دوره و شماره: دوره 7، شماره 1، تابستان 1392 
3. بررسی چند ترقیمه ‌از نسخ غزلیات شمس

صفحه 27-52

محمدیوسف نیری؛ الهام خلیلی جهرمی؛ شیرین رزمجو بختیاری


7. تقابل آرای شمس و مولوی در باب حلّاج

صفحه 135-156

فاطمه محمدی عسکرآبادی؛ مهدی ملک ثابت