کلیدواژه‌ها = ادبیات عرفانی
گل در آیینۀ تأویلات ادب عرفانی

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 37-66

10.22108/jpll.2017.21597

محمدابراهیم مالمیر