دوره و شماره: دوره 6، شماره 1، تابستان 1391 
7. تاریخ بیهقی در گستره منطق مکالمه

صفحه 123-140

قدسیه رضوانیان؛ مریم فائز مرزبالی