم... (رویکردی روان شناختی به هفتخان رستم و اسفندیار) [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 133-156]

 • جلالی پندری، یدالله بررسی مطلع در غزلهای نظیره وار دوره بازگشت [دوره 3، شماره 3، 1388، صفحه 41-62]

 • جلالی پندری، یداله زنان و سیر و سلوک عرفانی [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 21-50]

 • جوکار، نجف در آمدی بر پیوند قصه‌ها و محور طولی ابیات مثنوی [دوره 3، شماره 3، 1388، صفحه 21-40]

چ

ح

 • حسام پور، سعید بررسی تطبیقی حکایت‌های تاریخی « بوبکر حصیری» و «افشین و بودلف» از منظر ساخت و صورت در تاریخ بیهقی [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 65-92]

 • حسینی سروری، نجمه شیوه‌های آغاز و پایان داستان در هزار و یکشب [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 31-54]

 • حکیم اذر، محمد طرز بابافغانی [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 75-102]

ر

 • روحانی، مسعود بررسی هنجارگریزی در شعر شفیعی کدکنی (م.سرشک) [دوره 3، شماره 3، 1388، صفحه 63-90]

ز

 • زینی، مهری زنان و سیر و سلوک عرفانی [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 21-50]

س

 • سیدان، الهام نقد و بررسی عبارات بحث‌انگیز گلستان سعدی در ترجمه عربی آن (روضه الورد) [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 91-108]

 • سیف، عبدالرضا یک قصیده در دو دیوان [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 51-74]

ش

ص

 • صرفی، محمدرضا شیوه‌های آغاز و پایان داستان در هزار و یکشب [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 31-54]

 • صرفی، محمدرضا تقابل‌های دوگانه در شعر احمدرضا احمدی [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 21-34]

ط

 • طالبیان، یحیی ساخت‌‌ روایی «مرگ و رستاخیز» در آینه اساطیر [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 11-32]

 • طالبیان، یحیی تقابل‌های دوگانه در شعر احمدرضا احمدی [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 21-34]

ع

ف

ق

 • قبادی، حسینعلی خواب و رؤیا در اندیشه مولوی [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 1-20]

 • قلیزاده، خسرو باره پهلوانی در اساطیر هند و اروپایی [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 103-122]

ک

 • کاسی، فاطمه تقابل‌های دوگانه در شعر احمدرضا احمدی [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 21-34]

 • کرمی، محمدحسین منشاء چهار حکایت و چند بیت شیخ اجل در آثار گذشتگان [دوره 3، شماره 3، 1388، صفحه 1-20]

م

ن

 • نبی لو، علیرضا تحلیل عناصر داستانی الفرج بعد الشّده [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 109-132]

 • نصر اصفهانی، محمدرضا کنون زین سپس هفتخان آورم... (رویکردی روان شناختی به هفتخان رستم و اسفندیار) [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 133-156]

 • نوریان، سید مهدی اندیشه‌های مولانا در اشعار شورانگیز صائب [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 1-10]

و

ه

ی

 • یلمه ها، احمدرضا تصحیح چند بیت از دیوان ناصر خسرو (بر اساس نسخه‌ای تازه یافته) [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 137-149]