دوره و شماره: دوره 13، شماره 1 - شماره پیاپی 40، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-174 
3. مشرب عرفانی اوحدی مراغه‌ای

صفحه 39-64

10.22108/jpll.2019.24026

علی خانی حبیب آبادی؛ مهدی نوریان؛ حسین آقاحسینی


7. بررسی گونه‌شناسی تفسیر صفی

صفحه 139-174

10.22108/jpll.2019.114800.1318

علی صادقی حسن آبادی؛ عبدالله رادمرد