دوره و شماره: دوره 12، شماره 1 - شماره پیاپی 36، بهار 1397، صفحه 1-120 

مقاله پژوهشی

2. جایگاه لولی در ادب فارسی باتکیه‌‌بر کلیات شمس

صفحه 1-24

10.22108/jpll.2018.104940.1098

مهدیه جلالی؛ حسین اقاحسینی؛ مریم محمودی


7. پژوهش‌های عرفانی در آینة علم‌سنجی

صفحه 109-132

10.22108/jpll.2018.106069.1131

سهیلا فرهنگی؛ علی اکبر خاصه؛ آرزو ابراهیمی دینانی