زبان عرفانی
1. از «سویة کاربردی» در هرمنوتیک گادامری تا «به خود اختصاص‌دادن» در هرمنوتیک ریکور با تکیه بر متون عرفانی

فرزاد بالو

دوره 13، شماره 4 ، زمستان 1398، ، صفحه 59-72

http://dx.doi.org/10.22108/jpll.2020.122973.1482

چکیده
  گادامر و ریکور از چهره‌های برجستة هرمنوتیک فلسفی به شمار می‌آیند؛ اما با وجود همانندی‌های دیده شده در نظام هرمنوتیکی‌شان، تفاوت‌های چشمگیری با هم دارند. از آن جمله می‌توان به «سویة کاربردی» در تلقی گادامری و «به خود اختصاص‌دادن» در اندیشة ریکوری اشاره کرد. گادامر در جریان فرایند فهم، به دو عنصر «فهم» و «تفسیر»، ...  بیشتر

زبان عرفانی
2. خوانش هرمنوتیکی غزلی از مولانا با تکیه بر نظریة گادامر

شرافت ناصری؛ بدریه قوامی؛ جمال احمدی؛ سید صادق زمانی

دوره 13، شماره 4 ، زمستان 1398، ، صفحه 89-108

http://dx.doi.org/10.22108/jpll.2020.121353.1446

چکیده
  هرمنوتیک تلاشی برای رسیدن به معنای متن و چگونگی فهم معنا از عناصر گوناگون جهان هستی با ارائة روش‌های مختلف است. گادامر یکی از نظریه‌پردازان معاصر علم هرمنوتیک است که آرا و اندیشه‌های او در این زمینه، نقطة عطفی در علم هرمنوتیک نو به شمار می‌رود. تاریخ‌مندی فهم، محوریّت زبان، نقش پیش‌داوری‌ها در فهم متن، گفت‌وگوی متن و مفسّر و امتزاج ...  بیشتر