دوره و شماره: دوره 6، شماره 3، زمستان 1391 
2. مخاطب‌شناسی سنایی در آثار منثور قرن ششم تا دهم هجری

صفحه 1-34

مهدی زرقانی؛ محمدجعفر یاحقی؛ محبوبه علی حوری فیض ابادی


8. حافظ، تقدیرگرای سازگارگرا

صفحه 149-182

میرسعید موسوی کریمی؛ حمیده طهرانی حائری