آ

 • آیت اللهی، حبیب الله معرفت روحانی و رمزهای هندسی (مستخرج از رساله دکتری: تأویل رمزهای هندسی در فرهنگ و هنر اسلامی ایران) [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 1-22]

 • آقاحسینی، حسین بررسی بینامتنی تصویر دریا در غزلیات شمس [دوره 4، شماره 3، 1389، صفحه 1-28]

ا

 • اکبری، فاطمه معرفت روحانی و رمزهای هندسی (مستخرج از رساله دکتری: تأویل رمزهای هندسی در فرهنگ و هنر اسلامی ایران) [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 1-22]

 • اکبری مفاخر، آرش روایت‌شناسی داستان هفت‌گُردان برپایه روایت انوشیروان مرزبان و ابوالقاسم فردوسی [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 103-124]

ب

 • بتلاب اکبرآبادی، محسن ساختار دیالکتیکی روزه در متون عرفانی [دوره 4، شماره 4، 1389، صفحه 157-178]

 • بهنام، مینا ریخت شناسی داستان حسنک وزیر به روایت بیهقی [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 131-150]

پ

 • پورشبانان، علیرضا چین در منشور شعر فارسی [دوره 4، شماره 3، 1389، صفحه 137-160]

 • پورنامداریان، تقی معرفت روحانی و رمزهای هندسی (مستخرج از رساله دکتری: تأویل رمزهای هندسی در فرهنگ و هنر اسلامی ایران) [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 1-22]

ج

 • جعفری، رضا جبر و اختیار در جهان بینی حافظ و معرّی [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 1-22]

ح

 • حسینی، سید مجتبی تحلیل روان‌شناختی رنگ سرخ و سیاه در اشعار صائب [دوره 4، شماره 4، 1389، صفحه 57-92]

 • حسن لی، کاووس نقد و بررسی سه کتاب از نویسندگان غیر ایرانی با موضوع «تاریخ ادبیات ایران» [دوره 4، شماره 3، 1389، صفحه 29-54]

خ

 • خاقانی، محمد جبر و اختیار در جهان بینی حافظ و معرّی [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 1-22]

 • خالدغفاری، سید محمد نوجویی در فلسفه سهروردی و گوناگونی تعریف علم در آثار او [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 69-92]

 • خوئینی، عصمت نکته‌هایی درباره فعل مرکّب [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 45-58]

ر

 • رحیمی، غلامرضا اهداف و ابزارهای کاربرد تمثیل در دیوان خاقانی [دوره 4، شماره 4، 1389، صفحه 93-112]

 • رضایی، مهدی مرزبان نامه یادگاری از ایران عهد ساسانی [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 47-68]

 • روحانی، رضا مشکل پیوسته‌نویسی و امتیاز نزدیک‌نویسی در املای ترکیبات فارسی [دوره 4، شماره 3، 1389، صفحه 85-108]

ز

 • زرکوب، منصوره تمثیل در امثال فارسی و عربی [دوره 4، شماره 3، 1389، صفحه 109-136]

س

 • ساکت، سلمان پژوهشی در اشعار عربی مقدمه و خاتمه تاریخ بیهق [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 125-156]

 • سیف، عبدالرضا تصحیح و تحلیل چند تصحیف در شعر خاقانی [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 23-46]

ش

 • شیبانی، رقیه روایت‌شناسی داستان هفت‌گُردان برپایه روایت انوشیروان مرزبان و ابوالقاسم فردوسی [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 103-124]

 • شیرازی، علی اصغر معرفت روحانی و رمزهای هندسی (مستخرج از رساله دکتری: تأویل رمزهای هندسی در فرهنگ و هنر اسلامی ایران) [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 1-22]

ص

 • صادقی شهپر، رضا ویژگی‌های اقلیمی در داستان‌نویسی شمال ایران [دوره 4، شماره 4، 1389، صفحه 29-56]

 • صدیقی، مصطفی نقد و بررسی سه کتاب از نویسندگان غیر ایرانی با موضوع «تاریخ ادبیات ایران» [دوره 4، شماره 3، 1389، صفحه 29-54]

 • صفری، جهانگیر تحلیل روان‌شناختی رنگ سرخ و سیاه در اشعار صائب [دوره 4، شماره 4، 1389، صفحه 57-92]

ط

 • طایفی، شیرزاد چین در منشور شعر فارسی [دوره 4، شماره 3، 1389، صفحه 137-160]

 • طاهری، محمد بررسی تفاوت ساختاری داستان مزدک در شاهنامه فردوسی با دیگر منابع تاریخی [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 59-76]

 • طغیانی، اسحاق بررسی و مقایسه دو چهره نیمه تاریخی شاهنامه (بهرام گور و بهرام چوبین) بر اساس نظریه قدرت [دوره 4، شماره 4، 1389، صفحه 1-28]

ع

 • عابدپور، محمود بازبینی داستان شیر و گاو در کتاب کلیله و دمنه از منظر حقوق کیفری [دوره 4، شماره 4، 1389، صفحه 137-156]

 • عبداللهی، زهرا تمثیل در امثال فارسی و عربی [دوره 4، شماره 3، 1389، صفحه 109-136]

 • عناقه، عبدالرحیم بررسی غربت انسان در اشعار مولانا [دوره 4، شماره 3، 1389، صفحه 161-188]

ف

 • فاضلی، فیروز سیاوش، شخصیّتی آیینی و رازناک در شاهنامه [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 93-108]

ق

ک

 • کیانی، حسین بررسی تطبیقی «طرح» و «توقیعه» در ادب پارسی و عربی [دوره 4، شماره 3، 1389، صفحه 55-84]

 • کلاهدوز، الهه بررسی غربت انسان در اشعار مولانا [دوره 4، شماره 3، 1389، صفحه 161-188]

 • کمیلی، مختار زن در خوابنامه‌های فارسی (بررسی نمادهای زن در خوابنامه‌های فارسی) [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 109-130]

 • کنعانی، ابراهیم سیاوش، شخصیّتی آیینی و رازناک در شاهنامه [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 93-108]

 • کوی، بوبین چین در منشور شعر فارسی [دوره 4، شماره 3، 1389، صفحه 137-160]

 • کوشش، رحیم منطق تصویری شعر [دوره 4، شماره 4، 1389، صفحه 113-136]

م

 • محجوب، فرشته مطالعه تطبیقی داستان مرد و گنج از مثنوی با کتاب کیمیاگر پائولوکوئیلو [دوره 4، شماره 4، 1389، صفحه 179-206]

 • محسنی نیا، ناصر جمیل صدقی زهاوی و زبان و ادبیات فارسی [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 23-44]

 • محمدزاده، فرشته اهداف و ابزارهای کاربرد تمثیل در دیوان خاقانی [دوره 4، شماره 4، 1389، صفحه 93-112]

 • محمودی، مریم بازبینی داستان شیر و گاو در کتاب کلیله و دمنه از منظر حقوق کیفری [دوره 4، شماره 4، 1389، صفحه 137-156]

 • میرقادری، سید فضل الله بررسی تطبیقی «طرح» و «توقیعه» در ادب پارسی و عربی [دوره 4، شماره 3، 1389، صفحه 55-84]

 • مشتاق مهر، رحمان ویژگی‌های اقلیمی در داستان‌نویسی شمال ایران [دوره 4، شماره 4، 1389، صفحه 29-56]

 • معینی‌فرد، زهرا بررسی بینامتنی تصویر دریا در غزلیات شمس [دوره 4، شماره 3، 1389، صفحه 1-28]

 • منصوری، مجید تصحیح و تحلیل چند تصحیف در شعر خاقانی [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 23-46]

 • موسوی، سید کاظم تحلیل روان‌شناختی رنگ سرخ و سیاه در اشعار صائب [دوره 4، شماره 4، 1389، صفحه 57-92]

 • مومنی ثانی، محمد بررسی تفاوت ساختاری داستان مزدک در شاهنامه فردوسی با دیگر منابع تاریخی [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 59-76]

ن

 • نجاتی، داود جبر و اختیار در جهان بینی حافظ و معرّی [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 1-22]

 • نظری، حمیده بررسی ساختار اسطوره‌ای در داستان سام‌نامه [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 77-102]

و

 • واردی، زرین بررسی ساختار اسطوره‌ای در داستان سام‌نامه [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 77-102]

 • وطن خواه، رضوان بررسی و مقایسه دو چهره نیمه تاریخی شاهنامه (بهرام گور و بهرام چوبین) بر اساس نظریه قدرت [دوره 4، شماره 4، 1389، صفحه 1-28]

ی