دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، تابستان 1388 
2. زنان و سیر و سلوک عرفانی

صفحه 21-50

مهری زینی؛ یداله جلالی پندری


3. یک قصیده در دو دیوان

صفحه 51-74

عبدالرضا سیف؛ مجید منصوری


6. در نظربازی حافظ

صفحه 109-136

علی محمدی آسیابادی