آ

 • آیاد، مریم بررسی تفسیر آیۀ پنجاه و چهار سورۀ مائده در متون عرفانی [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 41-66]

 • آیت اللهی، حبیب الله معرفت روحانی و رمزهای هندسی (مستخرج از رساله دکتری: تأویل رمزهای هندسی در فرهنگ و هنر اسلامی ایران) [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 1-22]

 • آتش زای، یحیی گزاره‌هایی بر «دو عید سنایی» در حدیقه الحقیقه [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 129-144]

 • آیدنلو، سجاد ذوالفقار، از تاریخ تا افسانه (ویژگیهای داستانی ذوالفقار در فرهنگ و ادب ایران) [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 115-142]

 • آیدنلو، سجاد مقدّمه‌ای بر نقّالی در ایران [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 35-64]

 • آیدنلو، سجاد فردوسی و شاهنامه در منظومه‌های پهلوانی، دینی و تاریخیِ پس از او(ذیلی بر سرچشمه‌های فردوسی شناسی) [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 43-74]

 • آیدنلو، سجاد زبان حال ابلیس در بیتی از حافظ [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 99-132]

 • آذرمکان، حشمت الله بررسی تطبیقی تحمیدیه‌های چهار لیلی و مجنون (نظامی، امیر خسرو، جامی، مکتبی) [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 1-38]

 • آذز، اسماعیل تأثیرپذیری اروپا از آثار و اندیشه‌های عرفانی عطار نیشابوری [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 73-100]

 • آرین، نصیراحمد تحلیل داستان پیر چنگی برپایة الگوی روایی گریماس [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 111-130]

 • آرین، همیلا تحلیل داستان پیر چنگی برپایة الگوی روایی گریماس [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 111-130]

 • آزاد، راضیه بررسی ساختار حکایتهای مرزبان نامه (بر اساس الگوی الماسی شکل لابوف) [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 123-140]

 • آقابابائی خوزانی، زهرا بررسی نشانه‌های نامتعارف زیبایی در ادب فارسی [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 85-112]

 • آقاجانی، حمید بررسی وتحلیل کهن‌الگوی پیر فرزانه در رساله‌های سهروردی [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 105-134]

 • آقاحسینی، حسین مقایسه اجمالی صور خیال در بلاغت فارسی و انگلیسی [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 49-77]

 • آقاحسینی، حسین بررسی بینامتنی تصویر دریا در غزلیات شمس [دوره 4، شماره 3، 1389، صفحه 1-28]

 • آقاحسینی، حسین مشرب عرفانی اوحدی مراغه‌ای [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 39-64]

 • آقاخانی، نفیسه تحلیل بازتاب آیة تجلی در متون عرفانی فارسی تا پایان قرن هفتم [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 89-112]

 • آقازینالی، زهرا مقایسه اجمالی صور خیال در بلاغت فارسی و انگلیسی [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 49-77]

 • آلیانی، رقیه نشانه‌شناسی نماد حیوانی باز در غزلیات شمس [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 1-36]

 • آلبوغبیش، عبدالله بررسی روش تکرار در ساخت واژه در زبان فارسی [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 1-16]

ا

 • ابراهیمی، نعیمه رابطه‌ اندیشه‌ اسقاط تدبیر ابن‌عطاءالله اسکندرانی با نظریه‌ ولایت در عرفان اسلامی [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 71-86]

 • ابراهیمی دینانی، آرزو زبان رمز در آثار حلاج [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 43-64]

 • ابراهیمی دینانی، آرزو پژوهش‌های عرفانی در آینة علم‌سنجی [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 109-132]

 • ابن الرسول، محمدرضا نقد و بررسی عبارات بحث‌انگیز گلستان سعدی در ترجمه عربی آن (روضه الورد) [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 91-108]

 • اجیه، تقی نقش قرائت و استماع قرآن در سیر و سلوک (در متون عرفانی زبان فارسی تا پایان قرن ششم هجری) [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 157-176]

 • اجیه، تقی تحلیل بازتاب آیة تجلی در متون عرفانی فارسی تا پایان قرن هفتم [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 89-112]

 • احمدی، جمال خوانش هرمنوتیکی غزلی از مولانا با تکیه بر نظریة گادامر [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 89-108]

 • احمدی، میثم نقد و بررسی دیدگاه‌های ابن‌عربی از منظر شیخ احمد سِرهندی [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 19-42]

 • احمدی، مهدی پیرِ گلرنگ (تأمّلی دیگر در بیتی از حافظ) [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 167-194]

 • احمدی پوراناری، زهره بررسی مطلع در غزلهای نظیره وار دوره بازگشت [دوره 3، شماره 3، 1388، صفحه 41-62]

 • احمدی دارانی، علی اکبر چشمِ خروس [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 55-74]

 • اخلاصی، ابراهیم هویت بر اساس داستان مارگیر مولوی [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 165-186]

 • اخلاق، مانا عنصر شخصیت در حکایت‌های حدیقه سنایی [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 135-154]

 • ادیم، عبدالله تحلیل شخصیت شمس و ارتباط وی با مولوی از دیدگاه روانشناسی با تکیه بر نظریه شخصیت کارن هورنای [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 51-70]

 • اذکایی، پرویز منشأ مناظره‌های ادبی (‌ ایران باستان و میانرودان) [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 1-10]

 • ایرانی، محمّد تحلیل کارکرد عناصر بلاغی (تخیل و موسیقی) در نثر شاعرانة تذکرة‌الاولیاء عطار نیشابوری [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 111-138]

 • ایرانی، نفیسه رویکرد هجویری به حلاج با تأمل در کشف المحجوب [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 121-134]

 • ایرج پور، محمد ابراهیم بررسی محتوایی بحرالاسرار [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 1-28]

 • ارشد ریاحی، علی مسأله «دعا» در اندیشه ابن عربی و ملاصدرا [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 1-24]

 • ایزدی، جنان پرورش مفاهیم کلامی در دیباچه مثنوی‌های امیرخسرو دهلوی [(مقالات آماده انتشار)]

 • ایزدی، غلامعلی کرامت، گرهگاه تصوف و رمانس ایرانی [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 43-64]

 • اژه ای، تقی بررسی آثار تجلّی صفات جمالی و جلالی خدا در سالک از دیدگاه روزبهان بقلی [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 85-110]

 • اژه ای، تقی تحلیل نقش آرا و آثار خواجه محمد پارسا در طریقت نقشبندیّه [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 65-90]

 • استاجی، ابراهیم تحلیلِ استعاره‌های هستومند و مادّۀ مربوط به «عشق» در غزلیات شمس [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 73-98]

 • اسدی، سمیه بررسی حجابهای عرفانی از دیدگاه ابوعبداللّه نفّری [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 65-90]

 • اسعد، محمد رضا جلوه‌های معنایی نماد «خضر» در اشعار حزین لاهیجی [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 47-72]

 • اسماعیلی، عصمت رویکرد نشانه- معناشناختی فرآیند مربّع معنایی به مربّع تنشی در حکایت دقوقی مثنوی [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 69-94]

 • اسماعیلی، مراد نگاهی به تغییر کارکرد و ساختار برخی از اساطیر در اشعار م. سرشک (بنابر تفکر اومانیستی شاعر) [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 85-102]

 • اسماعیلی، مراد مؤلفه‌های زندگی معنادار از دیدگاه بایزید بسطامی [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 1-16]

 • اشراقی، فاطمه درنگی در آثار و منابع مولوی‌پژوهی در جهان عرب [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 159-186]

 • اشرف امامی، علی نگاهی به شروح عرفانی مهر نبوت [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 29-48]

 • اقاحسینی، حسین جایگاه لولی در ادب فارسی باتکیه‌‌بر کلیات شمس [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 1-24]

 • اکبری، ابراهیم دوگانگی نگاه شاملو و سپهری به پدیده‌ای مشترک (پرنده- کلاغ) [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 67-82]

 • اکبری، سعید بازشناسی تحلیلی تأویل آیۀ «ألست» در زبان صوفیانه و معنای آن در گسترۀ تفسیر [دوره 14، شماره 2، 1399، صفحه 117-134]

 • اکبری، فاطمه معرفت روحانی و رمزهای هندسی (مستخرج از رساله دکتری: تأویل رمزهای هندسی در فرهنگ و هنر اسلامی ایران) [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 1-22]

 • اکبری بیرق، حسن اخلاق ایمان مدار (مطالعه تطبیقی فلسفه اخلاق از نظر مولانا و کیرکگور) [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 75-90]

 • اکبری گندمانی، حیبت الله نمادهای جاودانگی (تحلیل و بررسی نماد دایره در متون دینی و اساطیری) [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 79-97]

 • اکبری مفاخر، آرش روایت‌شناسی داستان هفت‌گُردان برپایه روایت انوشیروان مرزبان و ابوالقاسم فردوسی [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 103-124]

 • اکرمی، میرجلیل عرفان پست مدرن و عرفان اسلامی؛ تفاوتها و رویکردها [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 61-90]

 • اکرمی، میرجلیل نقد و بررسی شعر نو آیینی پیش از انقلاب اسلامی [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 33-56]

 • الهی منش، رضا رابطه‌ اندیشه‌ اسقاط تدبیر ابن‌عطاءالله اسکندرانی با نظریه‌ ولایت در عرفان اسلامی [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 71-86]

 • امامی، نصرالله اسطوره جام جم و عرفان اسلامی [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 1-24]

 • ایمانی، بهروز گزاره‌هایی بر «دو عید سنایی» در حدیقه الحقیقه [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 129-144]

 • ایمانی نسب، راضیه نقد تخیلی غزلیات سنایی غزنوی از منظر ژیلبر دوران [(مقالات آماده انتشار)]

 • امین، ندا ارتباط بافت موقعیتی و لایه‌های معنایی زبان در رسالة «در بیان سلوک» کتاب الانسان الکامل؛ با تکیه بر رویکرد نقشگرایی هلیدی [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 29-46]

 • امینی، محمدرضا بررسی تحلیلی سیمای پیامبران و امامان(ع) در شعر غنایی دوره سامانی [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 11-36]

 • اهل سرودی، نقیسه معناشناسی تأویل در عرفان ابن‌عربی (باتوجه‌به مناسبت‌های انسان‌شناسانة آن) [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 77-96]

ب

 • باباصفری، علی اصغر نقش اصفهان در پیدایش و تکوین سبکهای شعری [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 169-184]

 • بالو، فرزاد ازکلام محوری تا هرمنوتیک کلاسیک با تامّلی بر آثار منثور ناصر خسرو [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 31-64]

 • بالو، فرزاد از «سویة کاربردی» در هرمنوتیک گادامری تا «به خود اختصاص‌دادن» در هرمنوتیک ریکور با تکیه بر متون عرفانی [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 59-72]

 • بالو، فرزاد بررسی حکایات مشترک النوبة الثالثة کشف‌الأسرار و روح‌الأرواح براساس نظریة ترامتنیّت ژنت [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 29-44]

 • بالو، فرزاد نگاهی تطبیقی به داستان قرآنی «موسی و خضر» و داستان «پسرخوانده» از لِف تالستوی [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 211-226]

 • بامدادی، محمد نگاهی به فراهنجاری دستوری در اشعار م. سرشک [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 1-20]

 • بتلاب اکبرآبادی، محسن ساختار دیالکتیکی روزه در متون عرفانی [دوره 4، شماره 4، 1389، صفحه 157-178]

 • براتی، محمود سبک سخن فخر‌الدین عراقی در لمعات [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 29-52]

 • براتی، محمود وقت حافظ [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 99-128]

 • براتی، محمود معرفی نسخه خطّی «حدایق الدقایق» [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 1-24]

 • براتی، محمود مشرب عرفاتی شاه داعی الله شیرازی [(مقالات آماده انتشار)]

 • براتی خوانساری، محمود گونه‌های دلالت زبانی در روح الارواح سمعانی [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 1-28]

 • بزرگ بیگدلی، سعید نمادهای جاودانگی (تحلیل و بررسی نماد دایره در متون دینی و اساطیری) [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 79-97]

 • بصیری، محمدصادق انواع ادبی در حماسه های ملّی ایران [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 1-30]

 • بهرامیان، زهرا بررسی کارکرد عناصِر موسیقایی شعر «انتظار» (در دوره معاصر) [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 59-82]

 • بهمنی، کبری بررسی دایره‌های تعالی در گلشن راز و مفاتیح الاعجاز [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 25-62]

 • بهنام، مینا ریخت شناسی داستان حسنک وزیر به روایت بیهقی [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 131-150]

 • بهنام فر، محمد بررسی دو تحریف شناختیِ تفکر دوقطبی و صافی ذهنی؛ مبتنی بر تمثیل‌های مثنوی معنوی مولوی [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 133-156]

 • بوداقی، حجت بررسی و تحلیل معنا در تلقی عرفانی ابن‌ترکه اصفهانی [(مقالات آماده انتشار)]

پ

 • پارسانسب، محمد تحلیلی از هفت روایتِ«اُستُن حنّانه» [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 53-84]

 • پاکدل، مریم بررسی ارتباط غنا و استغنا در متون منثور عرفانی تا قرن هفتم [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 35-64]

 • پاکزاد، زهرا تحلیل کارکرد عناصر بلاغی (تخیل و موسیقی) در نثر شاعرانة تذکرة‌الاولیاء عطار نیشابوری [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 111-138]

 • پیرحیاتی، زهرا بررسی تذکرة‏الأولیا و مثنوی‏های عطار براساس نظریة بیش‏متنیت ژنت [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 93-110]

 • پرستگاری، انتصار مقایسه کلیم کاشانی و محتشم کاشانی از منظر بلاغت شعری [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 45-74]

 • پیرصوفی املشی، زهرا بـررسی محیـط شهـری و عنـاصر آن در داستـان‌های کـودک و نـوجوان از سـال 1360 تـا 1369 هجری شمسی [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 1-30]

 • پشتدار، علی محمد مقایسه تحلیلی مبدأ و مقصد روح در آیین زرتشت و یهود با سه اثر از عارفان مسلمان (اللّمع فی التصوف، شرح التعرف لمذهب التصوّف، کشف المحجوب) [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 1-26]

 • پناهی، مهین بررسی دایره‌های تعالی در گلشن راز و مفاتیح الاعجاز [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 25-62]

 • پناهی، نعمت الله اقتراحیۀ مولوی در صورت‌بندی تمثیلی درد و رنج انسان (مناظرۀ صوفی و قاضی ) [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 37-58]

 • پور ابراهیم، شیرین مفهوم‌سازی عشق در غزلیات شمس و بررسی ارتباط آن با مضامین قرآنی از ‏دیدگاه معنی‌شناسی [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 1-36]

 • پورالخاص، شکراله بررسی تطبیقی آرای مولوی و ابن‌عربی در باب احوال مشاهده و یقین [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 119-136]

 • پورخالقی چترودی، مهدخت بررسی تمنّای لکانی در خسرو و شیرین نظامی [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 57-78]

 • پوررستگار، امیر جستاری در پدیدارشناسی همدلانۀ آنهماری شیمل برپایة آرای فردریش هایلر [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 121-144]

 • پورشبانان، علیرضا چین در منشور شعر فارسی [دوره 4، شماره 3، 1389، صفحه 137-160]

 • پورشبانان، علیرضا ظرفیت‌های مطلوب متون عرفانی ادبیات کلاسیک فارسی برای ساخت بازی‌های رایانه‌ای [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 29-46]

 • پورشهرام، سوسن کاربرد«الگوی کنشگر» گِرِماس درنقد و تحلیل شخصیت‌های داستانی نادر ابراهیمی [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 95-116]

 • پورگیو، فریده گذر از افسانه‌ نارسیس به خویشتن در غزلیات شمس [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 1-34]

 • پورمختار، محسن بررسی انگیزه‌های تألیف متون منثور عرفانی بر مبنای نظر مؤلفان آنها [(مقالات آماده انتشار)]

 • پورنامداریان، تقی تخیل هنری و نمودهای آن در آثار عطار [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 1-30]

 • پورنامداریان، تقی معرفت روحانی و رمزهای هندسی (مستخرج از رساله دکتری: تأویل رمزهای هندسی در فرهنگ و هنر اسلامی ایران) [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 1-22]

 • پورنامداریان، تقی خواب و رؤیا در اندیشه مولوی [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 1-20]

 • پورنامداریان، تقی اقتضای حال، زبان رمزی و تأویل شعر عرفانی [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 1-20]

 • پورنامداریان، تقی مقایسه تحلیلی مبدأ و مقصد روح در آیین زرتشت و یهود با سه اثر از عارفان مسلمان (اللّمع فی التصوف، شرح التعرف لمذهب التصوّف، کشف المحجوب) [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 1-26]

 • پورنامداریان، تقی حسام‌الدین چلبی: مرید مرادپرور بررسی نوع رابطة حسام‌الدین چلبی و تأثیر شخصیت او بر سیر رشد مولانا [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 1-18]

 • پورنامداریان، تقی درک گام‌به‌گام فرایند ادراک در مکاشفه [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 127-154]

 • پورنامداریان، تقی جبر و اختیار از منظر عرفان و کلام [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 81-98]

ت

 • تدین، مهدی عدم و معانی آن در مثنوی و غزلیات مولانا جلال‌الدین محمّد بلخی [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 25-64]

 • تدین، مهدی تجلی وحدت در مثنوی مولانا و تائیۀ ابن فارض [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 59-78]

 • تدین، مهدی بررسی محتوایی بحرالاسرار [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 1-28]

 • ترابی، عاطفه بررسی تطبیقی طباع تام و راهنمای درونی برپایة خودشناسی در عبهرالعاشقین [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 1-22]

 • تسنیمی، علی تحلیلِ استعاره‌های هستومند و مادّۀ مربوط به «عشق» در غزلیات شمس [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 73-98]

 • تقوی، محمد بحثی در نسبت تجربه‌های دینی، عرفانی و هنری [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 113-134]

 • تقوی، محمد بررسی تجربه‌های عرفانی در عبهر العاشقین بر اساس فعل: رویکرد نقشگرا [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 59-76]

 • تقوی، محمد اقتراحیۀ مولوی در صورت‌بندی تمثیلی درد و رنج انسان (مناظرۀ صوفی و قاضی ) [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 37-58]

 • تمدن، الهام بررسی آثار تجلّی صفات جمالی و جلالی خدا در سالک از دیدگاه روزبهان بقلی [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 85-110]

 • توفیقی، حسن تحلیلِ استعاره‌های هستومند و مادّۀ مربوط به «عشق» در غزلیات شمس [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 73-98]

ج

 • جابری، سید ناصر در آمدی بر پیوند قصه‌ها و محور طولی ابیات مثنوی [دوره 3، شماره 3، 1388، صفحه 21-40]

 • جابری، ناصر مطالعۀ ساختار و موضوع و طرفین گفت‌وگوی انتقادی در تذکرة‌الأولیا [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 91-108]

 • جابری، ناصر کلان‌استعارة مفهومیِ «خداوندگاری به منزلة کشورداری» در مرصادالعباد [(مقالات آماده انتشار)]

 • جاری، سمانه بررسی معناشناسی واژة زهد در آثار سنایی [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 73-88]

 • جعفری، اسدالله ساخت‌‌ روایی «مرگ و رستاخیز» در آینه اساطیر [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 11-32]

 • جعفری، رضا جبر و اختیار در جهان بینی حافظ و معرّی [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 1-22]

 • جعفری، طیبه کنون زین سپس هفتخان آورم... (رویکردی روان شناختی به هفتخان رستم و اسفندیار) [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 133-156]

 • جعفرپور، میلاد رویکرد هجویری به حلاج با تأمل در کشف المحجوب [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 121-134]

 • جلالی، علی دُرج معانی الگوی تحلیل واژگانی متون عرفانی [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 109-138]

 • جلالی، مهدیه جایگاه لولی در ادب فارسی باتکیه‌‌بر کلیات شمس [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 1-24]

 • جلالی پندری، یدالله فرآیند انسجام دستوری در شعری بلند از عمعق بخارایی [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 165-188]

 • جلالی پندری، یدالله بررسی مطلع در غزلهای نظیره وار دوره بازگشت [دوره 3، شماره 3، 1388، صفحه 41-62]

 • جلالی پندری، یداله زنان و سیر و سلوک عرفانی [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 21-50]

 • جلیلی تقویان، مصطفی درآمدی بر مبانی کلامی «معرفه الله» در کشف‌المحجوب هجویری [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 111-128]

 • جهان رمضان، سمیرا مضامین حرکت در شاهنامه [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 65-92]

 • جهانگرد، فرانک زندگی و آثار شاه بن شجاع کرمانی و طبقه‌بندی سخنان او [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 75-98]

 • جوکار، نجف در آمدی بر پیوند قصه‌ها و محور طولی ابیات مثنوی [دوره 3، شماره 3، 1388، صفحه 21-40]

 • جوکار، نجف نگرشی بر تحوّل بنیادی تعبیرات و اصطلاحات استعاری از سبک خراسانی به سبک عراقی [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 39-74]

 • جوکار، نجف بررسی و تحلیل «هفت بزم انوشیروان» در شاهنامه به عنوان نمودی از «مجلس‌گویی» در ایران پیش از اسلام [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 79-98]

 • جوکار، نجف مبانی نظری و کارکردهای عملی جایگاه مخاطب در نگاه سخنوران [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 1-32]

 • جوهرچی، علیرضا بررسی آداب سلوکِ سالک از منظر سلسلة کبرویه [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 155-180]

چ

 • چالاک، سارا بررسی تکثر معنایی در حکایت «شاه و کنیزک» مولوی براساس نظام رمزگان‌ روایی رولان بارت [دوره 14، شماره 2، 1399، صفحه 189-210]

 • چترائی عزیزآبادی، مهرداد مناظره گل و مل از کیست؟ [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 195-212]

 • چرمگی عمرانی، مرتضی غزلی نویافته از عطّار نیشابوری(این خرابات مغان است و درو زنده دلان) [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 59-68]

 • چیکیتی، امبرتو خواب و رؤیا در اندیشه مولوی [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 1-20]

 • چهری، طاهره تحلیل تقابل‌ها و تضادهای واژگانی در شعر سنایی [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 141-158]

 • چهرقانی، رضا صورت و مضمون شعر مهاجرت افغانستان [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 87-114]

ح

 • حیاتی، عبدالرضا روایت‌شناسی چند تمثیل مشترک در آثار سنایی و عطار و مولانا برپایة نظریۀ ژرار ژنت [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 1-38]

 • حاتمی، سعید از نظریه خلق و کسب ابوالحسن اشعری تا طرد و قبول ابلیس از دیدگاه سنایی [دوره 14، شماره 2، 1399، صفحه 1-18]

 • حاج ابوکهکی، زینب بررسی سبکشناختی دنیاهای محتمل در داستان عرفانی دقوقی از مثنوی مولانا [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 53-70]

 • حاجی اسماعیلی، محمدرضا مفهوم شناسی ایمان و پیوند آن با تجربه دینی در اندیشه مولوی در مثنوی [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 53-76]

 • حاجی اسماعیلی، محمدرضا نماد انگاری مفاهیم قرآنی مرتبط به زن در تفسیر عرفانی منسوب به ابن عربی [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 85-98]

 • حاجیان نژاد، علیرضا سنتی باستانی در نظام خانقاه ‏(ریشه‌یابی قاعدة «لا سلام علی الأکل»)‏ [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 75-86]

 • حاجتی، سمیه رمزگشایی از رفتارهای غیرکلامی در داستان روی ماه خداوند را ببوس [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 65-88]

 • حجازی، بهجت السادات نقدی بر دو رمان از رضا امیرخانی [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 99-124]

 • حیدری، حسن گَرود (گرودا) (نماد انتقال و تبدیل اساطیر هند در سام‌نامه) [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 83-94]

 • حیدری، رسول بررسی شخصیت «هدهد» در منطق‌الطیر عطار براساس نظریة «خودشکوفایی» آبراهام مزلو [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 87-102]

 • حیدری، رسول ولایت انسان کامل در رسالات کاشف دزفولی و جایگاه آن در عرفان شیعی [(مقالات آماده انتشار)]

 • حیدری، طاهره بررسی شخصیت‌شناختی ابن‌عربی در رمان موت صغیر اثر محمدحسن علوان برپایة کهن‌الگوی آنیما [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 37-52]

 • حیدری، علی مهم‌ترین کارکردهای عرفانی داستان لیلی و مجنون [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 47-72]

 • حیدری، علی بررسی تذکرة‏الأولیا و مثنوی‏های عطار براساس نظریة بیش‏متنیت ژنت [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 93-110]

 • حیدری، فاطمه عالم صغیر و عالم کبیر در آثار منثور ناصر خسرو [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 119-144]

 • حسام پور، سعید مقایسه شگردهای داستانی در روایت بیهقی و تنوخی از ماجرای افشین و بودلف [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 17-44]

 • حسام پور، سعید بررسی تطبیقی حکایت‌های تاریخی « بوبکر حصیری» و «افشین و بودلف» از منظر ساخت و صورت در تاریخ بیهقی [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 65-92]

 • حسینی، سید مجتبی تحلیل روان‌شناختی رنگ سرخ و سیاه در اشعار صائب [دوره 4، شماره 4، 1389، صفحه 57-92]

 • حسینی، سیدمحسن مهم‌ترین کارکردهای عرفانی داستان لیلی و مجنون [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 47-72]

 • حسینی، سید محسن تحلیل و تطبیق سه اصطلاح تمثّل، التباس و منازله در نظام فکری عین‌القضات همدانی، روزبهان بقلی [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 97-128]

 • حسینی، مریم بررسی نسخه‌های خطی شرح شطحیات و ضرورت تصحیح دوباره آن [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 77-104]

 • حسینی، مریم جایگاه فاطمه أمّ علی مهد علیه در تصوف و فتوت اسلامی [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 123-142]

 • حسینی، مریم شیوة شکل‏گیری اصول یازده‏گانة سلسلۀ نقشبندیه در متون بازمانده از بزرگان این طریقت از آغاز تا رشحات عین الحیات [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 155-174]

 • حسن پور آلاشتی، حسین نگاهی به تغییر کارکرد و ساختار برخی از اساطیر در اشعار م. سرشک (بنابر تفکر اومانیستی شاعر) [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 85-102]

 • حسن پور آلاشتی، حسین بررسی و تحلیل تصویر در شرح شطحیات روزبهان بقلی شیرازی (606-522) [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 23-40]

 • حسنی جلیلیان، محمدرضا « هنر بیان رندانه حافظ» (ابهام آفرینی در مقصود از «آن گناه» در بیتی از حافظ) [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 49-70]

 • حسنی جلیلیان، محمدرضا تحلیل و تطبیق سه اصطلاح تمثّل، التباس و منازله در نظام فکری عین‌القضات همدانی، روزبهان بقلی [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 97-128]

 • حسنی جلیلیان، محمدرضا مهم‌ترین کارکردهای عرفانی داستان لیلی و مجنون [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 47-72]

 • حسنی جلیلیان، محمدرضا ولایت انسان کامل در رسالات کاشف دزفولی و جایگاه آن در عرفان شیعی [(مقالات آماده انتشار)]

 • حسن زاده میرعلی، عبدالله بررسی الگوی نشانه- معنا‌شناسی گفتمانی در شعر قیصر امین‌پور [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 115-136]

 • حسن زاده میرعلی، علی قهرمان مسأله‌دار در رمان‌های مدیر مدرسه و سووشون [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 125-146]

 • حسینی سروری، نجمه شیوه‌های آغاز و پایان داستان در هزار و یکشب [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 31-54]

 • حسینی سروری، نجمه از تاریخ روایی تا روایت داستانی (مقایسه شیوه‌های روایتگری در اسکندر نامه‌های فردوسی و نظامی) [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 1-28]

 • حسن لی، کاووس دوگانگی نگاه شاملو و سپهری به پدیده‌ای مشترک (پرنده- کلاغ) [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 67-82]

 • حسن لی، کاووس نقد و بررسی سه کتاب از نویسندگان غیر ایرانی با موضوع «تاریخ ادبیات ایران» [دوره 4، شماره 3، 1389، صفحه 29-54]

 • حسن لی، کاووس بـررسی محیـط شهـری و عنـاصر آن در داستـان‌های کـودک و نـوجوان از سـال 1360 تـا 1369 هجری شمسی [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 1-30]

 • حسن‌لی، کاووس ‏«موی چینی» بیدل دهلوی گره‌گشایی بیت‌هایی از بیدل با مضمون «موی چینی»‏ [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 109-122]

 • حق جو، سیاوش بررسی و تحلیل تصویر در شرح شطحیات روزبهان بقلی شیرازی (606-522) [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 23-40]

 • حکیم اذر، محمد طرز بابافغانی [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 75-102]

 • حمزئیان، عظیم بررسی حجابهای عرفانی از دیدگاه ابوعبداللّه نفّری [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 65-90]

 • حمزئیان، عظیم تحلیل حجاب عرفانی از دیدگاه ابن عربی [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 19-44]

 • حمزئیان، عظیم مبانی عرفانی هستی شناسی عین القضات همدانی [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 23-42]

 • حمزئیان، عظیم بررسی تطبیقی جایگاه روایات امام صادق (ع) در تفسیرهای لطائف‌الإشارات و کشف‌الأسرار [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 19-36]

خ

 • خاتمی، احمد ازکلام محوری تا هرمنوتیک کلاسیک با تامّلی بر آثار منثور ناصر خسرو [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 31-64]

 • خاتمی، محمّدصادق طریقۀ فردوسیه و تأثّرات آن از سلسلۀ کبرویه از رهگذر مکتوبات صدی [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 1-28]

 • خادمی، سمیه تحلیل حجاب عرفانی از دیدگاه ابن عربی [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 19-44]

 • خادم الفقرا، مینا بررسی محتوایی بحرالاسرار [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 1-28]

 • خاصه، علی اکبر پژوهش‌های عرفانی در آینة علم‌سنجی [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 109-132]

 • خیاطیان، قدرت ا... تحلیل حجاب عرفانی از دیدگاه ابن عربی [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 19-44]

 • خیاطیان، قدرت ا... بررسی تطبیقی جایگاه روایات امام صادق (ع) در تفسیرهای لطائف‌الإشارات و کشف‌الأسرار [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 19-36]

 • خیاطیان، قدرت الله مبانی عرفانی هستی شناسی عین القضات همدانی [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 23-42]

 • خاقانی، محمد جبر و اختیار در جهان بینی حافظ و معرّی [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 1-22]

 • خاکپور، محمد نقد و بررسی شعر نو آیینی پیش از انقلاب اسلامی [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 33-56]

 • خالدغفاری، سید محمد نوجویی در فلسفه سهروردی و گوناگونی تعریف علم در آثار او [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 69-92]

 • خامسان، احمد بررسی دو تحریف شناختیِ تفکر دوقطبی و صافی ذهنی؛ مبتنی بر تمثیل‌های مثنوی معنوی مولوی [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 133-156]

 • خانی حبیب آبادی، علی مشرب عرفانی اوحدی مراغه‌ای [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 39-64]

 • خدایار، ابراهیم غزل سرای سمرقند (‌نقد و بررسی زندگی و شعر میرزا هادی سمرقندی‌) [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 99-128]

 • خیرآبادی، محمدنبی الگوهای نامگذاری و ساختار عنوان‌ها در متون عرفانی [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 65-94]

 • خزانه دارلو، محمدعلی زمینه‌های گفتگویی طنز در مثنوی [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 143-166]

 • خسروی شکیب، محمد بررسی شخصیت «هدهد» در منطق‌الطیر عطار براساس نظریة «خودشکوفایی» آبراهام مزلو [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 87-102]

 • خلیلی، علی اصغر بررسی و تحلیل تصویر در شرح شطحیات روزبهان بقلی شیرازی (606-522) [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 23-40]

 • خلیلی جهرمی، الهام بررسی چند ترقیمه ‌از نسخ غزلیات شمس [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 27-52]

 • خلیلی جهرمی، الهام بررسی انتساب شش غزل از دیوان کبیر به مولوی [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 1-18]

 • خواجه گیر، علیرضا تأثیرپذیری متقابل مکتب تصوف و فتوت دربارة نقش و کارکرد پیر [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 67-88]

 • خوشحال، طاهره مردم‌گرایی و نوع‌دوستی در عرفان اسلامی و مقایسة آن با روان‌شناسی مثبت [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 29-54]

 • خوئینی، عصمت نکته‌هایی درباره فعل مرکّب [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 45-58]

د

 • داربوی، ریحانه السادات علل و انگیزه‌های مشارکت اجتماعی صوفیان بر اساس متون نثر عرفانی فارسی سده پنجم و ششم [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 79-110]

 • داور، زهرا تحلیل گفتمان انتقادی کتاب اسرارالتّوحید بر مبنای الگوی ون لیوون [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 153-166]

 • دری، نجمه رده‌بندی غزلیات سنائی [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 35-58]

 • درکیچ، منیر دلایل و آثار رواج پندنامۀ منسوب به عطار در بوسنی [دوره 14، شماره 2، 1399، صفحه 151-170]

 • دستمالچی، ویدا جغرافیای ملکوتی و اوقات عرفانی [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 33-58]

 • دلائی میلان، علی شخصیت و شخصیت‌پردازی در حدیقه سنایی [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 195-216]

 • دلبری، حسن بررسی کارکرد عناصِر موسیقایی شعر «انتظار» (در دوره معاصر) [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 59-82]

 • دلبری، حسن تحلیل تطبیقی حکایت شیخ صنعان برپایة نظریة تک‌اسطورة کمپبل باتوجه‌به کهن‌الگوهای یونگ [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 129-148]

ذ

 • ذبیحی، آزاده تأثیرپذیری اروپا از آثار و اندیشه‌های عرفانی عطار نیشابوری [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 73-100]

 • ذوالفقاری، حسن تقارن ها و تناسب ها در گلستان سعدی [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 91-110]

 • ذوالفقاری، حسن کاربرد ضربالمثل در شعر شاعران ایرانی [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 95-122]

ر

 • رادمرد، عبدالله جمله‌های خبری و بررسی صدق و کذب آن در زبان و ادبیات [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 111-130]

 • رادمرد، عبدالله بررسی گونه‌شناسی تفسیر صفی [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 139-174]

 • رادمنش، عطا محمد بررسی محتوایی بحرالاسرار [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 1-28]

 • راستگوفر، محمد نکته‌سنجی‌های عرفانی در رساله‌‌ای ناشناخته از سده ششم [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 63-82]

 • راستگوفر، محمدفرید نکته‌سنجی‌های عرفانی در رساله‌‌ای ناشناخته از سده ششم [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 63-82]

 • راشد محصل، محمدرضا بررسی تاریخی و ساختاری القاب [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 1-22]

 • راشدی‌نیا، اکبر سلسله طریقتی خواجه یوسف همدانی و طریقت نقشبندیه [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 73-88]

 • راغب، محمد بررسی اصالت دو کلمه فیل و شتر در «داستان مرد در چاه» [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 23-36]

 • رامین نیا، مریم هم‌زیستی صداها در خوانشی از یک داستان مثنوی [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 65-84]

 • ربیع زاده، علی مؤلفه‌های زندگی معنادار از دیدگاه بایزید بسطامی [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 1-16]

 • رجبی، سوران بررسی تطبیقی نمودهای خودشکوفایی در مثنوی با روان‌شناسی انسان‌گرایانه آبراهام مزلو [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 91-124]

 • رحیمی، ابوالقاسم الگوهای نامگذاری و ساختار عنوان‌ها در متون عرفانی [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 65-94]

 • رحیمی، امین بررسی و تحلیل مفهوم رضایت از زندگی در مثنوی مولوی با استفاده از روان‌شناسی مثبت‌گرا [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 45-74]

 • رحیمی، غلامرضا اهداف و ابزارهای کاربرد تمثیل در دیوان خاقانی [دوره 4، شماره 4، 1389، صفحه 93-112]

 • رحیمی، مهدی بررسی دو تحریف شناختیِ تفکر دوقطبی و صافی ذهنی؛ مبتنی بر تمثیل‌های مثنوی معنوی مولوی [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 133-156]

 • رحمانی، محمد تحلیل و تطبیق سه اصطلاح تمثّل، التباس و منازله در نظام فکری عین‌القضات همدانی، روزبهان بقلی [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 97-128]

 • رحیمیان، جلال آموزش زبان فارسی در برزیل: مشکلات و راهکارها [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 83-102]

 • رحیمیان، سعید "سقای عطش" از منظر چهار منظومه عرفانی [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 59-84]

 • رحیم بیکی، ساناز بررسی عناصر غیرزبانی در شعر گفتار [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 145-174]

 • رحیمی زنگنه، ابراهیم بازشناسی تحلیلی تأویل آیۀ «ألست» در زبان صوفیانه و معنای آن در گسترۀ تفسیر [دوره 14، شماره 2، 1399، صفحه 117-134]

 • رزمجو بختیاری، شیرین بررسی چند ترقیمه ‌از نسخ غزلیات شمس [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 27-52]

 • رزمجو بختیاری، شیرین بررسی انتساب شش غزل از دیوان کبیر به مولوی [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 1-18]

 • رستاد، الهام بررسی نسخه‌های خطی شرح شطحیات و ضرورت تصحیح دوباره آن [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 77-104]

 • رستاد، الهام پژوهشی در سیر روایی-عرفانی گزارة مشهورِ «الطرق الی الله بعدد انفاس الخلایق» [دوره 14، شماره 2، 1399، صفحه 211-226]

 • رستمی، مصطفی تحلیل رابطۀ معنایی عناصرگل و مرغ در نگارگری دورة قاجار با ادبیات عرفانی مولانا [(مقالات آماده انتشار)]

 • رستنده، مجید تحلیل تأویل‌های قرآنی ـ روایی عارفان در تذکرةالاولیا [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 1-28]

 • رشیدی آشجردی، مرتضی باغ نظر و رامش دل (معرفی سفینه‌ای بی‌مانند از قرن هفتم) [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 33-62]

 • رضی، احمد روش در تحقیقات ادبی ایران [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 129-141]

 • رضی، احمد رمزگشایی از رفتارهای غیرکلامی در داستان روی ماه خداوند را ببوس [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 65-88]

 • رضی، احمد تحلیل گفتمان رابطۀ انسان و خدا در مناجات‌نامۀ خواجه‌ عبدالله انصاری [دوره 14، شماره 2، 1399، صفحه 57-80]

 • رضایی، ابراهیم واکاوی ذات زبان و نسبت آن با حقیقت در افق هستی‌شناسانۀ مولانا و هیدگر [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 215-230]

 • رضایی، رقیه واگرایی سنّت و مدرنیته در شعر عرفانی ـ عاشورایی قاجار ‏‏(با تکیه بر گنجینة‌‌الأسرار عمّان سامانی)‏ [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 99-118]

 • رضایی، شمسی مکاشفات شبانه حافظ [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 83-104]

 • رضایی، فریبا بررسی وتحلیل کهن‌الگوی پیر فرزانه در رساله‌های سهروردی [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 105-134]

 • رضایی، مهدی مرزبان نامه یادگاری از ایران عهد ساسانی [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 47-68]

 • رضایی اردانی، فضل‌الله بررسی و تحلیل انتقادیِ حدائق‌البلاغه شمس‌الدّین فقیر دهلوی [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 11-38]

 • رضایی دشت ارژنه، محمود هستی شناسی میرِ نوروزی با تکیه بر بیتی از حافظ [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 75-94]

 • رضائی، پروین ‏«محو در محو و فنا اندر فنا»‏ نقد شبکة مؤلفه‏های «محو و فنا و نیستی» در غزلیات عطار از دیدگاه زبان‏شناسی ساختارگرا ‏ [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 133-154]

 • رضائی، پروین کشف‏الحقایق عزیزالدین نسفی؛ نقش‏دهی به تمثیل، تشبیه و تشبیهات تمثیلی [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 1-18]

 • رضائی، مهدی علل و انگیزه‌های مشارکت اجتماعی صوفیان بر اساس متون نثر عرفانی فارسی سده پنجم و ششم [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 79-110]

 • رضائی، مهدی بررسی و تحلیل مفاخره های صوفیانه [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 71-98]

 • رضویان، سید رازق قهرمان مسأله‌دار در رمان‌های مدیر مدرسه و سووشون [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 125-146]

 • رضوانیان، قدسیه تاریخ بیهقی در گستره منطق مکالمه [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 123-140]

 • رفیع، مریم نقش عرفان در بوطیقای تصویر شعر یدالله رویایی [(مقالات آماده انتشار)]

 • رنجبر، ابراهیم تحلیل داستان شاه و کنیزک در مثنوی مولوی [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 143-166]

 • رویانی، وحید بررسی تأثیر شاهنامه بر سام‌نامه [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 137-164]

 • روحانی، رضا انگیزه‌های شاعری و منابع الهام مولوی در دیوان شمس [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 185-210]

 • روحانی، رضا مشکل پیوسته‌نویسی و امتیاز نزدیک‌نویسی در املای ترکیبات فارسی [دوره 4، شماره 3، 1389، صفحه 85-108]

 • روحانی، رضا تفاوت‌ها و تضادهای شمس و مولوی در زندگی فردی و سلوکی [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 55-74]

 • روحانی، مسعود بررسی هنجارگریزی در شعر شفیعی کدکنی (م.سرشک) [دوره 3، شماره 3، 1388، صفحه 63-90]

 • روحانی، مسعود مقایسه شخصیت‌های تاریخ بلعمی و شاهنامه از حیث کارکرد حماسی- اسطوره‌ای [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 103-122]

 • روحانی، مسعود تحلیل داستان «شیخ صنعان» منطق الطّیر عطار براساس نظریه کنشی گرماس [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 89-112]

 • رودگر، محمد کتم کرامات؛ علل و مبنای کتم کرامت ازسوی اولیا [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 115-132]

 • روضاتیان، سیده مریم کاستی های ترجمه و تصحیح رساله قشیریه [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 143-152]

 • روضاتیان، سیده مریم ملحقات تذکره الاولیا (بررسی و مقایسه بینامتنی بخش اوّل و دوّم تذکره الاولیا) [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 147-174]

 • روضاتیان، سیده مریم فرامتن‌های سلامان و ابسال [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 25-46]

 • روضاتیان، مریم لایه‌های پنهان ضمیر حافظ (تحلیلی تازه از شعر حافظ بر اساس صور ازلی ضمیر ناخودآگاه جمعی) [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 35-58]

 • روضاتیان، مریم بررسی عوامل یقظه و انتباه از نظر خواجه عبدالله انصاری و جایگاه آن در شرح حال عارفان در تذکره الاولیاء [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 129-142]

 • رئیسی، احسان نقش قرائت و استماع قرآن در سیر و سلوک (در متون عرفانی زبان فارسی تا پایان قرن ششم هجری) [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 157-176]

 • رئیسی، احسان جایگاه و نقش «خواطر» در سیر و سلوک در سنّت اول عرفانی [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 103-114]

 • رئیسی، احسان دلایل و آثار رواج پندنامۀ منسوب به عطار در بوسنی [دوره 14، شماره 2، 1399، صفحه 151-170]

ز

 • زیاری، حسن درباره یک فعل در اسرارالتوحید (کفتن یا گفتن؟) [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 1-10]

 • زارع، فاطمه مسأله «دعا» در اندیشه ابن عربی و ملاصدرا [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 1-24]

 • زیبایی نژاد، مریم نگرشی بر تحوّل بنیادی تعبیرات و اصطلاحات استعاری از سبک خراسانی به سبک عراقی [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 39-74]

 • زرقانی، سید مهدی رده‌بندی غزلیات سنائی [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 35-58]

 • زرقانی، مهدی مخاطب‌شناسی سنایی در آثار منثور قرن ششم تا دهم هجری [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 1-34]

 • زرکوب، منصوره تمثیل در امثال فارسی و عربی [دوره 4، شماره 3، 1389، صفحه 109-136]

 • زکی نژادیان، سید محسن کارکرد کنایه در غزلیات شمس [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 95-118]

 • زمانی، الهام تحلیل روان‏شناختی مثنوی معنوی براساس رویکرد پذیرش و تعهد [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 195-214]

 • زمانی، سید صادق خوانش هرمنوتیکی غزلی از مولانا با تکیه بر نظریة گادامر [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 89-108]

 • زینی، مهری زنان و سیر و سلوک عرفانی [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 21-50]

 • زندمقدم، ساسان گَرود (گرودا) (نماد انتقال و تبدیل اساطیر هند در سام‌نامه) [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 83-94]

 • زهره‌وند، سعید غربت اندیشی صوفیانه و بازتاب آن در شعر فارسی [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 105-140]

س

 • ساری، نسیمه ادب‌مندی در مقالات شمس و فیه‌مافیه [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 47-58]

 • ساکت، سلمان پژوهشی در اشعار عربی مقدمه و خاتمه تاریخ بیهق [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 125-156]

 • ساکت، سلمان طریقۀ فردوسیه و تأثّرات آن از سلسلۀ کبرویه از رهگذر مکتوبات صدی [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 1-28]

 • سالمیان، غلامرضا تحلیل تقابل‌ها و تضادهای واژگانی در شعر سنایی [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 141-158]

 • سالمیان، غلامرضا بازشناسی تحلیلی تأویل آیۀ «ألست» در زبان صوفیانه و معنای آن در گسترۀ تفسیر [دوره 14، شماره 2، 1399، صفحه 117-134]

 • سیاه کوهیان، هاتف نقد گفتمانی خوانش ابن‏عربی از آیات قرآن در اثبات فرضیة «پایان‌پذیری عذاب»‏ [دوره 14، شماره 2، 1399، صفحه 135-150]

 • سبزعلیپور، جهاندوست بررسی استعارة مفهومی «عرفان خرابات است» در دیوان حافظ [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 47-72]

 • ستاری، رضا نگاهی به تغییر کارکرد و ساختار برخی از اساطیر در اشعار م. سرشک (بنابر تفکر اومانیستی شاعر) [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 85-102]

 • ستّاری، رضا بررسی و تحلیل تصویر در شرح شطحیات روزبهان بقلی شیرازی (606-522) [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 23-40]

 • سیدی، پروانه پرورش مفاهیم کلامی در دیباچه مثنوی‌های امیرخسرو دهلوی [(مقالات آماده انتشار)]

 • سیدی، زهرا فروغی و فردوسی [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 47-66]

 • سیدآقایی رضایی، سیده مهنا نگاهی تطبیقی به داستان قرآنی «موسی و خضر» و داستان «پسرخوانده» از لِف تالستوی [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 211-226]

 • سیدان، الهام نقد و بررسی عبارات بحث‌انگیز گلستان سعدی در ترجمه عربی آن (روضه الورد) [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 91-108]

 • سیف، عبدالرضا تصحیح و تحلیل چند تصحیف در شعر خاقانی [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 23-46]

 • سیف، عبدالرضا یک قصیده در دو دیوان [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 51-74]

 • سلطان محمدی، امیر ماجرای دو اشک در شرح دو بیت از غزلیات حافظ [دوره 14، شماره 2، 1399، صفحه 81-98]

 • سلمانی، علی جبر و اختیار از منظر عرفان و کلام [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 81-98]

 • سلیمیان، سونا کانون روایت در الهی‌نامه عطار بر اساس نظریه ژرار ژنت [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 113-140]

 • سنچولی، احمد نماد و خاستگاه آن در شعر نیما یوشیج [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 43-64]

 • سواعدی، عادل نقش عرفان در بوطیقای تصویر شعر یدالله رویایی [(مقالات آماده انتشار)]

 • سورتیجی، رمضان واگرایی سنّت و مدرنیته در شعر عرفانی ـ عاشورایی قاجار ‏‏(با تکیه بر گنجینة‌‌الأسرار عمّان سامانی)‏ [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 99-118]

ش

 • شادآرام، علیرضا چیستی و چرایی تأثیر ادبیات عرفانی بر نگارگری ایرانی (با رویکرد نشانه‌شناسی) [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 185-210]

 • شادروی‌منش، محمد گفتار حذام تصحیح یک خطا در دیوان ادیب الممالک فراهانی [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 167-178]

 • شاکری، هومان بازخوانی و تحلیل مفهوم سنخیت و جنسیت در مثنوی مولوی [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 59-86]

 • شامیان ساروکلائی، اکبر فرانک، مام فریدون [دوره 3، شماره 3، 1388، صفحه 91-108]

 • شیبانی، رقیه روایت‌شناسی داستان هفت‌گُردان برپایه روایت انوشیروان مرزبان و ابوالقاسم فردوسی [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 103-124]

 • شیبانی اقدم، اشرف مطالعۀ شاخصه‌های نظریۀ بهزیستی در غزلیّات شمس برپایة روان‌شناسی مثبت‌نگر سلیگمن [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 1-18]

 • شیبانی اقدم، اشرف بررسی سبکشناختی دنیاهای محتمل در داستان عرفانی دقوقی از مثنوی مولانا [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 53-70]

 • شجری، رضا رویکرد عرفانی مولوی به‎ ‎حدیث لیلةالتعریس و بازتاب آن در منابع اسلامی [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 19-38]

 • شیری، مائده هفت شیوه روان‌درمانی در مثنوی [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 145-168]

 • شیرازی، علی اصغر معرفت روحانی و رمزهای هندسی (مستخرج از رساله دکتری: تأویل رمزهای هندسی در فرهنگ و هنر اسلامی ایران) [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 1-22]

 • شیرانی، مریم تتبّعی در شرح گیسودراز بر الرساله القشیریه [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 67-90]

 • شریفی، سکینه کلان‌استعارة مفهومیِ «خداوندگاری به منزلة کشورداری» در مرصادالعباد [(مقالات آماده انتشار)]

 • شریفی، غلامحسین باغ نظر و رامش دل (معرفی سفینه‌ای بی‌مانند از قرن هفتم) [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 33-62]

 • شرفایی، محسن نگاهی به شروح عرفانی مهر نبوت [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 29-48]

 • شریفیان، مهدی نقد و بررسی دیدگاه‌های ابن‌عربی از منظر شیخ احمد سِرهندی [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 19-42]

 • شریف پور، عنایت الله تقابل‌های دوگانه در شعر احمدرضا احمدی [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 21-34]

 • شریفی ولدانی، غلامحسین بررسی تطبیقی طباع تام و راهنمای درونی برپایة خودشناسی در عبهرالعاشقین [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 1-22]

 • شعاعی، یونس تجلّی مضامین اعتقادی در شعر طاهره صفّارزاده [دوره 5، شماره 2، 1390]

 • شعبانزاده، مریم سیر تطوّر مفهوم عرفانی حال تا قرن هشتم [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 125-148]

 • شعبانزاده، مریم مکاشفات شبانه حافظ [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 83-104]

 • شعبانزاده، مریم از اسطوره تا عرفان: بررسی تطور کارکردهای معنایی «قاف» [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 77-100]

 • شعبان زاده، مریم غزالی و ابن عربی در ساحت فرهنگ‌نویسی [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 179-194]

 • شعبانلو، علیرضا فرآیند انسجام دستوری در شعری بلند از عمعق بخارایی [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 165-188]

 • شعیری، حمیدرضا رویکرد نشانه- معناشناختی فرآیند مربّع معنایی به مربّع تنشی در حکایت دقوقی مثنوی [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 69-94]

 • شفیعیون، سعید جایگاه شفایی در سبک هندی [دوره 3، شماره 3، 1388، صفحه 109-130]

 • شفق، اسماعیل مضامین حرکت در شاهنامه [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 65-92]

 • شفق کلوانق، رقیه بررسی تطبیقی آرای مولوی و ابن‌عربی در باب احوال مشاهده و یقین [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 119-136]

 • شکرانی، رضا معناشناسی و برابر‌یابی فارسی مفعول مطلق محذوف‌الفعل [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 123-134]

 • شمس، حامد گونه‌های دلالت زبانی در روح الارواح سمعانی [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 1-28]

 • شمشیرگرها، محبوبه بررسی درستی انتساب بحر المحبة فی اسرار المودة فی اسرار المودة ‏به ابوالفتوح احمد یا ابوحامد محمد غزالی [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 175-194]

 • شهدوست، شهرزاد درک گام‌به‌گام فرایند ادراک در مکاشفه [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 127-154]

 • شوبکلایی، علی اکبر تحلیل داستان «شیخ صنعان» منطق الطّیر عطار براساس نظریه کنشی گرماس [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 89-112]

ص

 • صادقی، اسماعیل طرحواره حجمی و کاربرد آن در بیان تجارب عرفانی [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 141-162]

 • صادقی، مجید مبانی فهم حکمت دینی در گفتمان مولوی [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 1-28]

 • صادقی، محسن غزلی نویافته از عطّار نیشابوری(این خرابات مغان است و درو زنده دلان) [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 59-68]

 • صادقیان، محمّدعلی بررسی و تحلیل انتقادیِ حدائق‌البلاغه شمس‌الدّین فقیر دهلوی [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 11-38]

 • صادقی حسن آبادی، علی بررسی گونه‌شناسی تفسیر صفی [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 139-174]

 • صادقی حسن آبادی، علی بررسی فرایند نسب‌سازی شیخ صفی‌الدین اردبیلی از نسخة ابن‌بزاز تا دست‌کاری‌های طریقتی و سلطنتی‎ ‎و بازتاب آن در منابع صفوی [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 39-64]

 • صادقی شهپر، رضا ویژگی‌های اقلیمی در داستان‌نویسی شمال ایران [دوره 4، شماره 4، 1389، صفحه 29-56]

 • صادقی گیوی، مریم بررسی و تبیین سیر تاریخی هویت انسانی بر اساس الگوهای ایرانشهری در شاهنامه فردوسی [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 89-114]

 • صیادکوه، اکبر عنصر شخصیت در حکایت‌های حدیقه سنایی [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 135-154]

 • صافی، قاسم مقام لعل شهباز قلندر عارف و سخنور فارسی در سند [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 39-60]

 • صالحی، طاهره "سقای عطش" از منظر چهار منظومه عرفانی [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 59-84]

 • صالحی مازندرانی، محمدرضا نقش عرفان در بوطیقای تصویر شعر یدالله رویایی [(مقالات آماده انتشار)]

 • صالحی مازندرانی، محمد رضا کارکرد کنایه در غزلیات شمس [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 95-118]

 • صائب، غلامعباس تحلیل نقش آرا و آثار خواجه محمد پارسا در طریقت نقشبندیّه [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 65-90]

 • صباغی، علی بررسی و تحلیل مفهوم رضایت از زندگی در مثنوی مولوی با استفاده از روان‌شناسی مثبت‌گرا [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 45-74]

 • صدری نیا، باقر بررسی و تحلیل معنا در تلقی عرفانی ابن‌ترکه اصفهانی [(مقالات آماده انتشار)]

 • صدیقی، کبری تفاوت‌ها و تضادهای شمس و مولوی در زندگی فردی و سلوکی [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 55-74]

 • صدیقی، مصطفی نقد و بررسی سه کتاب از نویسندگان غیر ایرانی با موضوع «تاریخ ادبیات ایران» [دوره 4، شماره 3، 1389، صفحه 29-54]

 • صرفی، محمدرضا افلاک و اختران در مثنوی [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 103-124]

 • صرفی، محمدرضا ضد قهرمان در شاهنامه و منظومه‌های پهلوانی ایران [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 39-60]

 • صرفی، محمدرضا شیوه‌های آغاز و پایان داستان در هزار و یکشب [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 31-54]

 • صرفی، محمدرضا تقابل‌های دوگانه در شعر احمدرضا احمدی [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 21-34]

 • صرفی، محمدرضا انواع ادبی در حماسه های ملّی ایران [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 1-30]

 • صفایی، علی نشانه‌شناسی نماد حیوانی باز در غزلیات شمس [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 1-36]

 • صفری، جهانگیر تحلیل روان‌شناختی رنگ سرخ و سیاه در اشعار صائب [دوره 4، شماره 4، 1389، صفحه 57-92]

 • صفری، مریم مطالعۀ شاخصه‌های نظریۀ بهزیستی در غزلیّات شمس برپایة روان‌شناسی مثبت‌نگر سلیگمن [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 1-18]

 • صلاحی، عسگر بررسی تطبیقی آرای مولوی و ابن‌عربی در باب احوال مشاهده و یقین [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 119-136]

 • صمدیانی، غلامرضا بررسی تجربه‌های عرفانی در عبهر العاشقین بر اساس فعل: رویکرد نقشگرا [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 59-76]

 • صوفی، مجتبی بررسی حضور امر قدسی (شهودی) در غزلیات مولانا با‌تکیه‌بر نظریه‌های رودلف اُتو [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 113-137]

ض

 • ضیاخدادادیان، محبوبه سفر در سنت اول عرفانی با تکیه بر آرا و نظریه‌های عطار نیشابوری [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 95-120]

 • ضیغمی، امیر ﺗﺄثیر بابا فغانی بر جریان‌های شعری عصر صفوی [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 19-42]

ط

 • طایفی، شیرزاد چین در منشور شعر فارسی [دوره 4، شماره 3، 1389، صفحه 137-160]

 • طایفی، شیرزاد شگردهای آشنایی‌‌زدایی در میمیة ابن‌‌فارض [دوره 14، شماره 2، 1399، صفحه 171-188]

 • طایفی، شیرزاد تحلیل داستان پیر چنگی برپایة الگوی روایی گریماس [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 111-130]

 • طالبیان، یحیی ضد قهرمان در شاهنامه و منظومه‌های پهلوانی ایران [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 39-60]

 • طالبیان، یحیی ساخت‌‌ روایی «مرگ و رستاخیز» در آینه اساطیر [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 11-32]

 • طالبیان، یحیی تقابل‌های دوگانه در شعر احمدرضا احمدی [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 21-34]

 • طالبیان، یحیی ارتباط بافت موقعیتی و لایه‌های معنایی زبان در رسالة «در بیان سلوک» کتاب الانسان الکامل؛ با تکیه بر رویکرد نقشگرایی هلیدی [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 29-46]

 • طاهری، فاطمه السادات بررسی ارتباط غنا و استغنا در متون منثور عرفانی تا قرن هفتم [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 35-64]

 • طاهری، قدرت الله بررسی عناصر غیرزبانی در شعر گفتار [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 145-174]

 • طاهری، محمد بررسی تفاوت ساختاری داستان مزدک در شاهنامه فردوسی با دیگر منابع تاریخی [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 59-76]

 • طاهری، محمد بررسی وتحلیل ویژگی‌های حماسی داستان بهرام چوبینه در شاهنامه فردوسی [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 175-196]

 • طاهری، محمد بررسی وتحلیل کهن‌الگوی پیر فرزانه در رساله‌های سهروردی [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 105-134]

 • طاهری، معصومه طرحواره حجمی و کاربرد آن در بیان تجارب عرفانی [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 141-162]

 • طاهری، معصومه بررسی طرحواره حجمی معبد و نور در مثنوی مولوی [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 95-124]

 • طباطبایی عمید، رضا بررسی تطبیقی جایگاه روایات امام صادق (ع) در تفسیرهای لطائف‌الإشارات و کشف‌الأسرار [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 19-36]

 • طباطبائی، سیدمهدی درنگی در معنای چند واژه و تعبیر در تذکرة‌الأولیاء [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 17-28]

 • ططری، خدیجه بررسی و تبیین سیر تاریخی هویت انسانی بر اساس الگوهای ایرانشهری در شاهنامه فردوسی [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 89-114]

 • طغیانی، اسحاق بازتاب اندیشه‌های حکیمانه علی (ع) در حدیقه سنایی [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 125-142]

 • طغیانی، اسحاق بررسی و مقایسه دو چهره نیمه تاریخی شاهنامه (بهرام گور و بهرام چوبین) بر اساس نظریه قدرت [دوره 4، شماره 4، 1389، صفحه 1-28]

 • طغیانی، اسحاق درباره یک فعل در اسرارالتوحید (کفتن یا گفتن؟) [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 1-10]

 • طلوعی آذر، عبدالله روایت‌شناسی چند تمثیل مشترک در آثار سنایی و عطار و مولانا برپایة نظریۀ ژرار ژنت [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 1-38]

 • طهرانی حائری، حمیده حافظ، تقدیرگرای سازگارگرا [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 149-182]

ظ

 • ظهیری ناو، بیژن بررسی تطبیقی نمودهای خودشکوفایی در مثنوی با روان‌شناسی انسان‌گرایانه آبراهام مزلو [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 91-124]

ع

 • عابدی، محمدرضا عرفان پست مدرن و عرفان اسلامی؛ تفاوتها و رویکردها [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 61-90]

 • عابدی، محمود خواجوی کرمانی در آثارش [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 31-46]

 • عابدی، محمود (کروه، یا گروه) بحثی در یک کلمه از منطق الطّیر [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 1-14]

 • عابدی، محمود تحلیل معناشناسیک و ریخت‌شناسیک جدل‌گونه‌های هجویری [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 19-58]

 • عابدپور، محمود بازبینی داستان شیر و گاو در کتاب کلیله و دمنه از منظر حقوق کیفری [دوره 4، شماره 4، 1389، صفحه 137-156]

 • عاشوردخت، نادر تحلیل گفتمان رابطۀ انسان و خدا در مناجات‌نامۀ خواجه‌ عبدالله انصاری [دوره 14، شماره 2، 1399، صفحه 57-80]

 • عالی عباس آباد، یوسف غم غربت در شعر معاصر [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 155-180]

 • عباسی، زهرا مردم‌گرایی و نوع‌دوستی در عرفان اسلامی و مقایسة آن با روان‌شناسی مثبت [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 29-54]

 • عباسی، زهرا استعارة مفهومی عشق و خوشه‌های معنایی مرتبط با آن در تذکرة‌الاولیای عطار [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 117-146]

 • عبداللهی، زهرا تمثیل در امثال فارسی و عربی [دوره 4، شماره 3، 1389، صفحه 109-136]

 • عبداللهی، منیژه پیغامهایی به هیچ کجا (بررسی مشابهت‌های زندگی و شعر بلند‌الحیدری و مهدی اخوان ثالث) [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 181-206]

 • عبیدی نیا، محمدامیر شخصیت و شخصیت‌پردازی در حدیقه سنایی [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 195-216]

 • عبیدی نیا، محمدامیر نقد تخیلی غزلیات سنایی غزنوی از منظر ژیلبر دوران [(مقالات آماده انتشار)]

 • عرب جعفری محمدآبادی، مهدی مقایسة مفهوم عرفانی عشق در اندیشه‌های سپهری و عارفان مسلمان [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 135-158]

 • عربشاهی کاشی، الهام رویکرد عرفانی مولوی به‎ ‎حدیث لیلةالتعریس و بازتاب آن در منابع اسلامی [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 19-38]

 • عرب یوسف آبادی، فائزه ادب‌مندی در مقالات شمس و فیه‌مافیه [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 47-58]

 • عرب یوسف آبادی، فائزه تحلیل گفتمان انتقادی کتاب اسرارالتّوحید بر مبنای الگوی ون لیوون [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 153-166]

 • عظیی یانچشمه، الهه تحلیل معناشناسیک و ریخت‌شناسیک جدل‌گونه‌های هجویری [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 19-58]

 • علائی ایلخچی، مریم بررسی تطبیقی نمودهای خودشکوفایی در مثنوی با روان‌شناسی انسان‌گرایانه آبراهام مزلو [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 91-124]

 • علی پور، اسماعیل از اسطوره تا عرفان: بررسی تطور کارکردهای معنایی «قاف» [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 77-100]

 • علیپور، پوران (صدیقه) ریخت شناسی معنایی وزن در شعر فارسی [دوره 3، شماره 3، 1388، صفحه 131-154]

 • علی حوری فیض ابادی، محبوبه مخاطب‌شناسی سنایی در آثار منثور قرن ششم تا دهم هجری [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 1-34]

 • علیزاده، ناصر کانون روایت در الهی‌نامه عطار بر اساس نظریه ژرار ژنت [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 113-140]

 • علوی مقدم، مهیار کاربرد«الگوی کنشگر» گِرِماس درنقد و تحلیل شخصیت‌های داستانی نادر ابراهیمی [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 95-116]

 • علوی مقدم، مهیار بررسی کارکرد عناصِر موسیقایی شعر «انتظار» (در دوره معاصر) [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 59-82]

 • علوی مقدم، مهیار تحلیلِ استعاره‌های هستومند و مادّۀ مربوط به «عشق» در غزلیات شمس [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 73-98]

 • عمران پور، محمدرضا اهمیت عناصر و ویژگیهای ساختاری واژه در گزینش واژگان شعر [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 153-180]

 • عنایتی، محمد بررسی هنجارگریزی در شعر شفیعی کدکنی (م.سرشک) [دوره 3، شماره 3، 1388، صفحه 63-90]

 • عنایتی، محمد مقایسه شخصیت‌های تاریخ بلعمی و شاهنامه از حیث کارکرد حماسی- اسطوره‌ای [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 103-122]

 • عناقه، عبدالرحیم بررسی غربت انسان در اشعار مولانا [دوره 4، شماره 3، 1389، صفحه 161-188]

غ

 • غفوری، افسانه لایه‌های پنهان ضمیر حافظ (تحلیلی تازه از شعر حافظ بر اساس صور ازلی ضمیر ناخودآگاه جمعی) [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 35-58]

 • غلامی، فاطمه بررسی و تحلیل «هفت بزم انوشیروان» در شاهنامه به عنوان نمودی از «مجلس‌گویی» در ایران پیش از اسلام [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 79-98]

 • غلامی، فاطمه مبانی نظری و کارکردهای عملی جایگاه مخاطب در نگاه سخنوران [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 1-32]

 • غلامی، مجاهد نظریۀ شادی مولانا در فیه‌مافیه [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 89-108]

 • غلامی، مجاهد دلایل شمس تبریزی ستیزیِ قونویان و درنگی بر فرجام کار وی [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 137-154]

 • غلامحسین زاده، غلامحسین بی‌حرف روییدن کلام (بررسی اسباب و انواع خاموشی از دیدگاه مولوی) [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 125-142]

 • غلامرضایی، محمد ازکلام محوری تا هرمنوتیک کلاسیک با تامّلی بر آثار منثور ناصر خسرو [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 31-64]

 • غلامی نژاد، محمدعلی آسیب‌شناسی پایان نامه‌های زبان و ادبیات فارسی [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 181-192]

ف

 • فاتحی، ابوالقاسم هویت بر اساس داستان مارگیر مولوی [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 165-186]

 • فاروقی هندوالان، جلیل الله نقد و تحلیل غزلی از سعدی بر پایه روش یاکوبسن [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 93-108]

 • فاضلی، فیروز سیاوش، شخصیّتی آیینی و رازناک در شاهنامه [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 93-108]

 • فاموری، مهدی شرح قصیدۀ نخست دیوان ناصرخسرو قبادیانی [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 1-34]

 • فائز مرزبالی، مریم تاریخ بیهقی در گستره منطق مکالمه [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 123-140]

 • فتحی نجف ابادی، هاجر تحلیل عناصر داستانی الفرج بعد الشّده [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 109-132]

 • فتوحی رودمعجنی، محمود اقتراحیۀ مولوی در صورت‌بندی تمثیلی درد و رنج انسان (مناظرۀ صوفی و قاضی ) [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 37-58]

 • فتوحی رودمعجنی، محمود بررسی فرایند نسب‌سازی شیخ صفی‌الدین اردبیلی از نسخة ابن‌بزاز تا دست‌کاری‌های طریقتی و سلطنتی‎ ‎و بازتاب آن در منابع صفوی [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 39-64]

 • فدوی، صبا مبانی عرفانی هستی شناسی عین القضات همدانی [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 23-42]

 • فرخی، محمود سفر در سنت اول عرفانی با تکیه بر آرا و نظریه‌های عطار نیشابوری [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 95-120]

 • فریدی، مریم تجلی وحدت در مثنوی مولانا و تائیۀ ابن فارض [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 59-78]

 • فرضی، سارا بررسی تمنّای لکانی در خسرو و شیرین نظامی [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 57-78]

 • فرضی شوب، منیره شطح سبحانیِ بایزید در ترازوی نقد صوفیان ‏(بررسی تاریخی شطح سبحانیِ بایزید و آرای شمس در این باره)‏ [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 65-80]

 • فرهی، نسرین تحلیل رابطۀ معنایی عناصرگل و مرغ در نگارگری دورة قاجار با ادبیات عرفانی مولانا [(مقالات آماده انتشار)]

 • فرهادی، سودابه بررسی و تحلیل تطبیقی مفهوم دوزخ از دیدگاه دانته و ابن‌عربی [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 45-76]

 • فرهنگی، سهیلا پژوهش‌های عرفانی در آینة علم‌سنجی [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 109-132]

 • فیروزی، علی تحلیل شخصیت شمس و ارتباط وی با مولوی از دیدگاه روانشناسی با تکیه بر نظریه شخصیت کارن هورنای [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 51-70]

 • فروزنده، مسعود بررسی روایت، داستان و پیرنگ در «گلدسته‌ها و فلک» جلال آل احمد [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 135-150]

 • فلاح، غلامعلی جایگاه فن مناظره در شاهنامه فردوسی [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 151-164]

 • فلاح، مرتضی نقش زبان فارسی در یکپارچگی و وحدت ملی ایران [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 131-164]

ق

 • قاری، محمدرضا جلوه‌های معنایی نماد «خضر» در اشعار حزین لاهیجی [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 47-72]

 • قاسمی پُرشکوه، سعید شگردهای آشنایی‌‌زدایی در میمیة ابن‌‌فارض [دوره 14، شماره 2، 1399، صفحه 171-188]

 • قبادی، حسینعلی نمادپردازی در رمان های سیمین دانشور [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 63-86]

 • قبادی، حسینعلی خواب و رؤیا در اندیشه مولوی [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 1-20]

 • قبول، احسان آسیب‌شناسی پایان نامه‌های زبان و ادبیات فارسی [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 181-192]

 • قیدی، علی حسام‌الدین چلبی: مرید مرادپرور بررسی نوع رابطة حسام‌الدین چلبی و تأثیر شخصیت او بر سیر رشد مولانا [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 1-18]

 • قدیریان، اندیشه درآمدی بر مبانی کلامی «معرفه الله» در کشف‌المحجوب هجویری [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 111-128]

 • قدوسی فیض آباد، زهره بررسی ویژگی‌های سبکی کشف‌المحجوب با رویکرد نظریه‌ی انتقادی در چارچوب دستور نقش‌گرای هلیدی [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 123-156]

 • قربانی، کلثوم تحلیل ساختاری قصه شاه سیاهپوشان بر اساس الگوی پراپ [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 141-162]

 • قریشی، زهراالسادات گذر از افسانه‌ نارسیس به خویشتن در غزلیات شمس [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 1-34]

 • قره خانی، علی تشبیهات اقلیمی در داستانهای شمال و جنوب ایران [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 175-196]

 • قلیزاده، حیدر فسق حافظ و گناه آدم [دوره 4، شماره 3، 1389، صفحه 189-214]

 • قلیزاده، خسرو باره پهلوانی در اساطیر هند و اروپایی [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 103-122]

 • قوام، ابوالقاسم طریقۀ فردوسیه و تأثّرات آن از سلسلۀ کبرویه از رهگذر مکتوبات صدی [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 1-28]

 • قوامی، بدریه خوانش هرمنوتیکی غزلی از مولانا با تکیه بر نظریة گادامر [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 89-108]

ک

 • کاردگر، یحیی نقدی بر تعلیقات تاریخ جهانگشای جوینی (جلد اول) [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 165-190]

 • کاسی، فاطمه تقابل‌های دوگانه در شعر احمدرضا احمدی [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 21-34]

 • کاظم زاده، رقیه نگاهی به نوآوری‌های محمّدعلی بهمنی در فرم غزل [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 37-58]

 • کیانی، حسین بررسی تطبیقی «طرح» و «توقیعه» در ادب پارسی و عربی [دوره 4، شماره 3، 1389، صفحه 55-84]

 • کیانی، خدیجه مشرب عرفاتی شاه داعی الله شیرازی [(مقالات آماده انتشار)]

 • کیانی، رضا جلوه‌های هنرآفرینی کاربردِ مفاهیم قرآنی در اشعار عرفانی حزین لاهیجی [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 71-92]

 • کیانپور، شجاع رابطه اعیان خارجی و اعیان ثابته بر اساس نظریه ابن عربی [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 29-46]

 • کیانپور، شجاع بررسی و تحلیل مفهوم رضایت از زندگی در مثنوی مولوی با استفاده از روان‌شناسی مثبت‌گرا [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 45-74]

 • کرمی، محمدحسین آشنایی زدایی از داستانهای قرآنی در دیوان خاقانی [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 1-24]

 • کرمی، محمدحسین منشاء چهار حکایت و چند بیت شیخ اجل در آثار گذشتگان [دوره 3، شماره 3، 1388، صفحه 1-20]

 • کرمی، محمدحسین بررسی تطبیقی تحمیدیه‌های چهار لیلی و مجنون (نظامی، امیر خسرو، جامی، مکتبی) [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 1-38]

 • کرمی، محمدحسین بررسی تحلیلی سیمای پیامبران و امامان(ع) در شعر غنایی دوره سامانی [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 11-36]

 • کریمی، پرستو حواس پنجگانه و حسامیزی در شعر [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 117-134]

 • کریمی، طاهره تحلیل شناختی تصویر «آهو» در دیوان شمس [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 25-50]

 • کریم پسندی، کورس تحلیل حس شنوایی از دیدگاه مولوی [(مقالات آماده انتشار)]

 • کریم پور، ناصر معرفی نسخه خطّی «حدایق الدقایق» [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 1-24]

 • کریمی دورکی، الهام السادات واکاوی ذات زبان و نسبت آن با حقیقت در افق هستی‌شناسانۀ مولانا و هیدگر [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 215-230]

 • کلاهچیان، فاطمه تحلیل کارکرد عناصر بلاغی (تخیل و موسیقی) در نثر شاعرانة تذکرة‌الاولیاء عطار نیشابوری [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 111-138]

 • کلاهچیان، فاطمه تحلیل تأویل‌های قرآنی ـ روایی عارفان در تذکرةالاولیا [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 1-28]

 • کلاهدوز، الهه بررسی غربت انسان در اشعار مولانا [دوره 4، شماره 3، 1389، صفحه 161-188]

 • کمالوند، پیمان مفهوم شناسی ایمان و پیوند آن با تجربه دینی در اندیشه مولوی در مثنوی [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 53-76]

 • کمیلی، مختار زن در خوابنامه‌های فارسی (بررسی نمادهای زن در خوابنامه‌های فارسی) [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 109-130]

 • کمیلی، مختار خوابنامه‌نویسی در زبان و ادب فارسی (سیری در مهمترین خوابنامه‌های فارسی ) [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 135-158]

 • کمیلی، مختار شرح و تصحیح چند بیت از حدیقه سنایی [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 147-178]

 • کنعانی، ابراهیم سیاوش، شخصیّتی آیینی و رازناک در شاهنامه [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 93-108]

 • کنعانی، ابراهیم بررسی الگوی نشانه- معنا‌شناسی گفتمانی در شعر قیصر امین‌پور [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 115-136]

 • کنعانی، ابراهیم رویکرد نشانه- معناشناختی فرآیند مربّع معنایی به مربّع تنشی در حکایت دقوقی مثنوی [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 69-94]

 • کوی، بوبین چین در منشور شعر فارسی [دوره 4، شماره 3، 1389، صفحه 137-160]

 • کوپا، فاطمه مقایسه تحلیلی مبدأ و مقصد روح در آیین زرتشت و یهود با سه اثر از عارفان مسلمان (اللّمع فی التصوف، شرح التعرف لمذهب التصوّف، کشف المحجوب) [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 1-26]

 • کوشش، رحیم منطق تصویری شعر [دوره 4، شماره 4، 1389، صفحه 113-136]

 • کوشکی، شیرین مطالعۀ شاخصه‌های نظریۀ بهزیستی در غزلیّات شمس برپایة روان‌شناسی مثبت‌نگر سلیگمن [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 1-18]

 • کوهی، سید خلیل نماد انگاری مفاهیم قرآنی مرتبط به زن در تفسیر عرفانی منسوب به ابن عربی [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 85-98]

گ

 • گذشتی، محمدعلی مطالعۀ شاخصه‌های نظریۀ بهزیستی در غزلیّات شمس برپایة روان‌شناسی مثبت‌نگر سلیگمن [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 1-18]

 • گذشتی، محمدعلی بررسی سبکشناختی دنیاهای محتمل در داستان عرفانی دقوقی از مثنوی مولانا [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 53-70]

 • گرامی، نجمه فرامتن‌های سلامان و ابسال [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 25-46]

 • گلی زاده، پروین تحلیل شخصیت شمس و ارتباط وی با مولوی از دیدگاه روانشناسی با تکیه بر نظریه شخصیت کارن هورنای [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 51-70]

 • گلی زاده، پروین تحلیل اندیشه‌های مثبت‌گرایانه در مثنوی معنوی از منظر علم روانشناسی [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 101-128]

 • گلی زاده، پروین کارکرد کنایه در غزلیات شمس [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 95-118]

 • گلستان اصیل، حامد بازخوانی و تحلیل مفهوم سنخیت و جنسیت در مثنوی مولوی [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 59-86]

 • گنجی، نرگس درنگی در آثار و منابع مولوی‌پژوهی در جهان عرب [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 159-186]

ل

 • لاوژه، طاهر کارکرد تبیینیِ مناجات در تحلیل داستان‌های دفتر پنجم مثنوی [(مقالات آماده انتشار)]

 • لطفی، سید مهدی نماد انگاری مفاهیم قرآنی مرتبط به زن در تفسیر عرفانی منسوب به ابن عربی [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 85-98]

 • لطیف پور، احمد ولایت انسان کامل در رسالات کاشف دزفولی و جایگاه آن در عرفان شیعی [(مقالات آماده انتشار)]

م

 • مالگرد، نوشین اسطوره جام جم و عرفان اسلامی [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 1-24]

 • مالمیر، تیمور اهمیت گویش‌ها و لهجه‌های محلی در تبیین و تصحیح متون عرفانی [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 1-18]

 • مالمیر، محمدابراهیم گل در آیینۀ تأویلات ادب عرفانی [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 37-66]

 • مالمیر، محمد ابراهیم بررسی و تحلیل تطبیقی مفهوم دوزخ از دیدگاه دانته و ابن‌عربی [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 45-76]

 • مبارک، وحید تحلیل تأویل‌های قرآنی ـ روایی عارفان در تذکرةالاولیا [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 1-28]

 • مباشری، محبوبه تحلیل شناختی تصویر «آهو» در دیوان شمس [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 25-50]

 • مباشری، محبوبه ساختار روایت در سه روایت از پیر چنگی با تأکید بر دیدگاه ژرار ژنت [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 75-94]

 • مباشری، محبوبه مفهوم‌سازی عشق در غزلیات شمس و بررسی ارتباط آن با مضامین قرآنی از ‏دیدگاه معنی‌شناسی [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 1-36]

 • متقی نیا، محمدرضا رویکردهای روان‌درمانبخش مولانا در حکایت پادشاه و کنیزک مثنوی [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 143-158]

 • مجیدی، فاطمه بررسی ویژگی‌های سبکی کشف‌المحجوب با رویکرد نظریه‌ی انتقادی در چارچوب دستور نقش‌گرای هلیدی [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 123-156]

 • محجوب، فرشته مطالعه تطبیقی داستان مرد و گنج از مثنوی با کتاب کیمیاگر پائولوکوئیلو [دوره 4، شماره 4، 1389، صفحه 179-206]

 • محجوب، فرشته تحلیل و واکاوی حدیث شریف«من عرف نفسه فقد عرف ربه» در متون عرفانی [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 143-166]

 • محجوب، فرشته نشانه‌شناسی تمثیل «طوطی و بازرگانِ» مثنوی برپایة نظریة مایکل ریفاتر [دوره 14، شماره 2، 1399، صفحه 99-116]

 • محرمی، رامین بررسی تطبیقی آرای مولوی و ابن‌عربی در باب احوال مشاهده و یقین [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 119-136]

 • محرمی، رامین تحلیل روان‏شناختی مثنوی معنوی براساس رویکرد پذیرش و تعهد [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 195-214]

 • محسنی نیا، ناصر جمیل صدقی زهاوی و زبان و ادبیات فارسی [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 23-44]

 • محمدی، حسین مؤلفه‌های زندگی معنادار از دیدگاه بایزید بسطامی [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 1-16]

 • محمدی، رسول اثرپذیری محمد غزالی در احیاء علوم الدین از اللّمع فی التصوّف و قوت‌القلوب در موضوع سماع [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 197-210]

 • محمدی، علی مقایسه کلیم کاشانی و محتشم کاشانی از منظر بلاغت شعری [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 45-74]

 • محمدی، علی بررسی حضور امر قدسی (شهودی) در غزلیات مولانا با‌تکیه‌بر نظریه‌های رودلف اُتو [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 113-137]

 • محمدی، فرهاد نقدی شناخت‏شناسانه بر داستان «پادشاه و وزیر یهودی» در مثنوی معنوی [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 167-184]

 • محمدی، مریم مقایسه تحلیلی مبدأ و مقصد روح در آیین زرتشت و یهود با سه اثر از عارفان مسلمان (اللّمع فی التصوف، شرح التعرف لمذهب التصوّف، کشف المحجوب) [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 1-26]

 • محمدی، معصومه طرحی برای سامان‌دهی روش شرح‌نویسی بر مثنوی [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 1-22]

 • محمدی آسیابادی، علی نظریه ساخت شکنی و ساخت شکنی داستان بشر پرهیزگار [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 191-216]

 • محمدی آسیابادی، علی در نظربازی حافظ [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 109-136]

 • محمدی آسیابادی، علی طرحواره حجمی و کاربرد آن در بیان تجارب عرفانی [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 141-162]

 • محمدی آسیابادی، علی بررسی طرحواره حجمی معبد و نور در مثنوی مولوی [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 95-124]

 • محمدیان، عباس الگوهای نامگذاری و ساختار عنوان‌ها در متون عرفانی [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 65-94]

 • محمدزاده، فرشته اهداف و ابزارهای کاربرد تمثیل در دیوان خاقانی [دوره 4، شماره 4، 1389، صفحه 93-112]

 • محمدزاده، مصطفی رویکردهای روان‌درمانبخش مولانا در حکایت پادشاه و کنیزک مثنوی [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 143-158]

 • محمدی عسکرآبادی، فاطمه تقابل آرای شمس و مولوی در باب حلّاج [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 135-156]

 • محمدی فشارکی، محسن قصیده ترساییه و نخستین شرح آن [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 217-258]

 • محمدی فشارکی، محسن تتبّعی در شرح گیسودراز بر الرساله القشیریه [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 67-90]

 • محمدی فشارکی، محسن مشرب عرفاتی شاه داعی الله شیرازی [(مقالات آماده انتشار)]

 • محمدی کله سر، علیرضا نمادهای جاودانگی (تحلیل و بررسی نماد دایره در متون دینی و اساطیری) [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 79-97]

 • محمدی کله سر، علیرضا زمینه‌های گفتگویی طنز در مثنوی [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 143-166]

 • محمدی کله سر، علیرضا نقش تأویل در گسترش زبان عرفان [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 99-122]

 • محمدنژاد عالی زمینی، یوسف تأملی در ویژگی‌های زبانی و املایی نسخۀ خطی نخستین شرح کامل مثنوی به زبان فارسی در آسیای صغیر [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 119-142]

 • محمودی، علی محمد بازخوانی و تحلیل مفهوم سنخیت و جنسیت در مثنوی مولوی [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 59-86]

 • محمودی، علی محمد پژوهشی در سیر روایی-عرفانی گزارة مشهورِ «الطرق الی الله بعدد انفاس الخلایق» [دوره 14، شماره 2، 1399، صفحه 211-226]

 • محمودی، مریم بازبینی داستان شیر و گاو در کتاب کلیله و دمنه از منظر حقوق کیفری [دوره 4، شماره 4، 1389، صفحه 137-156]

 • محمودی، مریم جایگاه لولی در ادب فارسی باتکیه‌‌بر کلیات شمس [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 1-24]

 • مختاری، مسروره معرفت در سوانح‌العشّاق و لمعات [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 91-120]

 • مدبری، محمود از تاریخ روایی تا روایت داستانی (مقایسه شیوه‌های روایتگری در اسکندر نامه‌های فردوسی و نظامی) [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 1-28]

 • مدبری، محمود انواع ادبی در حماسه های ملّی ایران [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 1-30]

 • مدبّری، محمود ضد قهرمان در شاهنامه و منظومه‌های پهلوانی ایران [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 39-60]

 • مدرسی، فاطمه تجلّی مضامین اعتقادی در شعر طاهره صفّارزاده [دوره 5، شماره 2، 1390]

 • مدرسی، فاطمه نگاهی به فراهنجاری دستوری در اشعار م. سرشک [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 1-20]

 • مدرسی، فاطمه نگاهی به نوآوری‌های محمّدعلی بهمنی در فرم غزل [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 37-58]

 • مدرس زاده، عبدالرضا سبک شناسی قافیه در شعر فارسی [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 143-166]

 • مدنی، امیرحسین بازتاب میراث عرفانی کهن، به‌ویژه مولانا، در اندیشه‌های امیرحسینی هروی [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 117-142]

 • مدنی، امیرحسین تطوّر استعارة عقل در غزلیات سنایی، عطار، مولانا [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 101-126]

 • مدنی، امیر حسین تأملی در پرسش متداولِ «خدای-تعالی- با تو چه کرد؟» در متون منثور عرفانی (شخصیت‌ها، دلایل و جزئیات رحمت و عذاب) [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 131-152]

 • مرادی، ایوب بررسی تکثر معنایی در حکایت «شاه و کنیزک» مولوی براساس نظام رمزگان‌ روایی رولان بارت [دوره 14، شماره 2، 1399، صفحه 189-210]

 • مرادی، محمد بررسی تحلیلی سیمای پیامبران و امامان(ع) در شعر غنایی دوره سامانی [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 11-36]

 • مرادی نژاد، سمیه مهم‌ترین کارکردهای عرفانی داستان لیلی و مجنون [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 47-72]

 • میرباقری فرد، سید علی اصغر عرفان عملی و نظری یا سنّت اوّل و دوم عرفانی؟ (تأمّلی در مبانی تصوّف و عرفان اسلامی) [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 65-88]

 • میرباقری فرد، سید علی اصغر بررسی فرایند نسب‌سازی شیخ صفی‌الدین اردبیلی از نسخة ابن‌بزاز تا دست‌کاری‌های طریقتی و سلطنتی‎ ‎و بازتاب آن در منابع صفوی [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 39-64]

 • مرتضایی، سیّد جواد طریقۀ فردوسیه و تأثّرات آن از سلسلۀ کبرویه از رهگذر مکتوبات صدی [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 1-28]

 • میرزایی، مهناز بررسی انگیزه‌های تألیف متون منثور عرفانی بر مبنای نظر مؤلفان آنها [(مقالات آماده انتشار)]

 • میرزاوند، عبداله تأثیرپذیری متقابل مکتب تصوف و فتوت دربارة نقش و کارکرد پیر [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 67-88]

 • میرقادری، سید فضل الله بررسی تطبیقی «طرح» و «توقیعه» در ادب پارسی و عربی [دوره 4، شماره 3، 1389، صفحه 55-84]

 • مژگانی، نگین سنتی باستانی در نظام خانقاه ‏(ریشه‌یابی قاعدة «لا سلام علی الأکل»)‏ [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 75-86]

 • مساعد، مینا تحلیل اندیشه‌های مثبت‌گرایانه در مثنوی معنوی از منظر علم روانشناسی [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 101-128]

 • مشتاق مهر، رحمان ویژگی‌های اقلیمی در داستان‌نویسی شمال ایران [دوره 4، شماره 4، 1389، صفحه 29-56]

 • مشتاق مهر، رحمان جغرافیای ملکوتی و اوقات عرفانی [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 33-58]

 • مشیدی، جلیل معیار سنجش کردار نیک و بد از دیدگاه مولوی [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 31-46]

 • مشیدی، جلیل دیدگاه حکیم سنایی(حدیقه) و مولانا (مثنوی) در باب شرور [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 163-194]

 • مشیدی، جلیل رابطه اعیان خارجی و اعیان ثابته بر اساس نظریه ابن عربی [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 29-46]

 • مشرف، مریم نظریه تعلیمی ناصرخسرو در مثنوی روشنایی نامه [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 61-84]

 • مطیع، مهدی مفهوم شناسی ایمان و پیوند آن با تجربه دینی در اندیشه مولوی در مثنوی [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 53-76]

 • مظفری، علیرضا روایت‌شناسی چند تمثیل مشترک در آثار سنایی و عطار و مولانا برپایة نظریۀ ژرار ژنت [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 1-38]

 • معارفی، مهدیس خواب و رؤیا در اندیشه مولوی [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 1-20]

 • معینی‌فرد، زهرا بررسی بینامتنی تصویر دریا در غزلیات شمس [دوره 4، شماره 3، 1389، صفحه 1-28]

 • میلادی، فرشته بررسی نقشگرایانة تجربه‌های عرفانی در رؤیانوشت‌های شهودی کشف‌الاسرار ‏و مکاشفات‌الانوار «زندگی‌نامة خودنوشت شهودی روزبهان بقلی»‏ [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 87-116]

 • ملک ثابت، مهدی فرآیند انسجام دستوری در شعری بلند از عمعق بخارایی [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 165-188]

 • ملک ثابت، مهدی بررسی مطلع در غزلهای نظیره وار دوره بازگشت [دوره 3، شماره 3، 1388، صفحه 41-62]

 • ملک ثابت، مهدی تقابل آرای شمس و مولوی در باب حلّاج [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 135-156]

 • ملک ثابت، مهدی اثرپذیری محمد غزالی در احیاء علوم الدین از اللّمع فی التصوّف و قوت‌القلوب در موضوع سماع [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 197-210]

 • میمنه، حیدرعلی علل و انگیزه‌های مشارکت اجتماعی صوفیان بر اساس متون نثر عرفانی فارسی سده پنجم و ششم [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 79-110]

 • منصوری، مجید تصحیح و تحلیل چند تصحیف در شعر خاقانی [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 23-46]

 • منصوری، مجید یک قصیده در دو دیوان [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 51-74]

 • منصوری، مجید تأمّلی در مثَلِ پیش قاضی و معلّق‌بازی؟! [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 21-32]

 • منصوریان سرخگریه، حسین واگرایی سنّت و مدرنیته در شعر عرفانی ـ عاشورایی قاجار ‏‏(با تکیه بر گنجینة‌‌الأسرار عمّان سامانی)‏ [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 99-118]

 • مهاجری، بهاره سادات جایگاه و نقش «خواطر» در سیر و سلوک در سنّت اول عرفانی [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 103-114]

 • مهدی پور، محمد تحقیق تطبیقی داستان حضرت یعقوب (ع) و فریدون و فرزندان آنان [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 99-124]

 • مهدوی، بتول بررسی حکایات مشترک النوبة الثالثة کشف‌الأسرار و روح‌الأرواح براساس نظریة ترامتنیّت ژنت [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 29-44]

 • مهری، سعید شطح سبحانیِ بایزید در ترازوی نقد صوفیان ‏(بررسی تاریخی شطح سبحانیِ بایزید و آرای شمس در این باره)‏ [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 65-80]

 • مهری، فریبا تحلیل تطبیقی حکایت شیخ صنعان برپایة نظریة تک‌اسطورة کمپبل باتوجه‌به کهن‌الگوهای یونگ [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 129-148]

 • موحدی، محمدرضا نویافته هایی از حیات و آثار نجم رازی [(مقالات آماده انتشار)]

 • موذنی، علی محمد بررسی اصالت دو کلمه فیل و شتر در «داستان مرد در چاه» [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 23-36]

 • موذنی، علی محمد ﺗﺄثیر بابا فغانی بر جریان‌های شعری عصر صفوی [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 19-42]

 • موذنی، علی محمد تأمّلی در مثَلِ پیش قاضی و معلّق‌بازی؟! [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 21-32]

 • موسوی، سید کاظم تحلیل روان‌شناختی رنگ سرخ و سیاه در اشعار صائب [دوره 4، شماره 4، 1389، صفحه 57-92]

 • موسوی سنگدهی، سیده عارفه بررسی حکایات مشترک النوبة الثالثة کشف‌الأسرار و روح‌الأرواح براساس نظریة ترامتنیّت ژنت [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 29-44]

 • موسوی کریمی، میرسعید حافظ، تقدیرگرای سازگارگرا [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 149-182]

 • مومنی ثانی، محمد بررسی تفاوت ساختاری داستان مزدک در شاهنامه فردوسی با دیگر منابع تاریخی [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 59-76]

 • مومنی ثانی، محمد بررسی وتحلیل ویژگی‌های حماسی داستان بهرام چوبینه در شاهنامه فردوسی [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 175-196]

ن

 • ناجی، حامد بررسی و تحلیل تأویلات نوحی از منظر ابن عربی [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 129-144]

 • ناصری، شرافت خوانش هرمنوتیکی غزلی از مولانا با تکیه بر نظریة گادامر [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 89-108]

 • ناصری مشهد، نصرت جمله‌های خبری و بررسی صدق و کذب آن در زبان و ادبیات [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 111-130]

 • نامور، زهرا چیستی و چرایی تأثیر ادبیات عرفانی بر نگارگری ایرانی (با رویکرد نشانه‌شناسی) [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 185-210]

 • نبی لو، علیرضا تحلیل عناصر داستانی الفرج بعد الشّده [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 109-132]

 • نبی لو، علیرضا بررسی و تحلیل ساختار روایی هفت خوان رستم [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 93-118]

 • نبی لو، علیرضا بررسی آداب سلوکِ سالک از منظر سلسلة کبرویه [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 155-180]

 • نجاتی، داود جبر و اختیار در جهان بینی حافظ و معرّی [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 1-22]

 • نجفی، زهره پرورش مفاهیم کلامی در دیباچه مثنوی‌های امیرخسرو دهلوی [(مقالات آماده انتشار)]

 • نجف زاده، فردین درآمدی بر مبانی کلامی «معرفه الله» در کشف‌المحجوب هجویری [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 111-128]

 • نیری، محمدیوسف بررسی چند ترقیمه ‌از نسخ غزلیات شمس [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 27-52]

 • نیری، محمدیوسف گذر از افسانه‌ نارسیس به خویشتن در غزلیات شمس [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 1-34]

 • نیری، محمدیوسف بررسی انتساب شش غزل از دیوان کبیر به مولوی [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 1-18]

 • نیّری، محمدیوسف جستاری در پدیدارشناسی همدلانۀ آنهماری شیمل برپایة آرای فردریش هایلر [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 121-144]

 • نرماشیری، اسماعیل باز نمایی روان ادراکی نوستالژی تصعیدی مولانا در ساحت گفتمان روایی نی نامه [(مقالات آماده انتشار)]

 • نزهت، بهمن ضرورت تصحیح مجدد کتاب معارف بهاء‌ولد [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 91-116]

 • نصیری، محمدرضا لزوم تحقیق در حوزه اصطلاحات تاریخی [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 25-38]

 • نصراصفهانی، محمدرضا معرفی نسخه خطّی «حدایق الدقایق» [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 1-24]

 • نصراصفهانی، محمدرضا بررسی معناشناسی واژة زهد در آثار سنایی [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 73-88]

 • نصر اصفهانی، زهرا هفت شیوه روان‌درمانی در مثنوی [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 145-168]

 • نصر اصفهانی، محمد مبانی فهم حکمت دینی در گفتمان مولوی [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 1-28]

 • نصر اصفهانی، محمدرضا مقایسه تحلیلی درونمایه و شخصیت در رمان سرگیوس پیر و روایت ابراهیم ادهم [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 189-210]

 • نصر اصفهانی، محمدرضا کنون زین سپس هفتخان آورم... (رویکردی روان شناختی به هفتخان رستم و اسفندیار) [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 133-156]

 • نصر اصفهانی، محمدرضا مقایسه تحلیلی طرح و محتوای نمایشنامه «پرنده آبی» از موریس مترلینگ با منظومه عرفانی «منطق الطیر» عطار [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 125-142]

 • نظری، حمیده بررسی ساختار اسطوره‌ای در داستان سام‌نامه [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 77-102]

 • نظرپور، حامد بررسی دیدگاه ابن‌برّجان دربارۀ «حَقِّ‌‌مُبِین»‏ [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 181-196]

 • نعمتی، فاروق جلوه‌های هنرآفرینی کاربردِ مفاهیم قرآنی در اشعار عرفانی حزین لاهیجی [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 71-92]

 • نقابی، عفت تحلیل ساختاری قصه شاه سیاهپوشان بر اساس الگوی پراپ [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 141-162]

 • نیکدار اصل، محمدحسین آشنایی زدایی از داستانهای قرآنی در دیوان خاقانی [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 1-24]

 • نیک منش، مهدی ساختار، ویژگی‏‏ها و کارکردهای ژانر طبقات‏‏‏‏الصوفیه با تأکید بر طبقات‏الصوفیة سُلمی و خواجه عبدالله انصاری [دوره 14، شماره 2، 1399، صفحه 19-38]

 • نیک نام، حسین میرزا انواع ادبی در حماسه های ملّی ایران [دوره 2، شماره 4، 1387، صفحه 1-30]

 • نیکوبخت، ناصر صورت و مضمون شعر مهاجرت افغانستان [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 87-114]

 • نوری، علی نمادپردازی در رمان های سیمین دانشور [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 63-86]

 • نوری، علی تشبیهات اقلیمی در داستانهای شمال و جنوب ایران [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 175-196]

 • نوری، علی تحلیل و تطبیق سه اصطلاح تمثّل، التباس و منازله در نظام فکری عین‌القضات همدانی، روزبهان بقلی [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 97-128]

 • نوریان، سید مهدی باغ نظر و رامش دل (معرفی سفینه‌ای بی‌مانند از قرن هفتم) [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 33-62]

 • نوریان، سید مهدی اندیشه‌های مولانا در اشعار شورانگیز صائب [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 1-10]

 • نوریان، سید مهدی بررسی تطبیقی طباع تام و راهنمای درونی برپایة خودشناسی در عبهرالعاشقین [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 1-22]

 • نوریان، مهدی قصب نرگس یا قصب زرکش؟ [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 39-48]

 • نوریان، مهدی مشرب عرفانی اوحدی مراغه‌ای [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 39-64]

و

 • واردی، زرین بررسی ساختار اسطوره‌ای در داستان سام‌نامه [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 77-102]

 • واعظ زاده، فائزه ساختار، ویژگی‏‏ها و کارکردهای ژانر طبقات‏‏‏‏الصوفیه با تأکید بر طبقات‏الصوفیة سُلمی و خواجه عبدالله انصاری [دوره 14، شماره 2، 1399، صفحه 19-38]

 • وجدانی، فریده تأمّل در قرائت و معنی بیتی از شاهنامه [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 197-241]

 • وزیری، سهیلا بررسی استعارة مفهومی «عرفان خرابات است» در دیوان حافظ [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 47-72]

 • ویس کرمی، حسنعلی رویکردهای روان‌درمانبخش مولانا در حکایت پادشاه و کنیزک مثنوی [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 143-158]

 • وطن خواه، رضوان بررسی و مقایسه دو چهره نیمه تاریخی شاهنامه (بهرام گور و بهرام چوبین) بر اساس نظریه قدرت [دوره 4، شماره 4، 1389، صفحه 1-28]

 • وطن دوست، محمدعلی بازخوانی تحلیلی بایستگی استاد طریقت در سیروسلوک عرفانی با تأکید بر مثنوی معنوی [دوره 14، شماره 2، 1399، صفحه 39-56]

 • وفایی، عباسعلی بررسی نقشگرایانة تجربه‌های عرفانی در رؤیانوشت‌های شهودی کشف‌الاسرار ‏و مکاشفات‌الانوار «زندگی‌نامة خودنوشت شهودی روزبهان بقلی»‏ [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 87-116]

 • وفایی فرد، مریم بررسی دو تحریف شناختیِ تفکر دوقطبی و صافی ذهنی؛ مبتنی بر تمثیل‌های مثنوی معنوی مولوی [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 133-156]

 • وفائی، عباسعلی بررسی روش تکرار در ساخت واژه در زبان فارسی [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 1-16]

 • وفائی، عباسعلی تحوّل ساختی و معنایی «نفر» [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 75-90]

 • ولی زاده، محمدمهدی بازخوانی تحلیلی بایستگی استاد طریقت در سیروسلوک عرفانی با تأکید بر مثنوی معنوی [دوره 14، شماره 2، 1399، صفحه 39-56]

 • ولی زاده پاشا، لیلا مفهوم‌سازی عشق در غزلیات شمس و بررسی ارتباط آن با مضامین قرآنی از ‏دیدگاه معنی‌شناسی [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 1-36]

 • ولیئی محمدآبادی، قربان بی‌حرف روییدن کلام (بررسی اسباب و انواع خاموشی از دیدگاه مولوی) [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 125-142]

 • وهابی دریاکناری، رقیه ساختار روایت در سه روایت از پیر چنگی با تأکید بر دیدگاه ژرار ژنت [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 75-94]

ه

 • هراتیان، اکرم چشمِ خروس [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 55-74]

 • همتی، امیرحسین «یادآوری یک نکته در تصحیحِ کشف‌المحجوب هجویری» [دوره 9، شماره 2، 1394، صفحه 87-108]

 • همتیان، محبوبه مقایسه تحلیلی طرح و محتوای نمایشنامه «پرنده آبی» از موریس مترلینگ با منظومه عرفانی «منطق الطیر» عطار [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 125-142]

 • همت خواه، رضا جلوه‌های معنایی نماد «خضر» در اشعار حزین لاهیجی [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 47-72]

ی

 • یاحقی، محمدجعفر فروغی و فردوسی [دوره 1، شماره 2، 1386، صفحه 47-66]

 • یاحقی، محمدجعفر نماد و خاستگاه آن در شعر نیما یوشیج [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 43-64]

 • یاحقی، محمدجعفر مخاطب‌شناسی سنایی در آثار منثور قرن ششم تا دهم هجری [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 1-34]

 • یاری گل دره، سهیل تحلیل تقابل‌ها و تضادهای واژگانی در شعر سنایی [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 141-158]

 • یاوری، هادی بررسی ویژگی‌های سبکی کشف‌المحجوب با رویکرد نظریه‌ی انتقادی در چارچوب دستور نقش‌گرای هلیدی [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 123-156]

 • یبلویی خمسلویی، جواد بررسی عوامل یقظه و انتباه از نظر خواجه عبدالله انصاری و جایگاه آن در شرح حال عارفان در تذکره الاولیاء [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 129-142]

 • یزدانجو، محمد تحلیل اندیشه‌های مثبت‌گرایانه در مثنوی معنوی از منظر علم روانشناسی [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 101-128]

 • یلمه ها، احمدرضا تصحیح چند بیت از دیوان ناصر خسرو (بر اساس نسخه‌ای تازه یافته) [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 137-149]

 • یوسفی، هادی ضد قهرمان در شاهنامه و منظومه‌های پهلوانی ایران [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 39-60]

 • یوسف پور، محمدکاظم ساختار دیالکتیکی روزه در متون عرفانی [دوره 4، شماره 4، 1389، صفحه 157-178]

 • یوسف پور، محمدکاظم زمینه‌های گفتگویی طنز در مثنوی [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 143-166]

 • یوسف پور، محمدکاظم زبان رمز در آثار حلاج [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 43-64]

 • یوسف پور، محمدکاظم تحلیل گفتمان رابطۀ انسان و خدا در مناجات‌نامۀ خواجه‌ عبدالله انصاری [دوره 14، شماره 2، 1399، صفحه 57-80]

 • یوسف نیری، محمد حکمت معصومیه الهیه [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 15-38]