1. تقابل‌های دوگانه در شعر احمدرضا احمدی

یحیی طالبیان؛ محمدرضا صرفی؛ عنایت الله شریف پور؛ فاطمه کاسی

دوره 3، شماره 4 ، پاییز و زمستان 1388، ، صفحه 21-34

چکیده
  ساختار گرایی ادبی یکی از روشهای تحلیل است که در دهه 1960 به اوج شکوفایی رسید و ریشه آن را در زبان شناسی ساختارگرا باید جست. تقابل‌های دوگانه اساس تفکر ساختارگرا است. در این مقاله، شعر احمد رضا احمدی بر مبنای همین تقابل تحلیل شده است که ما را به شناخت متفاوت وتازه ای از شعر او رهنمون می گردد. احمدی، از شاعرانی است که با انتشار کتاب طرح در ...  بیشتر

2. ضد قهرمان در شاهنامه و منظومه‌های پهلوانی ایران

هادی یوسفی؛ محمود مدبّری؛ محمدرضا صرفی؛ یحیی طالبیان

دوره 1، شماره 4 ، پاییز و زمستان 1386، ، صفحه 39-60

چکیده
  مقاله حاضر به منظور بررسی چهره ضد قهرمانان در حماسه‌های ملّی ایران، به شیوه کتابخانه‌ای نوشته شده است و یافته‌های پژوهش به شکل توصیفی و تحلیلی ارائه شده‌اند. آنچه در حماسه‌های ایرانی حایز اهمیّت فراوان است، جدال دو نیروی خیر و شرّ است. قهرمانان تجلّیگاه همه صفات و خصایل پسندیده هستند و ضد قهرمانان جلوه‌گاه صفات و ویژگیهای اهریمنی؛ ...  بیشتر

3. افلاک و اختران در مثنوی

محمدرضا صرفی

دوره 1، شماره 2 ، بهار و تابستان 1386، ، صفحه 103-124

چکیده
  مقاله حاضر به منظور بررسی نگاه و برداشتهای خاص عرفانی مولانا از افلاک و اختران و چگونگی پیوند آنها با اندیشه‌‌های عرفانی و آموزه‌های اخلاقی وی نوشته شده است. به این منظور از شیوه سندکاوی برای جمع‌آوری اطلاعات و از شیوه تحلیلی و توصیفی برای ارائه مطالب استفاده شده است. یکی از نتایج مهم گفتار حاضر آن است که مولانا علی‌رغم بی‌اعتنایی ...  بیشتر