نویسنده = مریم روضاتیان
تعداد مقالات: 5
1. فرامتن‌های سلامان و ابسال

دوره 12، شماره 1، بهار 1397، صفحه 25-46

10.22108/jpll.2018.101678.1025

سیده مریم روضاتیان؛ نجمه گرامی


5. کاستی های ترجمه و تصحیح رساله قشیریه

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1386، صفحه 143-152

سیده مریم روضاتیان