دوره و شماره: دوره 8، شماره 2، زمستان 1393 
3. نگاهی به شروح عرفانی مهر نبوت

صفحه 29-48

علی اشرف امامی؛ محسن شرفایی