دوره و شماره: دوره 9، شماره 1، بهار 1394 
2. گذر از افسانه‌ نارسیس به خویشتن در غزلیات شمس

صفحه 1-34

زهراالسادات قریشی؛ فریده پورگیو؛ محمدیوسف نیری


مقاله پژوهشی

3. رده‌بندی غزلیات سنائی

صفحه 35-58

سید مهدی زرقانی؛ نجمه دری


6. وقت حافظ

صفحه 99-128

محمود براتی