نویسنده = محمدرضا نصراصفهانی
تعداد مقالات: 4
1. معرفی نسخه خطّی «حدایق الدقایق»

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-24

ناصر کریم پور؛ محمدرضا نصراصفهانی؛ محمود براتی


3. کنون زین سپس هفتخان آورم... (رویکردی روان شناختی به هفتخان رستم و اسفندیار)

دوره 3، شماره 4، پاییز و زمستان 1388، صفحه 133-156

محمدرضا نصر اصفهانی؛ طیبه جعفری


4. مقایسه تحلیلی درونمایه و شخصیت در رمان سرگیوس پیر و روایت ابراهیم ادهم

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1387، صفحه 189-210

محمدرضا نصر اصفهانی