دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

رویکرد تربیتی به کارکردهای پرسشهای هم گرا در دفتر اول مثنوی مولانا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 خرداد 1402

10.22108/jpll.2023.134817.1722

فاطمه داوری دولت آبادی؛ محسن محمدی فشارکی؛ محمدحسین حیدری


تحلیل استعاره های مفهومیِ مثنوی معنوی؛ با تکیه بر استعاره های جهتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 خرداد 1402

10.22108/jpll.2023.136082.1740

هومان شاکری؛ عبدالعلی اویسی کهخا؛ عباسعلی آهنگر


طراحی الگو و بسته مشاوره معنوی براساس (موضوع عشق) در مثنوی معنوی مولوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1402

10.22108/jpll.2023.135700.1736

معصومه محسنی اژیه؛ محمد رضا عابدی؛ فاطمه جواد زاده شهشهانی؛ مصطفی خانزاده


نگاهی به معنای زندگی در اندیشه‌ی رابعۀ عدویه با تکیه بر آرای ویکتور فرانکل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 تیر 1402

10.22108/jpll.2023.135829.1737

مراد اسماعیلی


کشف المحجوب ترجمه ای نه از آنِ ناصر خسرو بر پایۀ تحلیل سبک شناسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1402

10.22108/jpll.2023.137542.1763

حامد کاشانی مفرد؛ محمد راستگوفر؛ فاطمه سادات طاهری