دوره و شماره: دوره 3، شماره 3، پاییز 1388 
3. بررسی مطلع در غزلهای نظیره وار دوره بازگشت

صفحه 41-62

زهره احمدی پوراناری؛ مهدی ملک ثابت؛ یدالله جلالی پندری


5. فرانک، مام فریدون

صفحه 91-108

اکبر شامیان ساروکلائی