نمایه نویسندگان

آ

 • آیدنلو، سجاد فردوسی و شاهنامه در منظومه‌های پهلوانی، دینی و تاریخیِ پس از او(ذیلی بر سرچشمه‌های فردوسی شناسی) [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 43-74]
 • آذرمکان، حشمت الله بررسی تطبیقی تحمیدیه‌های چهار لیلی و مجنون (نظامی، امیر خسرو، جامی، مکتبی) [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 1-38]
 • آقابابائی خوزانی، زهرا بررسی نشانه‌های نامتعارف زیبایی در ادب فارسی [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 85-112]

ا

 • احمدی، مهدی پیرِ گلرنگ (تأمّلی دیگر در بیتی از حافظ) [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 167-194]
 • اخلاق، مانا عنصر شخصیت در حکایت‌های حدیقه سنایی [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 135-154]
 • اسماعیلی، مراد نگاهی به تغییر کارکرد و ساختار برخی از اساطیر در اشعار م. سرشک (بنابر تفکر اومانیستی شاعر) [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 85-102]
 • اکبری بیرق، حسن اخلاق ایمان مدار (مطالعه تطبیقی فلسفه اخلاق از نظر مولانا و کیرکگور) [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 75-90]

ب

 • براتی، محمود سبک سخن فخر‌الدین عراقی در لمعات [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 29-52]
 • بصیری، محمدصادق انواع ادبی در حماسه های ملّی ایران [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 1-30]

پ

 • پارسانسب، محمد تحلیلی از هفت روایتِ«اُستُن حنّانه» [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 53-84]
 • پورشهرام، سوسن کاربرد«الگوی کنشگر» گِرِماس درنقد و تحلیل شخصیت‌های داستانی نادر ابراهیمی [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 95-116]

ت

 • تقوی، محمد بحثی در نسبت تجربه‌های دینی، عرفانی و هنری [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 113-134]

ج

 • جلالی پندری، یدالله فرآیند انسجام دستوری در شعری بلند از عمعق بخارایی [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 165-188]
 • جوکار، نجف نگرشی بر تحوّل بنیادی تعبیرات و اصطلاحات استعاری از سبک خراسانی به سبک عراقی [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 39-74]

ح

 • حسن پور آلاشتی، حسین نگاهی به تغییر کارکرد و ساختار برخی از اساطیر در اشعار م. سرشک (بنابر تفکر اومانیستی شاعر) [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 85-102]
 • حسینی سروری، نجمه از تاریخ روایی تا روایت داستانی (مقایسه شیوه‌های روایتگری در اسکندر نامه‌های فردوسی و نظامی) [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 1-28]

ر

 • رجبی، سوران بررسی تطبیقی نمودهای خودشکوفایی در مثنوی با روان‌شناسی انسان‌گرایانه آبراهام مزلو [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 91-124]
 • رضایی دشت ارژنه، محمود هستی شناسی میرِ نوروزی با تکیه بر بیتی از حافظ [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 75-94]
 • روحانی، مسعود مقایسه شخصیت‌های تاریخ بلعمی و شاهنامه از حیث کارکرد حماسی- اسطوره‌ای [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 103-122]

ز

 • زیبایی نژاد، مریم نگرشی بر تحوّل بنیادی تعبیرات و اصطلاحات استعاری از سبک خراسانی به سبک عراقی [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 39-74]

س

 • ستاری، رضا نگاهی به تغییر کارکرد و ساختار برخی از اساطیر در اشعار م. سرشک (بنابر تفکر اومانیستی شاعر) [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 85-102]

ش

 • شعبانلو، علیرضا فرآیند انسجام دستوری در شعری بلند از عمعق بخارایی [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 165-188]
 • شکرانی، رضا معناشناسی و برابر‌یابی فارسی مفعول مطلق محذوف‌الفعل [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 123-134]

ص

 • صیادکوه، اکبر عنصر شخصیت در حکایت‌های حدیقه سنایی [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 135-154]
 • صافی، قاسم مقام لعل شهباز قلندر عارف و سخنور فارسی در سند [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 39-60]
 • صرفی، محمدرضا انواع ادبی در حماسه های ملّی ایران [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 1-30]

ظ

 • ظهیری ناو، بیژن بررسی تطبیقی نمودهای خودشکوفایی در مثنوی با روان‌شناسی انسان‌گرایانه آبراهام مزلو [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 91-124]

ع

 • عالی عباس آباد، یوسف غم غربت در شعر معاصر [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 155-180]
 • عبداللهی، منیژه پیغامهایی به هیچ کجا (بررسی مشابهت‌های زندگی و شعر بلند‌الحیدری و مهدی اخوان ثالث) [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 181-206]
 • علائی ایلخچی، مریم بررسی تطبیقی نمودهای خودشکوفایی در مثنوی با روان‌شناسی انسان‌گرایانه آبراهام مزلو [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 91-124]
 • علوی مقدم، مهیار کاربرد«الگوی کنشگر» گِرِماس درنقد و تحلیل شخصیت‌های داستانی نادر ابراهیمی [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 95-116]
 • عنایتی، محمد مقایسه شخصیت‌های تاریخ بلعمی و شاهنامه از حیث کارکرد حماسی- اسطوره‌ای [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 103-122]

غ

ف

 • فروزنده، مسعود بررسی روایت، داستان و پیرنگ در «گلدسته‌ها و فلک» جلال آل احمد [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 135-150]
 • فلاح، غلامعلی جایگاه فن مناظره در شاهنامه فردوسی [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 151-164]

ک

 • کرمی، محمدحسین آشنایی زدایی از داستانهای قرآنی در دیوان خاقانی [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 1-24]
 • کرمی، محمدحسین بررسی تطبیقی تحمیدیه‌های چهار لیلی و مجنون (نظامی، امیر خسرو، جامی، مکتبی) [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 1-38]
 • کریمی، پرستو حواس پنجگانه و حسامیزی در شعر [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 117-134]
 • کمیلی، مختار خوابنامه‌نویسی در زبان و ادب فارسی (سیری در مهمترین خوابنامه‌های فارسی ) [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 135-158]

م

 • مدبری، محمود از تاریخ روایی تا روایت داستانی (مقایسه شیوه‌های روایتگری در اسکندر نامه‌های فردوسی و نظامی) [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 1-28]
 • مدبری، محمود انواع ادبی در حماسه های ملّی ایران [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 1-30]
 • مدرس زاده، عبدالرضا سبک شناسی قافیه در شعر فارسی [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 143-166]
 • مشیدی، جلیل معیار سنجش کردار نیک و بد از دیدگاه مولوی [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 31-46]
 • مشرف، مریم نظریه تعلیمی ناصرخسرو در مثنوی روشنایی نامه [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 61-84]
 • ملک ثابت، مهدی فرآیند انسجام دستوری در شعری بلند از عمعق بخارایی [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 165-188]

ن

و