پژوهش های ادب عرفانی (گوهر گویا) (JPLL) - اهداف و چشم انداز