دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. اثرپذیری محمد غزالی در احیاء علوم‌الدین از اللّمع فی التّصوّف اثر ابونصر سرّاج

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مهر 1399

10.22108/jpll.2020.119484.1405

مهدی ملک ثابت؛ رسول محمدی


2. جبر و اختیار از دیدگاه کلام و عرفان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1399

10.22108/jpll.2020.123918.1505

علی سلمانی؛ تقی پورنامداریان


3. درنگی در معنای چند واژه و تعبیر در تذکره‌الاولیاء

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 مهر 1399

10.22108/jpll.2020.124238.1516

سیدمهدی طباطبائی


4. بررسی و تحلیل مفهوم رضایت از زندگی در مثنوی مولوی با استفاده از روانشناسی مثبت گرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1399

10.22108/jpll.2020.119773.1427

شجاع کیانپور؛ علی صباغی؛ امین رحیمی


5. سنتی باستانی در نظام خانقاه (ریشه‌یابی قاعدة «لا سلام علی الاکل»)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آذر 1399

10.22108/jpll.2020.123253.1486

علیرضا حاجیان نژاد؛ نگین مژگانی


6. ساختار، ویژگی‌ها و کارکردهای ژانر طبقات‌الصوفیه (با تأکید بر طبقات‌الصوفیه سُلمی و خواجه عبدالله انصاری)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آذر 1399

10.22108/jpll.2020.124358.1520

مهدی نیک منش؛ فائزه واعظ زاده