موضوعات = سایر
نقد تخیلی غزلیات سنایی غزنوی از منظر ژیلبر دوران

دوره 16، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 93-114

10.22108/jpll.2022.127438.1585

راضیه ایمانی نسب؛ محمدامیر عبیدی نیا


نقش عرفان در بوطیقای تصویر شعر یدالله رؤیایی

دوره 16، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 107-124

10.22108/jpll.2022.133375.1698

عادل سواعدی؛ محمدرضا صالحی مازندرانی؛ مریم رفیع


بررسی دو تحریف شناختیِ تفکر دوقطبی و صافی ذهنی؛ مبتنی بر تمثیل‌های مثنوی معنوی مولوی

دوره 12، شماره 3، آذر 1397، صفحه 133-156

10.22108/jpll.2019.107074.1149

مریم وفایی فرد؛ مهدی رحیمی؛ محمد بهنام فر؛ احمد خامسان